Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:93) om tillämpning av ett mellan Sverige och Thailand den 20 oktober 1961 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet

SFS nr
1962:93
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1962-03-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:814
Upphävd
1990-01-01

Sedan den 20 oktober 1961 avtal, vars lydelse i engelsk text och svensk
översättning bilaga (bilaga 1) vid denna kungörelse utvisar,
slutits mellan Sverige och Thailand för undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter å inkomst och förmögenhet, har Kungl. Maj:t — med
stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370),
20 § 3 mom. lagen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt samt
20 § 3 mom. lagen samma dag (nr 577) om statlig förmögenhetsskatt —
funnit gott

dels förordna, att ifrågavarande avtal skall för Sveriges del
lända till efterrättelse och tillämpas med ledning av sin lydelse i den
svenska översättningen samt under iakttagande av härvid såsom bilaga
(bilaga 2) fogade anvisningar.

dels ock föreskriva, att det skall åligga skattskyldig att,
utan hänsyn till att enligt avtalet allenast viss del av hans inkomst
eller förmögenhet skall taxeras här i riket, likväl avgiva alla de
uppgifter till ledning för taxeringen, vilka han varit skyldig lämna,
därest lindring i skattskyldigheten ej skolat äga rum. (Jämför 1974:770
ö.b. och 1974:859 ö.b.).

Övergångsbestämmelser

1989:814

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1962:93) om tillämpning av
ett mellan Sverige och Thailand den 20 oktober 1961 ingånget avtal för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och
förmögenhet samt förordningen (1975:855) om kupongskatt för juridisk
person som är bosatt i Thailand, m. m.

De upphävda författningarna tillämpas fortfarande beträffande
kupongskatt på aktieutdelning som betalas eller överförs till person med
hemvist i Thailand före den 1 januari 1990 och beträffande andra skatter
på inkomst för beskattningsår eller räkenskapsperiod som börjar före den
1 januari 1990. Beträffande svensk förmögenhetsskatt tillämpas den
upphävda kungörelsen sista gången vid 1990 års taxering.