Instruktion (1963:111) för fartygsuttagningskommissionen

SFS nr
1963:111
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1963-03-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:288
Upphävd
1987-07-01

1 § Fartygsuttagningskommissionen har till uppgift att i enlighet med
bestämmelserna i uttagningskungörelsen den 29 mars 1963 (nr 110) i
fred verkställa förberedande urval (uttagning) av kommuner eller
enskilda tillhöriga fartyg, vilka under krig eller krigsfara erfordras
för krigsmakten ävensom för de civila ändamål, beträffande vilka
Kungl. Maj:t föreskriver att uttagning skall äga rum.

Det åligger vidare fartygsuttagningskommissionen att, i den
utsträckning som påkallas av sjöfartsstyrelsen och centrala civila
transportkommittén i samråd, tillhandahålla dessa samt länsstyrelserna
i kustlänen och i de län, som gränsa till Vänerns, Vätterns och
Mälaren-Hjälmarens vattenområden, sådana uppgifter om det civila
fartygsbeståndet som erfordras för beredskapsplanläggningen.

För fullgörandet av nämnda uppgifter skall kommissionen skaffa sig
noggrann kännedom om beståndet av civila fartyg inom riket. Kungörelse
(1969:64)

2 § Fartygsuttagningskommissionen äger av myndigheter påkalla de
upplysningar och det biträde som erfordras för dess verksamhet och som
myndigheterna kunna lämna.

3 § Fartygsuttagningskommissionen består av åtta ledamöter, vilka
förordnas av Kungl. Maj:t för en tid av högst fyra år.

Till ledamöter utses:

två regementsofficerare, varav en skall ha lägst kommendörkaptens
tjänstegrad, ävensom en befattningshavare vid mariningenjörkåren,
samtliga efter förslag av överbefälhavaren;

en befattningshavare vid envar av sjöfartsverket och överstyrelsen för
ekonomiskt försvar, efter förslag av vederbörande myndighet;

en representant för transportnämnden, efter förslag av nämnden; samt

två representanter för sjöfartsnäringen.

Av de sistnämnda två ledamöterna bör den ene äga ingående kännedom om
det större tonnaget och den andre äga dylik kännedom om det mindre
tonnaget, däri inbegripna bogser- och fiskefartyg.

För envar av ledamöterna skall finnas en personlig suppleant, som
utses enligt samma regler som ledamot. Kungörelse (1972:343)

4 § Ordförande i fartygsuttagningskommissionen är den ledamot i
kommissionen som Kungl. Maj:t utser därtill.

Vid förhinder för ordföranden fullgöras dennes åliggande, därest
Kungl. Maj:t ej annorlunda förordnar, av den ledamot kommissionen
därtill utser.

Hos fartygsuttagningskommissionen skall finnas en av Kungl. Maj:t
förordnad sekreterare.

5 § Fartygsuttagningskommissionen sammanträder å tid och plats, som
ordföranden bestämmer.

6 § Fartygsuttagningskommissionens beslut fattas av kommissionen i
plenum.

Kommunen är beslutför, då förutom den som utövar ordförandeskapet
minst tre ledamöter äro närvarande. I handläggning av ärende, som
berör viss myndighet eller visst civilt intresse, bör såvitt möjligt
deltaga den ledamot i kommissionen som närmast kan anses representera
ifrågavarande myndighet eller intresse.

Såsom kommissionens beslut gäller den mening varom de flesta förena
sig, eller vid lika röstetal den mening som biträdes av den som utövar
ordförandeskapet.

7 § Ärende, som icke rör uttagning av fartyg eller framställning till
Kungl. Maj:t eller chef för statsdepartement eller som eljest icke är
av större vikt, må enligt kommissionens bestämmande avgöras av
ordföranden i kommissionen eller av denne jämte en eller flera av
kommissionens övriga ledamöter.

8 § Ordföranden skall övervaka de löpande göromålen inom
fartygsuttagningskommissionen och är närmast ansvarig för att
kommissionens åligganden fullgöras.

9 § Vid fartygsuttagningskommissionens sammanträden föres protokoll.

Om vid handläggning av ärende i kommissionen fattas beslut, som
strider mot närvarande ledamots åsikt, åligger det denne att låta till
protokollet anteckna sin skiljaktiga mening.

10 § I skrivelse som fartygsuttagningskommissionen avlåter till Kungl.
Maj:t eller chef för statsdepartement skall angivas, vilka ledamöter
som deltagit i ärendets avgörande. Har i sådant ärende förekommit
skiljaktig mening, skall denna angivnas i skrivelsen eller utdrag av
protokoll, upptagande den skiljaktiga meningen, bifogas skrivelsen.

11 § Fartygsuttagningskommissionens ledamöter, suppleanter och
sekreterare må företaga de tjänsteresor inom riket, som kommissionen
finner påkallade av kommissionens ämbetsutövning, i den mån medel
finnas tillgängliga härför.

12 § Fartygsuttagningskommissionens ledamöter, suppleanter och
sekreterare samt av kommissionen anlitade sakkunniga åtnjuta
ersättning av statsmedel enligt vad därom särskilt stadgas.