Lag (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete

SFS nr
1963:115
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1963-05-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1441

1 § En arbetstagare som för arbetsgivarens räkning utför
radiologiskt arbete, där arbetstagaren utsätts för
joniserande strålning i sådan utsträckning att skadlig
inverkan kan befaras, har under villkor som föreskrivs i
denna lag rätt till längre semesterledighet än som följer av
4 § semesterlagen (1977:480). För varje kalendermånad av
intjänandeåret, under vilken arbetstagaren har utfört sådant
arbete minst femton dagar, ska semesterledigheten påföljande
semesterår förlängas med fem tolftedels semesterdag. Uppstår
vid beräkningen ett brutet dagantal, ska det avrundas till
närmast högre hela tal.

Dag, när sådant arbete som avses i första stycket har
utförts, ska jämställas med

1) dag, då arbetstagaren varit semesterledig, dock endast om
hans eller hennes arbete omedelbart före och omedelbart efter
ledigheten varit sådant som avses i första stycket, samt

2) dag, då arbetstagaren har haft ledighet som är
semesterlönegrundande enligt 17–17 b §§ semesterlagen, dock
inte om sådant arbete, som avses i första stycket,
uppenbarligen inte kunnat beredas honom eller henne sådan dag
och anledningen till detta varit annan än driftsuppehåll för
samtidig semester.

Semesterlön för de semesterdagar som tillkommer enligt första
stycket beräknas enligt 16–16 b §§ semesterlagen.
Lag (2009:1441).

2 § På begäran av domstol eller den som saken rör, ska
Arbetsmiljöverket avgöra om ett visst arbete är sådant som
avses i denna lag.

Om ett mål som handläggs vid domstol, är beroende av en fråga
som avses i första stycket, ska domstolen hänskjuta frågan
till Arbetsmiljöverket, när en part yrkar det eller domstolen
finner att det är nödvändigt. Dom får inte meddelas förrän
Arbetsmiljöverkets beslut kommit domstolen till handa.
Lag (2009:1441).

3 § Om semester för arbetstagare som avses i denna lag gäller
i övrigt semesterlagen (1977:480). Lag (2009:1441).

Övergångsbestämmelser

1963:115

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1964, från och med vilken dag
semesterrätt enligt lagen kan förvärvas.

Genom denna lag upphäves lagen den 25 maj 1951 (nr 304) om förlängd
semester för vissa arbetstagare med hälsofarligt arbete.

Arbetstagare, som den 1 januari 1964 förvärvat semesterrätt enligt den
äldre lagen, skall, i den mån han icke då åtnjutit honom enligt nämnda
lag tillkommande förmån, äga åtnjuta semesterförmån enligt
föreskrifterna i den nya lagen.

1977:481

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

Beträffande förlängning av semesteråret den 1 april 1978 – den 31 mars
1979 skall de nya bestämmelserna tillämpas, med iakttagande av att tiden
den 1 januari 1977 – den 31 mars 1978 betraktas som intjänandeår. I
övrigt skall, i den mån enligt övergångsbestämmelserna till
semesterlagen (1977:480) äldre bestämmelser i lag eller avtal skall äga
fortsatt giltighet, detsamma gälla på förevarande lags
tillämpningsområde.