Kungl. Maj:ts Kungörelse (1963:144) om avskrivning av vissa tilläggslån m.m.;

SFS nr
1963:144
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1963-05-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

1 § Tilläggslån, som beviljats enligt kungörelsen den 30 juni 1948 (nr
587) om tertiärlån och tilläggslån för flerfamiljshus, skall, i vad
det den 1 juli 1963 alltjämt är räntefritt och stående, avskrivas från
och med nämnda dag.

2 § Räntefri stående del av egnahemslån, vilket beviljats enligt
kungörelsen den 30 juni 1948 (nr 546) om egnahemslån och
förbättringslån eller enligt kungörelsen den 24 maj 1957 (nr 359) om
egnahemslån m.m., skall avskrivas från det halvårsskifte, som infaller
närmast efter det tio år förflutit från dagen för lånets utbetalning.
Har angivna tioårsperiod utlöpt den 1 juli 1963, skall avskrivning ske
från och med nämnda dag.

3 § har upphävts genom kungörelse (1967:556).

4 § Bostadsstyrelsen äger meddela de föreskrifter, som må erfordras
för tillämpningen av denna kungörelse.