Lag (1963:173) om avdrag för avgifter till stiftelsen Svenska Filminstitutet, m.m.

SFS nr
1963:173
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1963-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1230
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:1552

1 § Vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet enligt
kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt medges avdrag för sådana avgifter och bidrag till
Stiftelsen Svenska Filminstitutet, som avses i ett den 3 september
1992 träffat avtal mellan staten samt Sveriges Biografägareförbund,
Folkets Husföreningarnas Riksorganisation, Riksföreningen Våra
Gårdar, Sveriges Filmuthyrareförening u. p. a., Föreningen
Sveriges Filmproducenter, Sveriges Videodistributörers Förening
(VHF), VideoHandelns Samarbetsorganisation (VHS), VIDSAM–Video-
uthyrarnas Samarbetsorganisation (VIDSAM), Sveriges Television AB
och Nordisk Television AB. Lag (1993:1552).

2 § Stiftelsen är inte skyldig att erlägga skatt för inkomst eller
förmögenhet i vidare mån än vad avser inkomstskatt för inkomst
av näringsverksamhet som hänför sig till innehav av fastighet.
Lag (1993:1552).

3 § I fråga om inkomstbeskattningen av stöd som lämnas av
stiftelsen till en näringsidkare för näringsverksamheten tillämpas
bestämmelserna om näringsbidrag och annat stöd i punkt 9 av
anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370).
Lag (1993:1552).

4 § har upphävts genom lag (1982:444).

Övergångsbestämmelser

1982:444

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982 och tillämpas första gången
vid 1983 års taxering. Den äldre lydelsen av 1 § tillämpas dock
fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till det tidigare
avtalet.

1984:1069

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första
gången vid 1986 års taxering; 2 § i dess äldre lydelse skall dock
fortfarande tillämpas vid nämnda taxering om stiftelsen då taxeras för
beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari 1985.

1989:251

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989 och tillämpas även på sådana
avgifter enligt tilläggsavtalet som hänför sig till tiden dessförinnan.

1993:1552

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första
gången vid 1994 års taxering. Bestämmelsen i 3 § tillämpas på
medel som betalas ut från stiftelsen efter ikraftträdandet.