Lag (1963:197) om allmänt kriminalregister

SFS nr
1963:197
Departement/myndighet
Justitiedepartementet PO
Utfärdad
1963-05-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:620
Upphävd
2000-01-01

1 § Hos rikspolisstyrelsen skall finnas ett allmänt kriminalregister,
innehållande uppgifter som sägs i denna lag. Lag (1970:421).

2 § Registret skall innehålla uppgifter angående dem som av
domstol i riket

1. dömts till fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn eller
sluten ungdomsvård;

2. överlämnats till rättspsykiatrisk vård eller, om för brottet
är föreskrivet fängelse, till vård enligt lagen (1988:870) om
vård av missbrukare i vissa fall; eller

3. ålagts förvandlingsstraff för böter.

Har brott, för vilket dömts till skyddstillsyn eller villkorlig
dom, enligt domen begåtts under påverkan av en allvarlig
psykisk störning, skall detta särskilt anmärkas i registret.

Vad som sägs i första och andra stycket gäller även dem som
förelagts villkorlig dom enligt 48 kap. rättegångsbalken.

I registret skall antecknas brottet samt uppgift om verkställd
personutredning och om domen, beslutet eller föreläggandet.
Lag (1998:607).

3 § I registret skall anteckning ske

1. om för den som dömts till påföljd av beskaffenhet att skola antecknas
i registret prövotid förlänges eller påföljden förklaras skola avse
jämväl annat brott eller undanröjes eller ock påföljd förklaras skola
träda i stället för annan påföljd;

2. om villkorligt medgiven frihet förklaras helt eller delvis förverkad;
samt

3. har upphävts genom lag (1979:684).

4. har upphävts genom lag (1979:684).

5. har upphävts genom lag (1981:215).

6. om beslut meddelas jämlikt 34 kap. 10 eller 18 § brottsbalken eller
jämlikt 19 § andra stycket bötesverkställighetslagen (1979:189). Lag
(1983:354).

7. har upphävts genom lag (1983:354).

4 § Registret skall innehålla anteckning om

1. verkställighetens början beträffande den som dömts till
fängelse eller ålagts förvandlingsstraff för böter samt
frigivning från sådana straff, med angivande vid villkorlig
frigivning av prövotiden och den återstående strafftiden;

2. förordnande om anstånd med övervakning eller om att vidare
verkställighet ej får äga rum beträffande den som dömts till
skyddstillsyn; samt

3. verkställighetens början och slut för den som dömts till
sluten ungdomsvård. Lag (1998:607).

5 § Anteckning i registret skall jämväl ske

1. om regeringen av nåd efterskänker eller ändrar straff eller annan
påföljd, som skall antecknas i registret; samt

2. om resning beviljas i mål, vari dömts till sådan påföljd. Lag
(1975:13).

6 § I registret skall anteckning göras om uppgift, som enligt till
rikspolisstyrelsen inkommet meddelande intagits i allmänt danskt,
finskt, isländskt eller norskt kriminalregister beträffande svensk
medborgare eller den som har hemvist här i riket eller beträffande
svensk dom eller svenskt beslut, såvitt uppgiftens innehåll motsvarar
vad i 2-5 §§ här ovan avses. Detsamma skall gälla om uppgift, som enligt
överenskommelse mellan Sverige och annan stat lämnas från den staten.

I registret skall ock antecknas beslut av myndighet i Danmark, Finland,
Island eller Norge om överflyttning från Sverige till den staten av
verkställighet av fängelse eller övervakning av den som villkorligt
frigivits eller dömts till skyddstillsyn. Detsamma skall gälla
beträffande annat beslut av myndighet i främmande stat om verkställighet
i den staten av här i landet ådömd påföljd som avses i 2 §. Skall enligt
därom meddelat förordnande beslut som nu har sagts ej längre gälla,
skall även uppgift om sådant förordnande antecknas i registret.

Har svensk domstol eller myndighet jämlikt 5, 10, 14, 17 eller 21 §
lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge
angående verkställighet av straff m.m. fattat beslut om verkställighet,
övervakning, undanröjande eller förverkande eller jämlikt 10 § lagen
(1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet
fattat beslut om kriminalvård i frihet, skall beslutet antecknas i
registret. I fråga om den dom eller det beslut som meddelats i den andra
staten skola bestämmelserna i 2-5 §§ här ovan äga motsvarande
tillämpning. Lag (1978:803).

7 § Uppgift, som beträffande någon intagits i registret, skall utgå
därur

1. om överrätt genom dom eller beslut som vunnit laga kraft, frikänt
honom för den åtalade gärningen eller ock funnit honom skyldig till
denna men icke dömt honom till påföljd, som skall antecknas i
registret, eller om hovrätt har upphävt tingsrätts beslut om
förvandlingsstraff för böter;

2. om domstol efter resning meddelat dom eller beslut som avses i 1;

3. om strafföreläggande undanröjts;

4. när han avlidit; eller

5. när åttio år förflutit från hans födelseår. Lag (1996:1463).

8 § Utdrag av registret skall meddelas, när framställning därom göres

1. av domstol eller allmän åklagare;

2. av justitiekanslern, justitieombudsman, rikspolisstyrelsen eller
datainspektionen; eller

3. av myndighet, som äger besluta om frihetsberövande åtgärd enligt
lagarna om utlämning för brott eller utlänningslagen, med anledning av
ärende vari fråga uppkommit om sådan åtgärd.

Till annan myndighet och i annat fall än i första stycket sägs skall
utdrag av registret lämnas, om regeringen för visst slag av ärenden
eller för särskilt fall lämnat tillstånd därtill.

Regeringen kan förordna att en myndighet som avses i första stycket får
ha terminalåtkomst till registret. Lag (1987:1215).

9 § En enskild har rätt att utan kostnad få utdrag ur
registret beträffande sig själv.

En begäran om utdrag skall vara skriftlig och egenhändigt
undertecknad av den enskilde. Begäran prövas av
Rikspolisstyrelsen.

Har utdrag enligt första stycket eller information enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204) lämnats till den enskilde,
behöver nytt utdrag eller ny information inte lämnas till honom
förrän tolv månader därefter. Lag (1998:735).

10 § I registerutdrag enligt 8 § skall, om ej annat följer av vad nedan
stadgas, icke medtagas anteckning om

1. villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse som ådömts enligt 28 kap. 3 §
brottsbalken eller överlämnande till särskild vård, sedan tio år
förflutit från domen eller beslutet; samt

2. fängelse i annat fall än som avses i 1 samt förvandlingsstraff för
böter, sedan tio år förflutit från frigivningen.

Har före utgången av tid som nu sagts beträffande samma person ånyo
meddelats dom eller beslut, som enligt 2 § skall antecknas i registret,
skola båda anteckningarna upptagas i registerutdrag, så länge någondera
jämlikt första stycket skall medtagas. Förekomma flera anteckningar,
skall vad nu sagts äga motsvarande tillämpning. Anteckning om dom eller
beslut, som meddelats före den 1 januari 1945, eller om verkställighet
av påföljd som bestämts i sådant avgörande medtages dock endast i den
utsträckning regeringen bestämmer, om ej begäran om fullständigt utdrag
har gjorts enligt femte stycket.

Skall med tillämpning av vad i denna paragraf föreskrivs i utdraget inte
någon anteckning om påföljd tas med, skall inte heller de övriga
anteckningar tas med som kan förekomma i registret. I utdrag till
domstol eller åklagare skall dock alltid tas med anteckning om
verkställd sinnesundersökning eller rättspsykiatrisk undersökning eller
om läkarintyg som avses i 4 § första stycket lagen (1991:1137) om
rättspsykiatrisk undersökning.

Bestämmelserna i denna paragraf skola jämväl äga tillämpning beträffande
uppgift som antecknats med stöd av 6 §.

Begränsning som förut angetts i denna paragraf skall ej iakttagas, om
för särskilt fall fullständiga uppgifter begäras av justitiekanslern,
justitieombudsman eller datainspektionen. Lag (1991:1141).

11 § I utdrag till en enskild tas samma uppgifter med som skall lämnas
till en domstol eller en åklagare enligt 10 §. Lag (1988:287).

12 § Till den officiella statistiken skola meddelas erforderliga utdrag
av registret. Upplysning må dock icke lämnas om namnen på dem utdragen
avse.

För vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning må uppgifter och
anteckningar, som tillförts registret, utlämnas, såvida trygghet kan
anses vara för handen att det ej kommer att missbrukas till men för
enskild. Fråga om utlämnande prövas av rikspolisstyrelsen. Vid
utlämnande till enskild böra erforderliga förbehåll meddelas. Lag
(1977:1031).

13 § Till utländsk myndighet må enligt föreskrifter, som meddelas av
regeringen, redovisas anteckningar i registret rörande medborgare i den
staten eller den som har hemvist där.

Har verkställighet av frihetsstraff eller övervakning av den som
villkorligt dömts eller villkorligt frigivits eller dömts till
skyddstillsyn överflyttats hit från Danmark, Finland, Island eller Norge
eller härifrån till någon av nämnda stater, må, även i annat fall än i
första stycket sägs, i den ordning regeringen bestämmer till myndighet i
den stat från eller till vilken överflyttning skett redovisas
anteckningar rörande den som avses med beslutet om överflyttning.
Detsamma skall gälla i fråga om anteckning, som gjorts rörande
tillämpningen av 14 eller 21 § lagen om samarbete med Danmark, Finland,
Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

Har verkställighet av påföljd överflyttats hit från främmande stat eller
härifrån till sådan stat enligt lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom eller lagen (1978:801)
om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet, äger andra
stycket första meningen motsvarande tillämpning.

Regeringen äger bemyndiga rikspolisstyrelsen att, då det för utredning i
brottmål begäres av utländsk domstol eller åklagarmyndighet eller av
poliscentral i Danmark, Finland eller Norge, meddela utdrag av
registret.

På framställning av utländsk myndighet må i annat fall än förut sagts
utdrag av registret meddelas, såframt regeringen givit tillstånd
därtill. Lag (1978:803).

14 § har upphävts genom lag (1975:13).

Övergångsbestämmelser

1963:197

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1963, då lagen den 17 oktober 1900
om straffregister (nr 82 s. 1) upphör att gälla.

De anteckningar, som vid den nya lagens ikraftträdande finnas i det hos
fångvårdsstyrelsen förda straffregistret, skola överföras till det
allmänna kriminalregistret, såvitt anteckningarna äro av beskaffenhet
att böra enligt den nya lagen införas i registret.

1964:549

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1965. Beträffande anteckning
angående straffarbete, villkorlig dom som meddelats före den 1 januari
1965, förvaring och internering i säkerhetsanstalt samt tillämpning av 5
kap. 5 § strafflagen skola 2, 3, 4, 10 och 11 §§ i deras äldre lydelse
alltjämt äga tillämpning. Efter lagens ikraftträdande skall hänsyn ej
tagas till anteckning om böter eller tvångsarbete.

1979:684

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om anteckning om dom på ungdomsfängelse och
förordnande enligt 28 kap. 3 § brottsbalken om behandling i anstalt, som
har meddelats före ikraftträdandet.

1981:33

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande beträffande anteckningar som har gjorts före
ikraftträdandet. Lag (1981:1255).

1981:215

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om anteckning om dom på internering, som har
meddelats före ikraftträdandet.

1983:354

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983. Beträffande förvandlingsstraff
som har ålagts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

1988:945

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

2. I fråga om dom som har meddelats före ikraftträdandet gäller 2 §
andra stycket i dess äldre lydelse fortfarande.

1988:1484

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

2. I fråga om uppgifter angående dem som har överlämnats till vård
enligt lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall gäller 2 §
första stycket 2 i dess äldre lydelse fortfarande.

3. I fråga om dom som har meddelats före ikraftträdandet gäller 2 §
andra stycket i dess äldre lydelse fortfarande.

1991:1141

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

2. I fråga om dom som har meddelats före ikraftträdandet, eller
efter ikraftträdandet med stöd av punkt 3
övergångsbestämmelserna till lagen (1991:1138) om ändring i
brottsbalken, gäller 2 § första stycket 2 i dess äldre lydelse
fortfarande.

3. I fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet gäller 2 §
andra stycket i dess äldre lydelse fortfarande.

1998:735

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen
(1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss
behandling av person-uppgifter, gäller dock 9 § i dess äldre
lydelse för sådan behandling.