Kungörelse (1963:234) om tillämpning av ett mellan Sverige och Argentina den 3 september 1962 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet

SFS nr
1963:234
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1963-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1338
Upphävd
1997-12-31

Sedan den 3 september 1962 avtal, vars lydelse bilaga (bilaga 1)
vid denna kungörelse utvisar, slutits mellan Sverige och Argentina
för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och
förmögenhet, har Kungl. Maj:t — med stöd av 72 § 3 mom.
kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), 20 § 3 mom. lagen
den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt samt 20 § 3 mom.
lagen samma dag (nr 577) om statlig förmögenhetsskatt — funnit gott

dels förordna, att ifrågavarande avtal skall för Sveriges del
lända till efterrättelse och att vid tillämpningen av avtalet skola
iakttagas härvid såsom bilaga (bilaga 2) fogade anvisningar;

dels ock föreskriva, att det skall åligga skattskyldig att,
utan hänsyn till att enligt avtalet allenast viss del av hans inkomst
eller förmögenhet skall taxeras här i riket, likväl avgiva alla de
uppgifter till ledning för taxeringen, vilka han varit skyldig lämna,
därest lindring i skattskyldigheten ej skolat äga rum. (Jämför 1974:770
ö.b. och 1974:859 ö.b.)