Kungörelse (1963:243) angående grupplivförsäkring åt värnpliktiga m.fl.

SFS nr
1963:243
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1963-06-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:246
Upphävd
1988-06-01

1 § Staten meddelar enligt vad i denna kungörelse stadgas gruppliv
försäkring för dödsfall åt värnpliktiga m.fl., som ej omfattas av
försäkringsskydd enligt reglementet angående statens gruppliv
försäkring.

2 § Försäkringsavtalet mellan staten och den enskilde anses slutet genom
inkallelse till tjänstgöring, under vilken försäkringsskydd föreligger,
samt har det innehåll som vid varje tidpunkt framgår av denna
kungörelse.

Premiebetalning anses ske genom att tjänstgöringen fullgöres.

3 § Statens personalpensionsverk företräder staten i ärenden rörande
grupplivförsäkring enligt denna kungörelse och handlägger sådana
ärenden i den mån de ej enligt föreskrift i kungörelsen skola
handläggas av statens grupplivnämnd. Kungörelse (1970:302).

4 § Försäkringsskydd enligt denna kungörelse föreligger för följande
personal under nedan angiven tjänstgöring, nämligen

a) för värnpliktig personal — inbegripet sådan personal över
värnpliktsåldern, som avgått från anställning i någon av
försvarsmaktens reserver eller i väg- och vattenbyggnadskåren och för
vilken värnpliktslagen (1941:967) alltjämt äger giltighet — under
dels inskrivningsförrättning, dels prövning för antagning som
yrkesofficers- eller reservofficersaspirant, dels tjänstgöring jämlikt
värnpliktslagen, dels föreskriven tjänstgöring för utbildning till
befattning för yrkesofficer eller reservofficer, som icke fullgöres
jämlikt värnpliktslagen;

b) för frivillig personal under tjänstgöring vid försvarsmakten på
grund av åtagande i krigsfrivilligavtal eller under annan frivillig
utbildning för att nå eller bibehålla kompetens för placering inom
totalförsvaret;

c) för hemvärnets personal under tjänstgöring vid hemvärnet;

d) för civilförsvarspliktig personal under föreskriven tjänstgöring i
det allmänna civilförsvaret, som fullgöres efter inskrivning i
civilförsvaret,

samt under tjänstgöring enligt lagen (1984:272) om skyldighet för
civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret;

e) för vapenfri tjänstepliktig under tjänstgöring jämlikt lagen
(1966:413) om vapenfri tjänst. Förordning (1986:663).

5 § Tjänstgöring, varom sägs i 4 §, skall anses föreligga under tid
från det färd för inryckning till tjänstgöringen påbörjas till dess
färd för utryckning från tjänstgöringen avslutas eller till dess
tjänstgöringen eljest avbrytes genom hemförlovning.

6 § Efter tjänstgöring, varom sägs i 4 §, fortfar försäkringsskyddet
att gälla under arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall,
därest denna arbetsoförmåga uppkommit under tjänstgöringen och förelåg
vid tjänstgöringens slut. Arbetsoförmågan skall styrkas genom intyg
från allmän försäkringskassa eller läkare, om ej grupplivnämnden
medgiver annat.

Vid tillämpning av bestämmelserna i första stycket gäller, att det
åligger den som åtnjuter försäkringsskydd, om arbetsoförmågan varar
mer än ett år, att, såvida grupplivnämnden icke meddelat honom
befrielse härifrån, under vart och ett av kalenderåren efter det år,
under vilket arbetsoförmågan uppstod, anmäla till personalpensions
verket, att försäkringsskyddet alltjämt skall vara i kraft. Underlåtes
detta må grupplivnämnden besluta att försäkringsskyddet upphör. Den
som åtnjuter försäkringsskydd har att vid anmälan förebringa sådan
utredning rörande sin arbetsförmåga och sina anställningsförhållanden,
som är av betydelse för bedömningen av rätten till fortsatt
försäkringsskydd. Kungörelse (1970:302).

7 § Vid krigstillstånd i Sverige gäller lagen om krigsansvarighet för
liv- och invaliditetsförsäkring i fråga om statens ansvarighet
(krigsansvarighet).

För försäkring, som meddelats efter krigstillståndets inträdande
eller inom tre månader dessförinnan, är försäkringsgivaren fri från
krigsansvarighet.

8 § Avlider den som åtnjuter försäkringsskydd och hade han vid
dödsfallet ej uppnått 67 års ålder utgår försäkringsbelopp enligt
bestämmelserna i 17 — 20 §§ reglementet (1962:698) angående statens
grupplivförsäkring. Utgår icke enligt 17, 19 eller 20 § samma
reglemente helt eller halvt grundbelopp, utgår begravningshjälp med
belopp som anges i 21 § första stycket reglementet.

Avlider make till den som åtnjuter försäkringsskydd eller ogift
person, som vid tiden för dödsfallet sammanbodde med denne under
äktenskapsliknande förhållanden, utgår försäkringsbelopp enligt
bestämmelserna i 24 § reglementet angående statens grupplivförsäkring
under villkor som föreskrives i 23 § samma reglemente. Förordning
(1976:552).

9 § Enligt denna kungörelse utgående försäkringsförmåner skola minskas
med belopp som må ha utgått som begravningshjälp enligt bestämmelserna
i värnpliktsförmånsförordningen (1976:1008), förordningen (1976:1011)
om förmåner till civilförsvarspliktiga eller kungörelsen (1966:414)
med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga eller som
begravningsbidrag enligt familjebidragslagen (1978:520).

Gäller för den som åtnjuter i denna kungörelse stadgat försäkrings
skydd annan av arbetsgivare bekostad grupplivförsäkring med
väsentligen samma försäkringsvillkor som statens grupplivförsäkring,
utgår av försäkringsförmåner enligt denna kungörelse endast det
belopp, varmed de må överstiga förmånerna enligt den andra
försäkringen.

Vad i 25 § fjärde stycket reglementet angående statens gruppliv
försäkring är föreskrivet om samordning med annan tjänstegruppliv
försäkring skall äga motsvarande tillämpning i fråga om gruppliv
försäkring enligt denna kungörelse. Förordning (1978:566).

10 § Vad i reglementet angående statens grupplivförsäkring är
föreskrivet rörande förmånstagareförordnande, utbetalning av
försäkringsbelopp, inskränkning i rätten att förfoga över
försäkringen, prövning av frågor om försäkringsbelopp m.m. samt
reglementets tillämplighet m.m. skall äga motsvarande tillämpning i
fråga om grupplivförsäkring enligt denna kungörelse.

Övergångsbestämmelser

1986:663

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då
förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk
författningssamling. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas
för tid från och med den 1 juli 1986.

1988:246

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1988, då kungörelsen
(1963:243) om grupplivförsäkring åt värnpliktiga m. fl. skall upphöra
att gälla.

2. Den gamla kungörelsen gäller fortfarande i fråga om försäkringsfall
som har inträffat före utgången av maj 1988.

3. Med försäkringsgrundande tid enligt den nya förordningen jämställs
sådan tid före ikraftträdandet i vilken den försäkrade haft
försäkringsskydd enligt den gamla kungörelsen.

4. Förordnande till förmån för make gäller även under hemskillnad eller
betänketid om den försäkrade har försäkringsskydd enligt den gamla
kungörelsen och hemskillnad eller betänketid pågår den 31 maj 1988.
Försäkringsskyddet gäller så länge tjänstgöringen pågår. Den försäkrade
kan anmäla att förordnandet inte skall gälla.

5. Om en försäkrad har anmält särskilt förmånstagareförordnande enligt
reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring skall
förordnandet ha fortsatt giltighet vid tillämpningen av den nya
förordningen, om inte den försäkrade anmäler ändrat förordnande.

6. Försäkringsskydd enligt den gamla kungörelsen skall, i den mån
förutsättningar för kungörelsens tillämpning förelåg den 31 maj 1988,
fortfarande gälla för den som inte har fått försäkringsskydd enligt den
nya förordningen eller motsvarande bestämmelser. Vid försäkringsfall
tillämpas det försäkringsbelopp som vid dödsfallet gällde enligt TGL-S.