Kungörelse (1963:4) angående garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande av obligationer till svenska statens 5 1/2 % obligationslån av den 10 mars 1961 med flera lån

SFS nr
1963:4
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1963-01-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

På därom av fullmäktige i riksgäldskontoret gjord framställning har
Kungl. Maj:t, samtidigt som Kungl. Maj:t fastställt av fullmäktige
fattade beslut rörande utfärdande av obligationer till dels svenska
statens 5 1/2 % obligationslån av den 10 mars 1961, dels svenska
statens 5 % obligationslån av den 18 maj 1962, dels svenska statens 4
1/2 % obligationslån av den 18 augusti 1962, dels svenska statens 4
3/8 % obligationslån av den 6 september 1962, dels 1961 och 1962 års
premieobligationslån, dels ock 1960 och 1961 års sparobligationslån,
meddelat Sin garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande
av till nämnda lån hörande obligationer å sammanlagt nominellt
enmiljard sjuhundratjugoenmiljoner femhundrasextiotusen trehundra
kronor.