Brev (1963:419) till domänstyrelsen angående utvidgning av Gotska Sandöns nationalpark

SFS nr
1963:419
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1963-06-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:938
Upphävd
1988-01-01

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kungl. Maj:t föreskriver, med upphävande av Sin skrivelse den 30
december 1910 (SFS nr 159) till vetenskapsakademien angående
fastställande av gränserna för visst till nationalpark avsett
område av Gotska Sandön m.m., att hela Gotska Sandön i Gotlands
län den 1 augusti 1963 skall avsättas till nationalpark och
benämnas Gotska Sandöns nationalpark.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –