Reglemente (1963:420) för Gotska Sandöns nationalpark

SFS nr
1963:420
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1963-06-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:938
Upphävd
1988-01-01

1 § Gotska Sandöns nationalpark, som har tillkommit i syfte att bevara
ön i dess naturliga tillstånd, skall vårdas och förvaltas i
överensstämmelse med detta syfte.

2 § Inom nationalparken skall, med det undantag som framgår av 6 §
första stycket naturvårdslagen den 11 december 1964 (nr 822),
vara förbjudet

att förstöra eller skada markens yta eller fast naturföremål;

att fälla eller skada växande eller döda träd eller buskar så
ock att plocka bär annat än för omedelbar förtäring eller
eljest borttaga växter eller växtdelar;

att jaga, fånga eller avsiktligt döda vilda djur så ock att
skada eller bortföra ägg, rom eller bo;

att tälta eller göra upp eld;

att medföra hund. Kungörelse (1968:676).

3 § Inom nationalparken skall vidare – utom då det sker i ärende
för sjöfartsverket eller i militär-, polis-, sjukvårds- eller
räddningsärende – vara förbjudet

att landstiga annorstädes än vid fyrstationens båtplatser på
öns norra och nordvästra strand;

att landa med luftfartyg;

att nyttja motordrivet fordon.

4 § Under tiden maj-september skola besökare i grupp om flera än
10 personer samt besökare som ämnar övernatta på ön inneha särskilt
tillstånd av domänverket eller av den verket bestämmer. Under nämnda
tid skall vidare den som besöker ön omedelbart efter ankomsten
anmäla namn och adress för domänverkets tillsynsman samt därvid
i förekommande fall förete tillstånd till gruppbesök eller
övernattning.

Vad i första stycket sägs skall ej gälla beträffande personal vid
sjöfartsverket eller krigsmakten eller stats- eller kommunaltjänsteman
i tjänsteärende. Kungörelse (1968:676).

5 § Om åliggande för domänverket att meddela ordningsföreskrifter
för nationalparken samt om rätt för verket att medgiva undantag
från förbud, som meddelas i detta reglemente eller i
ordningsföreskrifterna, stadgas i naturvårdskungörelsen den
11 december 1964 (nr 825). Kungörelse (1968:676).