/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1963:423) angående fastställande av ränta å vissa lån med statlig kreditgaranti;

SFS nr
1963:423
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1963-06-28
Författningen har upphävts genom
SFS1991:323
Upphävd
1991-06-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att räntan å lån varom förmäles i
dels kungörelsen den 11 oktober 1946 (nr 676) angående statlig
kreditgaranti för lån åt den, som avlagt akademisk eller därmed
jämförlig examen, dels kungörelsen den 30 april 1948 (nr 210) angående
statlig kreditgaranti för lån åt den som genomgått polisskola, dels
kungörelsen den 16 juni 1950 (nr 469) angående studielån med statlig
kreditgaranti, dels kungörelsen den 30 juni 1952 (nr 570) angående
studielån med statlig kreditgaranti åt s.k. flyktingstudenter, dels
kungörelsen den 31 maj 1957 (nr 276) med särskilda bestämmelser om
studielån åt flyktingstudenter, dels ock kungörelsen den 30 juni 1959
(nr 436) med särskilda bestämmelser om studielån åt vissa utländska
studerande, de båda sistnämnda kungörelserna i vad de avse studielån med
statlig kreditgaranti, skall från och med den 1 augusti 1963 tills
vidare utgöra 4,5 procent.