Förordning (1963:480) om rätt till införsel av spritdrycker, vin och starköl i gåvoförsändelser

SFS nr
1963:480
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1963-09-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1118
Upphävd
1988-01-01

1 § Spritdrycker, vin och starköl får införas i landet i gåvoförsändelse
till en enskild person enligt 18 § 4 lagen (1977:293) om handel med
drycker under förutsättning att denne har fyllt 20 år och att dryckerna
har en alkoholhalt av högst 60 volymprocent. Förordning (1984:1024).

2 § Om en gåvoförsändelse som innehåller spritdrycker, vin och starköl
inte får införas så gäller 79 och 80 §§ lagen (1977:293) om handel med
drycker. Om införseln är belagd med straff enligt lagen (1960:418) om
straff för varusmuggling tillämpas i stället den lagen. Förordning
(1984:1024).

3 § Generaltullstyrelsen får meddela föreskrifter för tillämpningen av
denna förordning. Förordning (1984:1024).