Kungl. Maj:ts Cirkulär (1963:482) till samtliga statsmyndigheter angående begränsning av den statliga byggnadsverksamheten

SFS nr
1963:482
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1963-09-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1102
Upphävd
1988-01-01

Statlig myndighet må icke utan Kungl. Maj:ts medgivande före den 1 juni
1964 igångsätta husbyggnadsföretag eller fortifikatoriska
anläggningsarbeten med en beräknad byggnadskostnad överstigande 300 000
kronor inom Stockholms stad, Stockholms, Östergötlands, Jönköpings,
Kronobergs, Kristianstads, Malmöhus, Hallands eller Göteborgs och Bohus
län.

Beträffande inskränkning i vissa fall av arbetsstyrkan vid pågående
statliga byggnadsföretag vill Kungl. Maj:t framdeles meddela beslut.