Kungl. Maj:ts Kungörelse (1963:486) angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av den europeiska konventionen om social och medicinsk hjälp m.m.

SFS nr
1963:486
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1963-09-06

Kungl. Maj:t har funnit gott giva vederbörande tillkänna, att den av
Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade
konventionen om social och medicinsk hjälp jämte tilläggsprotokollet
därtill för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Grekland den 1
juli 1960.