Brev (1963:580) till Sveriges Advokatsamfund angående fastställelse å stadgar för advokatsamfundet

SFS nr
1963:580
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1963-07-03
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:416

Ändamål och organisation

1 § Sveriges advokatsamfund utgör det allmänna advokatsamfund,
varom förmäles i 8 kap. 1 § rättegångsbalken.

Samfundet har till ändamål

att till främjande av god rättsvård upprätthålla en
rättrådig och yrkesskicklig advokatkår,

att följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets
erfarenhet kommer denna till godo,

att tillvarataga advokaternas allmänna yrkesintressen samt

att verka för sammanhållning och samförstånd mellan
advokaterna.

Advokat är den som är ledamot av samfundet.

2 § Ledamöternas rätt att deltaga i handhavandet av samfundets
gemensamma angelägenheter utövas genom fullmäktige, valda av
ledamöterna och kallade Sveriges advokatsamfunds fullmäktige.
Årligen hålles ett ordinarie fullmäktigemöte.

Fullmäktige väljer styrelse för samfundet, kallad Sveriges
advokatsamfunds styrelse, ävensom ledamöter av en nämnd,
kallad Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd.

Samfundet är indelat i avdelningar, var och en med sin styrelse.
Ledamöternas rätt att deltaga i handhavandet av avdelnings
särskilda angelägenheter utövas å avdelningsmöte.

Om allmänt advokatmöte är stadgat i 25 §. Beslut (1982:415).

Om antagande av ledamot

3 § Till ledamot av advokatsamfundet får endast den antas
som

1. har hemvist i Sverige eller i en annan stat inom
Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller i Schweiz,

2. har avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för
behörighet till domarämbete,

3. under minst tre år efter ovannämnda kunskapsprov på
tillfredsställande sätt utövat praktisk kvalificerad
juridisk verksamhet, varvid han eller hon skall ha ägnat
sig åt att yrkesmässigt tillhandagå allmänheten i
rättsliga angelägenheter antingen som anställd hos advokat
eller för egen räkning,

4. vid tiden för ansökningens prövning tillhandagår
allmänheten på sätt som avses i 3,

5. har med godkänt examensresultat genomgått av samfundet
särskilt anordnad utbildning,

6. har gjort sig känd för redbarhet, och

7. även i övrigt bedöms lämplig att utöva
advokatverksamhet.

Samfundets styrelse får med hänsyn till föreliggande
särskilda omständigheter medge undantag såvitt gäller
första stycket 1, 3, 4 och 5. Detsamma gäller första
stycket 2 beträffande den som är auktoriserad som advokat
i en annan stat i enlighet med där gällande bestämmelser.
Undantag från treårskravet i första stycket 3 får avse
högst ett år. Ytterligare undantag får medges endast om
synnerliga skäl föreligger.

Den som har genomgått en utbildning som krävs för att bli
advokat i en stat inom Europeiska unionen eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz och som i
Sverige genomgått ett prov som visar att han har
tillräckliga kunskaper om den svenska rättsordningen,
skall anses uppfylla kraven enligt första stycket 2, 3 och
5. Provet skall vara anpassat till den sökandes utbildning
och yrkeserfarenhet. Även den som registrerats enligt 4 a §
och som därefter under minst tre år bedrivit faktisk och
regelbunden advokatverksamhet i Sverige skall, under
förutsättning antingen att verksamheten huvudsakligen
omfattat svensk rätt eller att, om verksamheten inte
huvudsakligen omfattat svensk rätt, den registrerade på
annat sätt har förvärvat tillräckliga kunskaper och
erfarenheter för att antas till ledamot i samfundet, anses
uppfylla kraven enligt första stycket 2, 3 och 5.

Den som har blivit auktoriserad som advokat i Danmark,
Finland, Island eller Norge i enlighet med där gällande
bestämmelser och som därefter under minst tre år på ett
tillfredsställande sätt har tjänstgjort som biträdande
jurist på advokatbyrå i Sverige skall anses uppfylla
kraven enligt första stycket 2-7.

Den som är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrabalken får inte antas till ledamot.
Inte heller får den antas till ledamot som enligt 3 §
lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt
biträde i vissa fall är förbjuden att lämna juridiskt
eller ekonomiskt biträde.

Lagfaren domare i eller befattningshavare vid domstol
eller allmän åklagare eller kronofogde får inte antas till
ledamot.

Den som är anställd i stats eller kommuns tjänst i annan
befattning än som sägs i föregående stycke eller hos annan
enskild än advokat får inte antas till ledamot såvida inte
styrelsen medger undantag. Vad som nu sagts gäller dock
inte den som är anställd hos ledamot av
advokatorganisation inom Europeiska unionen eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i
Schweiz. Beslut (2010:1126).

4 § Ansökan om inträde i samfundet prövas av samfundets styrelse.
Vid ansökningen skola fogas de handlingar, vilka sökanden med
hänsyn till bestämmelserna i 3 § önskar åberopa.

Styrelsen inhämtar utlåtande över ansökningen från styrelsen för
den avdelning och beträffande utländsk sökande från den utländska
advokatorganisation inom vars områden sökanden utövat eller
utövar verksamhet, samt de ytterligare upplysningar som den anser
erforderliga.

Avslås ansökan om inträde, skall beslutet angiva de skäl, varå
beslutet grundas. Beslut (1993:1597).

4 a § Den som är auktoriserad som advokat i en annan stat inom
Europeiska unionen och utövar stadigvarande advokatverksamhet i
Sverige under sitt hemlands titel, skall vara registrerad hos
advokatsamfundet.

Ansökan om registrering prövas av samfundets styrelse. Till
ansökningen skall fogas de handlingar som styrelsen föreskriver
eller som sökanden annars vill åberopa.

I ett avslag på en ansökan om registrering skall skälen för
beslutet anges.

Bestämmelserna i dessa stadgar om ledamot av samfundet
tillämpas också på den som registrerats enligt första stycket.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller också för den som till
följd av föreskrift enligt 8 kap. 11 § rättegångsbalken är
skyldig att registrera sig hos samfundet. Beslut (2000:739).

4 b § I fall som avses i 3 § tredje stycket skall mottagandet
av en ansökan bekräftas inom en månad samt sökanden underrättas
för det fall nödvändiga handlingar skulle saknas. En ansökan
skall behandlas och ett motiverat beslut fattas så snart som
möjligt och senast inom fyra månader från det att en
fullständig ansökan inkommit. Beslut (2007:705).

4 c § För att underlätta för en sökande som vill antas som
ledamot i en advokatorganisation inom Europeiska unionen,
Europeiska samarbetsområdet eller i Schweiz, skall
Advokatsamfundet samarbeta med den behöriga organisationen i
den andra staten. De upplysningar som utväxlas inom ramen för
ansökningsförfarandet, skall behandlas konfidentiellt.
Beslut (2007:705).

Om styrelse

5 § Samfundets styrelse består av ordförande, vice
ordförande och 18 andra ledamöter. Ordförande, vice
ordförande och övriga ledamöter väljs i nu nämnd ordning vid
ordinarie fullmäktigemöte för två år, räknat från och med
närmast följande 1 juli. Vartannat år utses ordförande, vice
ordförande och åtta andra ledamöter, vartannat år tio
ledamöter.

Vid val av andra ledamöter än ordförande och vice ordförande
ska hänsyn tas till önskvärdheten av att samfundets samtliga
avdelningar blir företrädda.

Den som vid utgången av den valperiod som han eller hon
utsetts för kommer att ha varit ledamot i styrelsen under sex
år i följd utan att ha varit ordförande eller vice
ordförande, får inte för en tidigare period än den som börjar
två år därefter utses till någon annan befattning inom
styrelsen än som ordförande eller vice ordförande.

Om en ledamot i styrelsen väljs till ledamot av
disciplinnämnden och tar emot detta uppdrag, ska han eller
hon frånträda sitt uppdrag i styrelsen. Beslut (2013:741).

6 § Om en ledamot i styrelsen avgår före utgången av den
valperiod som han eller hon valts för, ska nödvändigt val av
ersättare för återstoden av perioden genomföras.

Ett sådant ersättningsval får förrättas vid ett extra
fullmäktigemöte men får också anstå till närmaste ordinarie
fullmäktigemöte efter avgången. Den som valts träder
omedelbart i tjänst. Beslut (2013:741).

7 § Styrelsens säte är Stockholm.

8 § Styrelsen och disciplinnämnden utövar tillsyn över
advokatväsendet och har att tillse, att ledamot såväl vid
utförande av talan inför domstol som i sin övriga verksamhet
fyller de plikter, som åvilar honom.

Uppkommer fråga om disciplinärt ingripande mot ledamot på
annat sätt än genom anmälan enligt 40 §, prövar styrelsen om
ärendet skall hänskjutas till disciplinnämnden.

Om styrelsens befattning med ärende, som avses i 8 kap. 7 §
femte stycket rättegångsbalken, är stadgat i 45 §.
Beslut (1997:274).

9 § Styrelsen företräder samfundet, bevakar dess intressen och
handhar dess angelägenheter samt beslutar å samfundets vägnar i
alla ärenden, angående vilka ej annorlunda bestämmes i dessa
stadgar.

På grund härav tillkommer det styrelsen bland annat:

1. att verkställa av fullmäktige fattade beslut,

2. att förvalta samfundets och dess särskilda fonders
tillgångar,

3. att till ordinarie fullmäktigemöte avgiva
förvaltningsberättelse för senast tilländalupna kalenderår,

4. att i fråga om ledamots anspråk på arvode och kostnader för
utfört uppdrag på ledamotens, domstols eller skiljenämnds
begäran själv eller genom utsedda sakkunniga avgiva utlåtande,

5. att på förfrågan eller eljest till ledamot avgiva vägledande
uttalande angående advokatverksamhetens utövning,

6. att avgiva yttrande i av myndighet remitterat ärende och på
eget initiativ å samfundets vägnar göra uttalande i
lagstiftningsfråga eller annat ärende av betydelse för
rättsutvecklingen eller advokatverksamheten,

7. att utse samfundets generalsekreterare och övriga
tjänstemän,

8. att företräda samfundet i dess egenskap av aktieägare i
Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag, samt

9. att pröva anmälningar enligt 31 § 1 mom. sista stycket.
Beslut (2001:768).

10 § Styrelsen sammanträder, när ordföranden finner det
lämpligt eller minst fyra styrelseledamöter begär det, på en
ort som styrelsen eller ordföranden bestämmer.

Kallelse med föredragningslista ska i god tid före
sammanträde sändas till styrelsens ledamöter.

Styrelsens ledamöter är inte berättigade till annan
ersättning än för sina reseutgifter enligt de grunder som
fullmäktige fastställt. Beslut (2013:741).

11 § Styrelsen är beslutsför när minst sju ledamöter är
närvarande.

Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika
röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid
val som i sådant fall avgörs genom lottning.

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.
Beslut (2013:741).

12 § Samfundets disciplinnämnd består av ordförande, vice
ordförande samt nio andra ledamöter.

Ordförande, vice ordförande och sex övriga ledamöter väljes i
nu nämnd ordning vid ordinarie fullmäktigemöte för fyra år,
räknat från och med närmast följande 1 juli. Val förrättas
vartannat år och avser, varannan gång ordförande och tre andra
ledamöter, varannan gång vice ordförande och tre andra leda-
möter.

Nämndens återstående tre ledamöter (offentliga representanter)
utses av regeringen. De förordnas en i sänder varje år för
högst tre år i taget, räknat från den 1 juli. De offentliga
representanterna hämtas utanför den personkrets, som enligt 4
kap. 6 § rättegångsbalken är undantagen i fråga om val till
nämndeman.

Samfundsledamot som vid utgången av den valperiod, för vilken
han senast utsetts, kommer att ha varit ledamot av
disciplinnämnden under åtta år i följd utan att därunder ha
varit ordförande eller vice ordförande, får inte för tidigare
period än den, som börjar två år därefter, på nytt utses till
annan befattning inom nämnden än som ordförande eller vice
ordförande.

Väljes ledamot av disciplinnämnden till ledamot eller
suppleant i styrelsen och mottager han detta uppdrag, skall han
frånträda sitt uppdrag i nämnden. Beslut (1997:274).

13 § Avgår av fullmäktige utsedd ledamot av disciplinnämnden innan
den valperiod för vilken han valts gått till ända, skall om val av
ersättare för återstoden av perioden gälla vad i 6 § är för där
avsett fall stadgat. Beslut (1982:415)

14 § Disciplinnämnden har att handlägga frågor om disciplinärt
ingripande mot ledamot i enlighet med stadgandena i 40-43 §§.
Nämnden tillkommer att besluta om uteslutning ur samfundet,
varning, erinran, straffavgift och uttalande enligt 8 kap. 7 §
första-fjärde styckena rättegångsbalken.

I den omfattning som närmare anges i 40 § kan disciplinnämnden
för prövning om disciplinärt ingripande mot ledamot är påkallat
arbeta på avdelningar, bestående av tre ledamöter varav en
skall vara offentlig representant. Sådan avdelning kallas
prövningsavdelning. Beslut (1997:274).

15 § Disciplinnämnden och prövningsavdelningar sammanträder på
kallelse av nämndens ordförande å ort som denne bestämmer.

Kallelse med föredragningslista skall i god tid före samman-
träde tillställas disciplinnämndens ledamöter.

De av fullmäktige utsedda ledamöterna i disciplinnämnden är
icke berättigade till annan ersättning än för sina reseutgifter
enligt av fullmäktige fastställda grunder. Beslut (1997:274).

16 § Disciplinnämnden är beslutför, då minst sex ledamöter är
närvarande. Prövningsavdelning är beslutför med två ledamöter.

Är disciplinnämnden inte beslutför på grund av att ledamot är
jävig, ska ersättare utses. Endast den som tidigare har varit
ledamot i disciplinnämnden kan vara ersättare. Ersättare utses
av generalsekreteraren eller, om denne är jävig eller har
förhinder, av ordföranden i styrelsen.

Vid omröstning inom disciplinnämnden gäller rättegångsbalkens
regler om omröstning i brottmål i tillämpliga delar. Uppkommer
fråga om uteslutning ur samfundet, röstas härom särskilt. För
beslut om uteslutning fordras att minst sex ledamöter är ense
om denna påföljd.

Disciplinnämndens protokoll justeras av ordföranden och en
ledamot. Prövningsavdelning skall föra särskilt protokoll, som
justeras av avdelningens ordförande och en ledamot.
Beslut (2011:1011).

16 a § Disciplinnämnden beslutar om organisationen av
prövningsavdelningarna. Beslut (1997:274).

Om kansli

17 § Samfundet ska ha kansli i Stockholm under ledning av en
generalsekreterare som är anställd i samfundets tjänst.

Till generalsekreterare får utses endast den som är
advokat.

Generalsekreteraren är inte valbar till ledamot i
styrelsen eller disciplinnämnden och inte heller till ledamot
eller suppleant i fullmäktige. Beslut (2013:741).

Om räkenskaper och revision

18 § Samnfundets räkenskaper skola varje år avslutad per den 31
december. Räkenskaperna och styrelsens förvaltning skola granskas av
två årligen på ordinarie fullmäktigemöte utsedda revisorer. För envar
av revisorerna utses en suppleant.

Om fullmäktige

19 § Fullmäktige väljas av samfundets avdelningar på sätt i 29 §
närmare stadgas.

Styrelsens ordförande och vice ordförande äro självskrivna ledamöter
av fullmäktige.

20 § Ordinarie fullmäktigemöte skall hållas under tiden den 15 maj –
den 15 juni å dag, som styrelsen bestämmer.

För behandling av visst ärende skall extra fullmäktigemöte hållas, när
styrelsen finner erforderligt eller då det skriftligen med angivande
av anledningen begäres av minst tio fullmäktigeledamöter. I ärende,
som skall behandlas å sådant möte, har styrelsen att avgiva
utlåtande.

21 § Skriftlig kallelse till fullmäktigemöte skall avsändas, till
ordinarie fullmäktigemöte senast tre veckor och till extra
fullmäktigemöte senast två veckor före mötet. Vid kallelsen skall
fogas föredragningslista, upptagande de ärenden som vid mötet skolla
förekomma till behandling.

Ledamot av fullmäktige, som har förfall, är skyldig att omedelbart
anmäla detta. Vid förfall för ledamot, som utsetts av avdelning, skall
kallas den suppleant från avdelningen, som längst tillhört samfundet,
därest avdelningen icke bestämt annan ordning för suppleanternas
inkallande.

När kallelse till fullmäktigemöte utgått, skall till samfundets
ledamöter ofördröjligen utsändas underrättelse därom med uppgift å de
ärenden, som vid mötet skola förekomma till behandling.

22 § Ordinarie fullmäktigemöte tillkommer:

1. att behandla styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas
berättelse samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och, därest
ansvarsfrihet vägrats, besluta om åtgärd med anledning därav,

2. att behandla styrelsen för Sveriges advokatsamfunds understödsfond
förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse samt besluta om
ansvarsfrihet för understödsfondens styrelse och, därest ansvarsfrihet
vägrats, besluta om åtgärd med anledning därav,

3. att välja samfundets styrelse och samfundets dicsiplinnämnd,

4. att välja revisorer och revisorssuppleanter,

5. att besluta om avgitfer till samfundet och till understödsfonden,

6. att, efter förslag av Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag,
besluta om serviceersättning till bolaget, samt

7. att behandla ärende, som styrelsen hänskjutit till mötet eller som
ledamot av samfundet före den 15 april skriftligen hos styrelsen
föreslagit till behandling.

23 § Å fullmäktigemöte må till avgörande företagas allenast ärende,
som varit upptaget på föredragningslistan eller som står i omedelbart
samband med sådant ärende, mötet dock obetaget att förrätta
ersättningsval enligt vad i 6 och 13 §§ därom är stadgat.

24 § Fullmäktigemöte hålles å ort, som styrelsen bestämmer.

Vid behandlingen å fullmäktigemöte av andra ärenden än val äger envar
ledamot av samfundet närvara och deltaga i förhandlingarna men ej i
besluten.

Förhandlingarna vid fullmäktigemöte öppnas av styrelsens ordförande
eller vid förfall för honom av vice ordföranden, varefter fullmäktige
välja ordföranden vid mötet. Styrelsens ordföranden och vice
ordförande äro icke valbara till ordförande.

För beslutförhet fordras att minst fyrtio ledamöter av fullmäktige
eller suppleanter för dem äro närvarande vid mötet.

Omröstning å fullmäktigemöte sker öppet utom vid val, där sluten
omröstning skall äga rum, om flera namn föreslås än valet avser. Vid
sådan sluten omröstning äger varje röstande å röstsedel uppföra det
antal namn omröstningen avser. Röst får avgivas allenast på namn, som
föreslagits före omröstningen. Röstsedel, som upptager flera namn än
valet avser, är ogiltig. Upptager röstsedel namn, som icke föreslagits
före omröstningen, skall sådant namn anses som obefintligt. Avser
omröstningen val av ordförande eller vice ordförande i styrelsen eller
disciplinnämnden, är den vald, som erhåller mer än hälften av avgivna
röster. Erhåller ej någon sådan majoritet, sker ny omröstning. Får ej
heller därvid någon mer än hälften av avgivna röster, anställes en
tredje en tredje omröstning mellan de två, som vid andra omröstningen
erhållit de flesta rösterna. Den som därvid erhåller de flesta
rösterna är vald. I händelse av lika röstetal vid andra eller tredje
omröstningen skiljer lotten. Vid andra val än av ordförande eller vice
ordförande i styrelsen eller disciplinnämnden äro de som vid
omröstningen erhålla högsta röstetalen valda. Erhålla två eller flera
lika röstetal, sker ny omröstning mellan dem. I händelse av lika
röstetal vid denna omröstning skiljer lotten.

Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämma, med enkel
röstövervikt. Vid lika röstetal gäller i andra ärenden än vid val den
mening, som ordföranden vid mötet biträder.

Fullmäktig äger icke deltaga i beslut om ansvarsfrihet för
förvaltning, för vilken han är ansvarig, och ej heller i val av
revisorer för granskning av sådan förvaltning.

Fullmäktiges protokoll justeras av ordföranden vid mötet och två
fullmäktige.

Fullmäktiges ledamöter äro icke berättigade till annan ersättning än
för sina reseutgifter enligt av fullmäktige fastställda grunder.

Av fullmäktige fattade beslut skola delgivas samfundets ledamöter.

Om allmänt advokatmöte

25 § Allmänt advokatmöte skall hållas minst vart tredje år å tid och
ort, som styrelsen bestämmer. Vid sådant möte bör förekomma föredrag
eller diskussion angående spörsmål av betydelse för advokaternas
organisation eller yrkesutövning eller av allmänt juridiskt intresse.

Kallelse till allmänt advokatmöte skall utsändas senast sex veckor
före mötet.

Förhandlingarna å allmänt advokatmöte ledas av styrelsens ordförande
eller vid förfall för honom av vice ordföranden.

Om avdelningar

26 § Samfundets avdelningar är:

Norra avdelningen, omfattande Norrbottens, Västerbottens,
Västernorrlands, Jämtlands samt Gävleborgs län.

Mellersta avdelningen, omfattande Dalarnas, Värmlands, Örebro,
Västmanlands samt Uppsala län.

Stockholmsavdelningen, omfattande Stockholms samt Gotlands län.

Östra avdelningen, omfattande Södermanlands, Östergötlands,
Jönköpings, Kronobergs samt Kalmar län.

Västra avdelningen, omfattande Västra Götalands samt Hallands
län.

Södra avdelningen, omfattande Skåne och Blekinge län.

Utlandsavdelningen, för ledamöter som har sin verksamhet
förlagd utomlands. Beslut (2001:768).

27 § Ledamot tillhör den avdelning, inom vars område han eller
hon har sin huvudsakliga verksamhet. Ledamot som inte längre
driver advokatverksamhet, tillhör den avdelning inom vars
område den huvudsakliga verksamheten senast bedrevs.

Tvist om vilken avdelning ledamot skall tillhöra avgöres av
samfundets styrelse. Beslut (2001:768).

28 § Avdelning skall antaga stadgar, vilka för att bliva
gällande skola godkännas av samfundets styrelse.

I avdelnings stadgar skall intagas bestämmelse, att
avdelningsmöte årligen skall hållas före mars månads utgång för
val av ledamöter och suppleanter i fullmäktige, att
avdelningsmöte därjämte skall hållas, när samfundets styrelse
eller fullmäktige för behandling av uppgivet ärende så
påfordra, samt att vid avdelningsmöte och sammanträde med
avdelningsstyrelsen skall föras protokoll, varav avskrift skall
inom fjorton dagar översändas till samfundets kansli.

Avdelning får av sina ledamöter uppta årsavgift.
Beslut (2001:768).

29 § Varje avdelning utser efter antalet av sina ledamöter
vid närmast föregående årsskifte en ledamot av samfundets
fullmäktige för varje påbörjad femtiondedel av antalet
samfundsledamöter vid samma tid. Utlandsavdelningen utser
dock minst två och andra avdelningar minst sex ledamöter.

En avdelning väljer lika många suppleanter som ledamöter.

Ledamöter och suppleanter i fullmäktige väljs för ett år i
sänder, räknat från och med närmast följande 1 maj. Den som
vid utgången av den valperiod som han eller hon utsetts för
kommer att ha varit ledamot av fullmäktige under sex år i
följd, får inte för en tidigare period än den som börjar två
år därefter utses till ledamot eller suppleant i fullmäktige.

En ledamot i samfundets styrelse är inte valbar till ledamot
eller suppleant i fullmäktige. Om ledamot eller suppleant i
fullmäktige som har utsetts av en avdelning väljs till
ledamot i styrelsen och tar emot detta uppdrag, ska han eller
hon frånträda sitt uppdrag i fullmäktige. Beslut (2013:741).

30 § Samfundets styrelse äger att med omedelbar verkan upphäva beslut
av avdelning eller avdelningsstyrelse, som strider mot samfundets
eller avdelningens stadgar eller ej anses förenligt med samfundets
intresse.

Om avgifter

31 § 1 mom. Ledamot skall betala årlig avgift till samfundet. Avgiften
utgår med lika belopp för varje ledamot.

Den som antagits till ledamot under andra halvåret betalar för
det året halv årsavgift till samfundet.

Ledamot som inte driver advokatverksamhet och antingen fyllt
sextio år eller av hälsoskäl är förhindrad att driva verksamhet
betalar, om dessa förhållanden anmälts till samfundet, en
avgift som uppgår till högst en tiondel av avgiften enligt
första stycket. Beslut (2001:768).

31 § 2 mom. Serviceersättning till Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag
påföres advokatrörelse avseende alla däri verksamma jurister
och utgår med belopp eller enligt de grunder för belopps
bestämning som fullmäktige fastställer för ett kalenderår i
sänder. Helt belopp utgår för jurist som är verksam i rörelsen
den 1 juli under det kalenderår ersättningen avser medan halvt
belopp utgår för den som påbörjar verksamhet i rörelsen efter
den 1 juli under det kalenderår ersättningen avser.

Ledamot som är rörelseidkare eller företagsledare i
advokataktiebolag skall ansvara för att serviceersättning
erlägges för den advokatrörelse han bedriver eller förestår.
Beslut (2001:768).

31 § 3 mom. Styrelsen får, om det finns skäl till det, befria ledamot från
skyldighet att betala årsavgift till samfundet intill det
belopp som skall betalas enligt 1 mom. sista stycket. Om
synnerliga skäl föreligger får ledamot befrias från att betala
hela årsavgiften. Det sistnämnda gäller också årsavgift som
bestämts enligt 1 mom. sista stycket.

Styrelsen får vidare efter servicebolagets hörande, om det
finns särskilda skäl till det, helt eller delvis medge ledamot
befrielse från skyldighet att betala serviceersättning till
servicebolaget.

Styrelsen får besluta om uttag a conto av avgift till samfundet
och serviceersättning till Sveriges Advokaters
Serviceaktiebolag att betalas i början av varje kalenderår för
senare avräkning mot den avgift och ersättning som ordinarie
fullmäktige beslutar. Beslut (2001:768).

32 § Där fullmäktige så beslutar, skall ledamot till Sveriges
advokatsamfunds understödsfond erlägga årsavgift, som skall
utgå med lika belopp för varje ledamot.

Vad som är stadgat i 31 § 1 mom. andra stycket och 3 mom.
första stycket, skall äga motsvarande tillämpning beträffande
avgifter till understödsfonden. Beslut (2000:739).

33 § /Upphör att gälla 2001-01-01 genom beslut (2000:739).
Ledamot är skyldig att ingå skiljeavtal i tvist med huvudman om
arvode och kostnad för utfört uppdrag, om huvudmannen eller — om denne
anlitat rättsskyddsförsäkring — vederbörande försäkringsbolag inom ett
år från sluträknings avgivande hos styrelsen skriftligen begär det.

Lagen om skiljemän skall tillämpas med de tillägg och ändringar som
anges nedan.

Skiljedom meddelas, enligt beslut av styrelsen, antingen av styrelsen
eller av en särskild skiljenämnd, bestående av tre eller fem av
styrelsen för varje särskilt fall, inom eller utom styrelsen, utsedda
samfundsledamöter.

Skiljedom skall meddelas senast sex månader efter det skiljenämnden
utsetts. Styrelsen äger dock på framställning av part eller
skiljenämnden förlänga denna tid då skäl är därtill.

Där styrelsen prövar tvisten skall bestämmelserna i 11 § första och
andra styckena av dessa stadgar gälla. Styrelsens och den särskilda
skiljenämndens ledamöter får inte av part ta emot eller betinga sig
ersättning.

Den särskilda skiljenämndens ledamöter är berättigade till ersättning av
samfundet för sina reseutgifter enligt samma grunder, som gäller för
ledamöter av styrelsen.

Ledamot som är part i tvisten skall svara för sina egna kostnader för
förfarandet.

Föreligger avtal om arvode eller ersättning i övrigt för uppdrags
utförande, är styrelsen och den särskilda skiljenämnden vid sin prövning
inte bundna härav, om avtalet visas vara oförenligt med huvudmannens
eller försäkringsbolagets berättigade intresse. Har verkställd
debitering av arvode eller kostnad godkänts får styrelsen och den
särskilda skiljenämnden, där debiteringen är uppenbart obillig samt
omständigheterna i övrigt därtill föranleder, lämna godkännandet utan
avseende. Beslut (2000:739).

Om yrkesplikter

34 § Vid utövande av sin verksamhet skall ledamot redbart och nitiskt
utföra honom anförtrodda uppdrag och i allt iakttaga god advokatsed.

Ledamot är skyldig att, där god advokatsed så fordrar, förtiga vad han
erfar i sin yrkesutövning.

35 § Det åligger ledamot att hålla penningmedel och andra tillgångar,
som tillhöra hans huvudmän, skilda från vad honom tillhör.

Efter fullmäktiges hörande äger styrelsen utfärda närmare föreskrifter
angående ledamöternas förvaltning av medel och andra tillgångar, som
avses i första stycket, samt angående ledamöternas bokföring.

Innan fullmäktige höras i ärende, som i andra stycket avses, skall
styrelsen bereda avdelningarna tillfälle att å avdelningsmöte behandla
föreliggande förslag och avgiva yttrande däröver.

36 § Ledamot skall upprätthålla och utveckla sin
yrkeskompetens.

Styrelsen får utfärda närmare föreskrifter om ledamöternas
skyldigheter att i detta syfte genomgå professionell
vidareutbildning och lämna uppgifter om detta till styrelsen.
Beslut (2003:570).

37 § Ledamot må icke, där detta strider mot god advokatsed, frånträda
mottaget uppdrag.

38 § I advokatverksamhet som bedrivs i bolagsform får endast
advokat vara delägare eller bolagsman, om inte styrelsen medger
undantag. Beslut (1995:1103).

39 § Ledamot äger icke vid sidan av sin advokatrörelse utöva annan
verksamhet av den art eller omfattning, att den kan menligt inverka på
hans självständighet eller eljest är oförenlig med hans ställning som
advokat.

Om disciplinärenden

40 § Göres hos samfundet anmälan mot ledamot av klient eller
annan som berörs av saken eller väcker styrelsen fråga om
disciplinärt ingripande mot ledamot, upptages ärendet av
disciplinnämnden, vanligen först av prövningsavdelning. Är
prövningsavdelning enig om att disciplinär påföljd inte är
påkallad och är ledamöterna ense om beslutets innehåll, får
prövningsavdelningen avgöra ärendet. I annat fall skall ärendet
hänskjutas till disciplinnämnden.

Disciplinnämndens ordförande får besluta att ärende skall hän-
skjutas till nämnden för avgörande utan att det först behandlas
på prövningsavdelning. Beslut (1997:274).

41 § Om anmälan mot ledamot avser omständigheter, som ligger
mer än tre år tillbaka i tiden, är disciplinnämnden ej skyldig
att upptaga anmälan till prövning. Beslut (1997:274).

42 § Disciplinnämndens beslut, liksom beslut av prövnings-
avdelning av innebörd att ärende inte hänskjutes till nämnden,
skall tillställas den ledamot, mot vilken anmärkning
framställts, Justitiekanslern och styrelsen.
Prövningsavdelnings beslut tillställs dock styrelsen endast om
den begär det. Har ärendet upptagits på grund av anmälan enligt
40 §, skall även anmälaren få del av beslutet, såvida han ej
återkallat anmälan.

Styrelsens beslut om avskrivning av anmälan mot ledamot skall
tillställas anmälaren, ledamoten och Justitiekanslern.

Har anmälan mot ledamot avskrivits eller har i upptaget ärende
om disciplinärt ingripande beslut meddelats av innebörd att
ärendet ej hänskjutes till disciplinnämnden, får
Justitiekanslern, inom fyra veckor efter det att han fått del
av beslutet, hos nämnden påkalla åtgärd mot ledamoten.
Beslut (1997:274).

43 § I disciplinärende skall den ledamot ärendet rör beredas
tillfälle att yttra sig över framställd anmärkning, om ej
särskild omständighet föranleder annat.

Ledamot, mot vilken anmärkning framställts, är pliktig att
efter anmaning avgiva skriftligt yttrande, att förete de
handlingar som disciplinnämnden eller generalsekreteraren
ålägger honom att tillhandahålla samt att på kallelse
personligen infinna sig inför nämnden.

Disciplinnämnden får bestämma att muntlig förhandling skall
hållas vid behandling av ärende i nämnden. Om ej särskilda skäl
föranleder annat, skall sådan förhandling äga rum när
uteslutning ur samfundet kan komma i fråga som påföljd. Därvid
skall en av styrelsen utsedd advokat utföra den talan som
föranledes av anmälan eller på annat sätt framkommen
anmärkning. Styrelsens förordnande sker efter anmälan av
nämnden eller generalsekreteraren. Uppdraget får inte ges till
den som är ledamot av disciplinnämnden.

Om den ledamot, mot vilken anmärkning framställts, bedömes
vara i behov av biträde för sitt försvar men inte själv anlitar
sådant, får disciplinnämnden förordna försvarare för honom vid
ärendets behandling i nämnden. Ersättning till försvarare som
utsetts av nämnden skall utges av samfundet med belopp som
bestämmes av disciplinnämnden. Detsamma gäller ersättning till
försvarare som den ledamot, mot vilken anmärkning framställts,
själv utsett, om nämnden bedömt sakens beskaffenhet vara sådan
att ledamoten behöver biträde för sitt försvar. Nämnden kan
förplikta den ledamot, mot vilken anmärkning riktats, att helt
eller delvis till samfundet återgälda dess kostnad för
försvaret.

Beslut om uteslutning, varning eller erinran skall angiva de
skäl varå beslutet grundas. Beslut (1997:274).

44 § Beslut, varigenom ledamot uteslutits ur samfundet, skall,
så snart beslutet går i verkställighet, delgivas samfundets
ledamöter och rikets allmänna domstolar. Har beslut om
uteslutning upphävts, skall meddelande därom lämnas samfundets
ledamöter och nämnda domstolar, om beslutet tidigare delgivits
dem. Detsamma gäller ett beslut om upphävande av en
registrering enligt 4 a §. Förordning (2000:739).

44 a § Advokatsamfundets disciplinära verksamhet omfattar i
vissa fall också den som auktoriserats som advokat i en annan
stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller i Schweiz. I ett disciplinärt förfarande
mot en sådan advokat skall advokatsamfundet, så snart
förfarandet inleds, samarbeta och utbyta information med den
behöriga myndigheten eller organisationen i den andra staten.
Beslut (2002:740).

Om uteslutning av ledamot, som ej längre är behörig att vara advokat

45 § Uppkommer i styrelsen fråga om uteslutning av ledamot
eller upphävande av registrering enligt 8 kap. 7 § femte
stycket rättegångsbalken, skall styrelsen, innan beslut fattas
i ärendet, bereda ledamoten tillfälle att yttra sig.

Beslut om uteslutning eller upphävande av registrering skall
angiva de skäl, varå beslutet grundas.

Styrelsens beslut skall tillställas den det rör och
Justitiekanslern. Vad i 44 § är stadgat skall äga motsvarande
tillämpning. Beslut (2000:739).

46 § En ledamot är skyldig att lämna styrelsen de uppgifter som
behövs för dess tillsyn över advokatväsendet. Styrelsen får efter
fullmäktiges hörande meddela närmare föreskrifter om
uppgiftsskyldigheten. Innan fullmäktige hörs, skall styrelsen ge
avdelningarna tillfälle att behandla förslaget på avdelningsmöte och
lämna yttrande över förslaget.

Inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår skall
advokat som bedriver egen verksamhet till samfundets kansli sända
över revisionsberättelse med intyg om att bokföringen skett enligt
lag och samfundets bokföringsreglemente. Kommer en sådan
revisionsberättelse inte in inom angiven tid har styrelsen rätt att
utse auktoriserad eller godkänd revisor att på advokatens
bekostnad utföra revision och avge sådant intyg till styrelsen.

Styrelsen får förordna att granskning av en ledamots bokföring och
medelsförvaltning skall utföras av en auktoriserad revisor, som
styrelsen utser. Ledamoten är i sådant fall skyldig att tillhandahålla
sina diarier och räkenskaper med tillhörande handlingar.

Vad en revisor får kännedom om vid revision enligt andra stycket
andra meningen eller granskning enligt tredje stycket får röjas
endast i den mån revisionen eller granskningen ger anledning till
anmärkning.

När det finns särskilda skäl, får styrelsen besluta att en ledamots
diarier och räkenskaper med tillhörande handlingar skall granskas
av generalsekreteraren eller företes för styrelsen.

Vid en granskning enligt tredje och femte styckena är ledamoten,
om det begärs av den som utför granskningen, skyldig att från bank,
klient eller annan hämta in och för den granskande förete de
kontokuranter, besked eller andra uppgifter som behövs för
kontroll av ledamotens förvaltning och räkenskaper.
Tillhandahåller ledamoten inte dessa uppgifter inom rimlig tid, får
den som utför granskningen själv hämta in uppgifterna.
Beslut (1994:1059).

Om tystnadsplikt för styrelseledamot m.fl.

47 § /Upphör att gälla U:2015-09-01/
En ledamot i styrelsen eller av disciplinnämnden,
generalsekreteraren och varje annan advokat som deltagit i
handläggningen av ett disciplinärende eller annat
tillsynsärende hos samfundet får inte obehörigen för någon
annan yppa vad han eller hon på grund av en samfundsledamots
skyldighet att lämna uppgifter och tillhandahålla handlingar
fått veta om honom eller henne och hans eller hennes
verksamhet. Beslut (2013:741).

47 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Ledamöter och suppleanter i styrelsen, ledamöter av
disciplinnämnden, generalsekreteraren och andra advokater som
har deltagit i handläggningen av disciplinärenden eller andra
tillsynsärenden hos samfundet samt ledamöter och suppleanter
i Konsumenttvistnämnden får inte obehörigen för någon annan
yppa vad de på grund av en samfundsledamots skyldighet att
lämna uppgifter och tillhandahålla handlingar har fått veta
om honom eller henne och hans eller hennes verksamhet.
Beslut (2015:416).

Om skadeupprättande åtgärder

48 § Fullmäktige äga besluta om kollektiv försäkring eller fond för
upprättande av skada till följd av brottsligt förfarande från ledamots
eller hos ledamot anställds sida. Innan sådant beslut fattas, skall
tillfälle beredas avdelningarna att å avdelningsmöte behandla
föreliggande förslag och avgiva yttrande däröver.

Ha fullmäktige fattat beslut varom i första stycket är stadgat, är
ledamot skyldig att erlägga härav föranledd avgift, vilken skall för år
räknat utgå enligt de grunder som fullmäktige beslutar. Beträffande
avgift som nu sagts skall vad i 31 § 3 mom är stadgat äga motsvarande
tillämpning. Förordning (1988:168).

Om ledamots utträde

49 § Om skyldighet i vissa fall för ledamot att genast utträda ur
samfundet är stadgat i rättegångsbalken.

Vill ledamoten eljest utträda ur samfundet, skall han hos styrelsen
göra skriftlig ansökan därom. Ansökningen skall föredragas vid närmast
följande sammanträde med styrelsen. Föreligger mot ledamoten
anmärkning av allvarlig beskaffenhet, äger styrelsen förordna, att med
ansökningens behandling skall anstå i avbidan på prövning av den mot
ledamoten framställda anmärkningen. Eljest skall ansökningen
bifallas.

50 § Försummar ledamot att betala stadgeenlig avgift till samfundet,
serviceersättning till Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag eller
stadgeenlig avgift till den avdelning han tillhör eller straffavgift
och fullgör han icke efter anmaning sina skyldigheter härutinnan inom
tid, som styrelsen bestämmer, skall styrelsen förklara att han utträtt
ur samfundet.

Styrelsen får helt eller delvis eftergiva straffavgift, om särskilda
skäl föreligger. Beslut (1982:1115).

/Rubriken upphör att gälla U:2015-09-01/
Om offentliggörande av vissa beslut

/Rubriken träder i kraft I:2015-09-01/
Om offentliggörande av vissa beslut

51 § /Upphör att gälla U:2015-09-01/
Meddelande om att någon antagits till ledamot av samfundet
eller avgått därur skall genom styrelsens försorg bringas till
allmän kännedom.

Disciplinnämnden får bestämma att beslut av nämnden i
disciplinärende skall helt eller delvis offentliggöras.
Beslut (1997:274).

51 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Styrelsen ska se till att det blir allmänt känt att
någon har antagits som ledamot av samfundet eller avgått ur
det.

Disciplinnämnden får bestämma att ett beslut av nämnden i ett
disciplinärende ska offentliggöras helt eller delvis.

Konsumenttvistnämnden får bestämma att ett beslut av nämnden
ska offentliggöras helt eller delvis. Beslut (2015:416).

/Rubriken upphör att gälla U:2015-09-02/
Om ändring av stadgarna

/Rubriken träder i kraft I:2015-09-02/
Om Konsumenttvistnämnden

52 § /Upphör att gälla U:2015-09-02/
Föreslås ändring av dessa stadgar, tillkommer det fullmäktige att
besluta därom.

Innan sådant beslut fattas, skall tillfälle beredas avdelningarna att
å avdelningsmöte behandla föreliggande förslag och avgiva yttrande
däröver.

Beslut om stadgeändring är ej giltig, med mindre antingen beslutet
fattats å ett ordinarie fullmäktigemöte och därvid biträtts av minst
tre fjärdedelar av hela antalet fullmäktige eller ock beslutet fattats
å två på varandra följande ordinarie fullmäktigemöten och å det möte,
som sist hålles, biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande
fullmäktige.

Beslutad stadgeändring skall för att bliva gällande fastställas av
Konungen.

52 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Konsumenttvistnämnden ska bestå av fem ledamöter och fem
suppleanter. Av ledamöterna ska två vara advokater, två
företräda konsumentintresset och en vara före detta ordinarie
domare.

Ordföranden i Konsumenttvistnämnden ska vara före detta
ordinarie domare.

Ett ärende får avgöras av tre ledamöter, varav en advokat, en
företrädare för konsumentintresset och en före detta
ordinarie domare. Beslut (2015:416).

53 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Advokatsamfundets styrelse utser ledamöter och
suppleanter i Konsumenttvistnämnden. Samtliga ledamöter och
suppleanter förordnas för tre år i taget.

En ledamot får inte omväljas om han eller hon kommer att ha
varit ledamot av Konsumenttvistnämnden under sex år i följd
vid utgången av den valperiod som han eller hon utsetts
för. Beslut (2015:416).

54 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Om en ledamot eller suppleant i Konsumenttvistnämnden
avgår innan den valperiod som han eller hon valts för har
gått till ända, ska en ersättare utses för den återstående
perioden. Beslut (2015:416).

55 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Vid omröstning i Konsumenttvistnämnden gäller
rättegångsbalkens regler om omröstning i tvistemål i
tillämpliga delar. Beslut (2015:416).

56 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
I fråga om jäv för Konsumenttvistnämndens ledamöter och
suppleanter gäller förvaltningslagen (1986:223) i tillämpliga
delar. Beslut (2015:416).

/Rubriken träder i kraft I:2015-09-01/
Om ärenden i Konsumenttvistnämnden

57 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Konsumenttvistnämnden ska pröva tvister mellan en
konsument och en advokat eller advokatbyrå om en tjänst som
advokaten eller advokatbyrån tillhandahållit konsumenten.
Beslut (2015:416).

58 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Med konsument avses en fysisk person som agerar för ett
ändamål som faller utanför den egna närings- eller
yrkesverksamheten. Beslut (2015:416).

59 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
En konsument kan skriftligen begära prövning av ett
ärende, efter att ha betalat en ansökningsavgift som
Advokatsamfundet bestämmer. Beslut (2015:416).

60 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Advokaten och i förekommande fall advokatbyrån är
skyldig att medverka i Konsumenttvistnämndens prövning, om en
lösning i samförstånd inte har kunnat uppnås.

Konsumenttvistnämnden får anmäla andra anspråk än arvode till
advokatens försäkringsbolag. Beslut (2015:416).

61 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Konsumenttvistnämnden prövar inte ett ärende om

– konsumenten inte har försökt uppnå en lösning i samförstånd
med advokaten,

– värdet av det som yrkas understiger 1 000 kronor,

– värdet av det som yrkas överstiger 200 000 kronor,

– ärendet kommer in senare än ett år efter det att
konsumenten skriftligen framställde klagomålet till
advokaten, såvida det inte finns synnerliga skäl,

– ärendet inleds av okynne eller saknar grund,

– den komplettering som nämnden begärt inte kommer in från
konsumenten,

– utredningen är bristfällig och det inte går att avhjälpa
bristen,

– ärendet med hänsyn till nämndens arbetsformer inte lämpar
sig för prövning av nämnden eller allvarligt skulle förhindra
nämnden från att fungera effektivt, eller

– ärendet handläggs eller är avgjort av domstol.
Beslut (2015:416).

62 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Om det redan av innehållet i ett ärende framgår att
tvisten enligt någon av grunderna i 61 § inte kan behandlas,
ska Konsumenttvistnämnden tillhandahålla båda parterna ett
motiverat beslut om avvisning inom tre veckor från det att
ärendet togs emot. Om någon grund för avvisning enligt 61 §
framkommer senare under handläggningen av ärendet, ska beslut
om avvisning fattas så snart som möjligt. Beslut (2015:416).

63 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
I ärenden hos Konsumenttvistnämnden ska den advokat som
ärendet rör ges tillfälle att inkomma med ett skriftligt
yttrande, om inte särskilda omständigheter motiverar något
annat. Beslut (2015:416).

64 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Förfarandet inför Konsumenttvistnämnden är skriftligt.
Beslut (2015:416).

65 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Konsumenttvister ska avgöras inom 90 dagar från det att
de är färdiga för beslut. Konsumenttvistnämnden ska
skriftligen underrätta parterna när ett ärende är färdigt för
beslut.

Om en tvist är komplicerad kan tiden för avgörande enligt
första stycket förlängas. I sådana fall ska parterna
underrättas om detta och om hur lång tid det kan förväntas ta
att pröva tvisten. Beslut (2015:416).

66 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Ett ärende kan förklaras vilande av
Konsumenttvistnämnden om tvisten prövas hos advokatens
försäkringsgivare. Beslut (2015:416).

67 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Parterna svarar för sina egna kostnader för
förfarandet. Beslut (2015:416).

68 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Beslut från Konsumenttvistnämnden ska vara skriftliga
och motiverade.

Konsumenttvistnämndens beslut kan inte överklagas.
Beslut (2015:416).

/Rubriken träder i kraft I:2015-09-01/
Om ändring av stadgarna

69 § /Träder i kraft I:2015-09-01/
Ändringar av dessa stadgar beslutas av fullmäktige.

Innan ett sådant beslut fattas, ska avdelningarna ges
tillfälle att behandla det aktuella förslaget på ett
avdelningsmöte och sedan yttra sig över det.

För att ett beslut om stadgeändring ska vara giltigt, krävs
det antingen att beslutet har fattats på ett ordinarie
fullmäktigemöte och då har fått stöd av minst tre fjärdedelar
av hela antalet fullmäktige eller att beslutet fattats på två
på varandra följande ordinarie fullmäktigemöten och på det
möte som hålls sist har fått stöd av minst två tredjedelar av
de närvarande fullmäktige.

En beslutad stadgeändring ska fastställas av regeringen för
att bli gällande. Beslut (2015:416).

Övergångsbestämmelser

Dessa stadgar träda i kraft den 1 januari 1964. Samma dag upphöra
samfundets den 3 juni 1944 antagna, den 31 oktober 1947 av Konungen
fastställda stadgar att gälla; med iakttagande dock av vad nedan
bestämmes.

1. Den som vid dessa stadgars ikraftträdande innehar befattning som
styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor eller revisorssuppleant
kvarstår i sin befattning under tid, som vid valet blivit bestämd.

2. Val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter av
disciplinnämnden skall första gången förrättas vid ordinarie
fullmäktigemöte 1964. Därvid skall iakttagas att ordförande och fyra
andra ledamöter väljas för fyra år, vice ordförande och tre andra
ledamöter för två år.

3. Då val av ledamöter och suppleanter i fullmäktige första gången
förrättas, skall, i den mån ej annat blivit bestämt i nya
avdelningsstadgar, som godkänts av samfundets styrelse, vad i de äldre
avdelningsstadgarna om val av ledamöter och suppleanter i samfundets
nämnd är föreskrivet i tillämpliga delar lända till efterrättelse.

4. Disciplinnämnden träder i verksamhet den 1 juli 1964. Intill den
dagen skall vad i de äldre stadgarna är föreskrivet om styrelsens
befattning med disciplinärenden alltjämt gälla, styrelsen dock
obetaget att redan före den 1 juli 1964 fatta beslut om ärendes
hänskjutande till disciplinnämden.

1997:274

1. Vad som nu har fastställts skall gälla från och med den 1
juli 1997.

2. En offentlig representant i disciplinnämnden som har
utsetts med stöd av äldre föreskrifter kvarstår som ledamot av
nämnden under den tid som han har utsetts för.

3. Ett disciplinärende, som av styrelsen har hänskjutits till
disciplinnämnden med stöd av äldre föreskrifter, får avgöras av
en prövningsavdelning, om förutsättningar för det finns enligt
de nya bestämmelserna i 40 §.

2000:739

Vad som nu har fastställts skall gälla från och med den 1
januari 2001. Dock skall 33 § fortfarande tillämpas på ledamots
tvist med huvudman om arvode och kostnad för ett utfört uppdrag
som har påbörjats före den 1 januari 2002.