Lag (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

SFS nr
1963:587
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1963-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1299

Lag om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.

1 § Fideikommissbo är i beskattningshänseende att anse som oskift
dödsbo.

2 § Om en fideikommissfastighet överförs till ett aktiebolag
genom tillskott i samband med aktieteckning, skall
skattepliktig kapitalvinst eller avdragsgill kapitalförlust
inte anses uppkomma genom överföringen. Lag (1999:1237).

2 a § I fall som avses i 2 § har en fideikommissinnehavare
eller ett fideikommissbo rätt att efter anmälan undantas från
beskattning för sådan intäkt av näringsverksamhet som hänför
sig till skogsbruk eller tomtrörelse och som föranleds av
överföringen. Därvid gäller i fråga om skogsbruk att
aktiebolaget skall överta det återstående anskaffningsvärde som
gäller för fideikommisset eller fideikommissboet. I fråga om
tomtrörelse gäller att bolagets anskaffningsvärde för en
fastighet eller en del av fastighet som vid överföringen ingår
i tomtrörelsen anses motsvara det skattemässiga värdet av en
sådan fastighet eller fastighetsdel hos fideikommisset eller
fideikommissboet. Lag (1999:1237).

2 b § Efter anmälan av fideikommissinnehavaren eller
fideikommissboet inträder i fall som avses i 2 § aktiebolaget i
överlåtarens skattemässiga situation i fråga om
värdeminskningsavdrag för täckdikningsanläggningar och
skogsvägar på fastigheten. Lag (1999:1043).

2 c § Om en samling som avses i 17 § lagen (1963:583) om
avveckling av fideikommiss överförs till ett aktiebolag genom
tillskott i samband med aktieteckning, skall skattepliktig
kapitalvinst eller avdragsgill kapitalförlust inte anses
uppkomma genom överföringen. Lag (1999:1237).

2 d § Om en fastighet eller en tillgång som ingår i en samling
som avses i 17 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss
efter utgången av år 1999 har överförts till ett aktiebolag
genom tillskott i samband med aktieteckning, skall bolagets
anskaffningsvärde eller anskaffningsutgift för egendomen anses
motsvara tillgångens skattemässiga värde vid tidpunkten för
överföringen. Lag (1999:1237).

2 e § Vid överföring av en näringsfastighet enligt 2 §
tillämpas inte bestämmelserna om återföring av
värdeminskningsavdrag m.m. i 26 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229). Lag (1999:1237).

2 f § Om i fall som avses i 2 eller 2 c § en överföring av en
fideikommissfastighet eller en samling som avses i 17 § lagen
(1963:583) om avveckling av fideikommiss gjorts efter utgången
av år 1999 skall anskaffningsvärdet eller anskaffningsutgiften
för aktie som förvärvas i samband med överföringen anses
motsvara den överförda fastighetens respektive samlingens
marknadsvärde vid den tidpunkten, fördelat på de aktier som då
förvärvas. Lag (1999:1237).

3 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen
(1999:1229). Lag (1999:1237).

4 § I fråga om framställning som avses i denna lag och om
överklagande av beslut rörande tillämpning av lagen gäller
bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) i
tillämpliga delar. Lag (2011:1299).

5 § har upphävts genom lag (1999:1043).

6 § har upphävts genom lag (1986:1294).

Övergångsbestämmelser

1986:1294

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas första gången
i fråga om 1987 års taxering.

1990:352

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas första gången
vid 1991 års taxering. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas på
ärenden och mål avseende 1990 och tidigare års taxeringar. Vad som i
äldre bestämmelser sägs om lokal skattemyndighet och länsskattemyndighet
skall från och med den 1 januari 1991 gälla skattemyndighet.

1999:1043

1. Denna lag träder i kraft den 31 december 1999 och tillämpas
på överföringar och avyttringar som sker den 1 januari 2000
eller senare.

2. Om en fideikommissfastighet överförts till ett aktiebolag
före utgången av år 1999 och bolaget avyttrar fastigheten skall
bolagets anskaffningsvärde för tillgången anses motsvara
fastighetens marknadsvärde den 1 januari 2000.

3. Om en fideikommissfastighet överförts till ett aktiebolag
före utgången av år 1999 och en aktie som förvärvats i samband
med överföringen avyttras skall anskaffningsvärdet för aktien
anses motsvara dess marknadsvärde den 1 januari 2000.

1999:1237

Denna lag träder i den kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången vid 2002 års taxering.

2011:1299

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som har
inletts hos Skatteverket före ikraftträdandet. Bestämmelserna
i taxeringslagen (1990:324) om skattenämnd och dess medverkan
i skatteärenden gäller dock inte efter utgången av 2011. I
stället gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om särskilt
kvalificerad beslutsfattare i 66 kap. 5 §
skatteförfarandelagen (2011:1244).