Förordning (1963:588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss

SFS nr
1963:588
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1963-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:1342
Upphävd
2005-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:678

1 § Upphör fideikommiss med anledning av dödsfall efter vad i 3-6 §§
lagen om avveckling av fideikommiss (avvecklingslagen) sägs, skall i
enlighet med bestämmelserna i denna förordning till staten utgå
arvsskatt för vad som på grund härav enligt 7-10 §§ och 12 § första
stycket avvecklingslagen skall tillfalla efterträdare eller annan.

2 § Vid arvsbeskattning enligt denna förordning skola, med iakttagande
av vad nedan i 3-10 §§ sägs, bestämmelserna i förordningen den 6 juni
1941 om arvsskatt och gåvoskatt (arvsskatteförordningen) i tillämpliga
delar lända till efterrättelse.

3 § Förvärv, som i 1 § denna förordning sägs, skall anses ske genom arv,
om egendomen tillfaller någon i hans egenskap av efterträdare eller
såsom arvinge, och eljest genom testamente.

Såsom arvlåtare (testator) skall anses den, vars död föranlett
fideikommissets upphörande.

4 § Vid tillämpning av bestämmelserna i 11 § 1 mom.
arvsskatteförordningen skall den, som äger taga del i
fideikommissegendomen enligt 7-10 §§ avvecklingslagen, anses icke
begagna sig av förmån, varom i 12 § första stycket samma lag sägs.

5 § Vid beräknande av behållning i fideikommissbo skall vad i 13 § 1
mom. arvsskatteförordningen sägs äga tillämpning endast såvitt avser
bouppteckningskostnad och belopp som skall betalas i arvsskatt.

6 § Skatteverket skall medge anstånd med skattens
fastställande tills avvecklingen av fideikommisset slutförts,
om delägare i fideikommissboet eller boutredningsman gör
framställning om det i samband med att fideikommiss-
bouppteckningen ges in för registrering. Anstånd som nu sagts
skall inte föranleda uppskov med bouppteckningens registrering.
Bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen
(1997:483) skall äga motsvarande tillämpning.

Vid tillämpning av 17 § andra stycket lagen (1941:416) om
arvsskatt och gåvoskatt skall där angiven tid räknas från den
tidpunkt då avvecklingen av fideikommisset är slutförd.
Lag (2003:678).

7 § Vad i 19 § arvsskatteförordningen sägs om sammanläggning med
tidigare förvärv skall avse jämväl från samme arvlåtare (testator)
härrörande lott, för vilken skattskyldighet inträtt samtidigt med
skattskyldigheten för den lott om vars beskattning är fråga.

Sammanläggning skall i intet fall ske av vad som tillfaller efterträdare
i denna hans egenskap (efterträdarandel) med annan lott eller av annan
lott med efterträdarandel, ej heller av efterträdarandelar i
fideikommiss härrörande från skilda stiftare.

8 § Vad i 28 § fjärde stycket arvsskatteförordningen sägs om
skattefrihet skall äga motsvarande tillämpning då fråga är om
beskattning av lott, för vilken skattskyldighet inträtt vid dödsfallet,
och arvingen (testamentstagaren) från arvlåtaren (testator) erhållit
annan lott, för vilken skattskyldighet inträtt samtidigt.

Skattefrihet varom nu är fråga må åtnjutas å efterträdarandel endast i
den mån den icke kan tillgodoräknas å annan egendom, för vilken
skattskyldighet inträtt samtidigt eller tidigare.

9 § Skatt å efterträdarandel skall utgå enligt den närmast före den 1
januari 1959 gällande tariffen i 28 § arvsskatteförordningen.

10 § Konungen äger i särskilda fall medgiva befrielse från eller
nedsättning av skatt enligt denna förordning för sådan byggnad,
trädgård, parkanläggning eller samling, vars bevarande med hänsyn till
egendomens historiska, vetenskapliga eller konstnärliga värde är av
allmänt intresse.

Jämväl i annat fall än nu sagts må Konungen, där synnerliga skäl därtill
äro, medgiva befrielse från eller nedsättning av skatt enligt denna
förordning.

11 § Konungen äger utfärda de föreskrifter som erfordras för tillämpning
av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2004:1342

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att förordningen
(1963:588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss skall
upphöra att gälla vid utgången av år 2004. Den upphävda
förordningen gäller dock fortfarande i de fall skattskyldighet
har inträtt före utgången av år 2004.