Kungörelse (1963:589) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 december 1963 (nr 588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss

SFS nr
1963:589
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1963-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:1350
Upphävd
2005-01-01

Kungl. Maj:t har funnit gott att, med stöd av 11 § förordningen den 6
december 1963 om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss, förordna,
att i fråga om nämnda förordning skola i tillämpliga delar gälla
bestämmelserna i kungörelsen den 21 november 1958 (nr 563) med
tillämpningsföreskrifter till lagen den 6 juni 1941 om arvsskatt och
gåvoskatt. (Jämför 1974:857 ö.b.)

Övergångsbestämmeler

2004:1350

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1963:589) med
tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 december 1963
(nr 588) om arvsskatt vid avveckling av fideikommiss skall
upphöra att gälla vid utgången av 2004. Den upphävda
kungörelsen gäller dock fortfarande i fall skattskyldighet
enligt förordningen (1963:588) om arvsskatt vid avveckling av
fideikommiss har inträtt före utgången av 2004.