Kungl. Maj:ts Ämbetsskrivelse (1963:615) till generalpoststyrelsen angående frankeringsfrihet för delgivningserkännande i utsökningsmål

SFS nr
1963:615
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1963-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:293
Upphävd
1990-07-01

På därom gjord framställning finner Kungl. Maj:t gott medgiva, att till
utmätningsman eller honom underställd tjänsteman adresserat vanligt brev
eller postkort med erkännande av delgivning enligt 9 c § 2 eller 5 mom.
kungörelsen den 14 december 1917 (nr 870) om landsfiskals och
stadsfogdes dagbok i utsökningsmål m.m. eller enligt 4 § 3 mom.
kungörelsen den 11 oktober 1963 (nr 513) med särskilda bestämmelser om
förfarandet vid utmätning för skatter och böter m.m. må från och med den
1 januari 1964 avlämnas till postbefordran utan att vederbörande
avsändare skall vara skyldig att förse försändelsen med frimärken eller
kontant erlägga belöpande postavgift, under villkor att dylik
försändelse är försedd med beteckningen ”Delgivningserkännande i
utsökningsmål”.

Kungl. Maj:t förordnar att belöpande postavgifter för berörda
försändelser skola gäldas av allmänna medel jämlikt förordningen den 8
juni 1945 (nr 329) angående utgörandet av postavgifter för
tjänsteförsändelser m.m.