Prästresekungörelse (1963:617)

SFS nr
1963:617
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1963-11-01
Upphävd
1982-01-01
Ändring införd
fr.o.m. SFS1977:159 t.o.m. SFS1981:765

6 § Domkapitlet äger bestämma, att församlingspräst och
pastoratsadjunkt i tätort skall åtnjuta ersättning för åkning i
tjänsten i form av årligt åkningsanslag, icke
överstigande 2700 kronor, som vederbörande äger disponera utan
redovisningsskyldighet.

Dylikt anslag utbetalas månadsvis samtidigt med lönen med 1/12 av det
fastställda årsbeloppet. Under tjänstledighet med löneavdrag under
längre tid än 14 dagar i en följd skall anslaget för överskjutande tid
innehållas.

Vikarie för präst, som avses i första stycket, må på härom gjord
ansökning av kyrkorådet i pastoratet beviljas särskilt åkningsanslag
med belopp, motsvarande så stor del av tjänstinnehavarens årliga
anslag, som belöper på den tid vikariatet omfattar. Förordning
(1981:765).