Lag (1963:633) om biskopsval

SFS nr
1963:633
Departement/myndighet
Civildepartementet KY
Utfärdad
1963-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:301
Upphävd
1993-01-01

Allmänna bestämmelser

1 § Innan en tjänst som ärkebiskop, biskop eller biträdande biskop
tillsätts, skall val anställas för att upprätta förslag till tjänsten.

När en sådan tjänst blir ledig skall regeringen förordna om biskopsval.
Lag (1989:983).

2 § Val av andra biskopar än ärkebiskopen och val av biträdande biskop i
Uppsala stift skall förrättas av en valkorporation som består av

— domkapitlets ledamöter,

— präster som vid tidpunkten för valet innehar i stiftet inrättade
tjänster som domprost, kyrkoherde, komminister, stiftsadjunkt eller
kontraktsadjunkt eller enligt förordnande uppehåller obesatta sådana
tjänster,

— särskilt utsedda elektorer för stiftets lekmän.

I stift där det finns diakonianstalter, ingår i valkorporationen
dessutom de präster som vid tidpunkten för valet är anställda som
föreståndare för sådana anstalter. Lag (1989:983).

3 § Val av ärkebiskop förrättas dels i Uppsala stift av en
valkorporation, som är sammansatt på sätt stadgas i 2 §, dels i övriga
stift av domkapitlen, vart och ett såsom en valkorporation.

I Uppsala stift ingår i valkorporationen också de valda ordinarie
ledamöter av svenska kyrkans centralstyrelse som inte ingår i någon
annan valkorporation. Lag (1988:1550).

Val av elektorer

4 § Vid val av elektorer bildar varje pastorat en valkrets.

5 § I varje pastorat utses elektorer till det antal, som motsvarar
antalet i pastoratet inrättade tjänster som domprost, kyrkoherde eller
komminister med undantag av sådana tjänster som är obesatta och inte
uppehålls enligt förordnande.

För elektorerna skall utses lika många suppleanter. Lag
(1988:1550).

6 § Består ett pastorat av en enda församling, skall elektorerna och
deras suppleanter väljas av kyrkofullmäktige eller av kyrkorådet om
kyrkofullmäktige inte finns.

Består ett pastorat av två eller flera församlingar, skall elektorerna
och deras ersättare väljas av kyrkofullmäktige eller
församlingsdelegerade i pastoratet. Om det inte finns kyrkofullmäktige
eller församlingsdelegerade i pastoratet, skall valet i stället
förrättas gemensamt av de kyrkoråd som finns i församlingarna i
pastoratet. Valet skall ske inför ordföranden i kyrkorådet i den av
församlingarna som har det största antalet röstberättigade
kyrkomedlemmar.

I valet av elektorer får inte delta präster som ingår i valkorporationen
vid biskopsvalet. Lag (1988:1550).

7 § Valbar till elektor och suppleant för elektor är den som är behörig
att utses till kyrkofullmäktig i församling inom pastoratet, dock ej
präst, som äger rösträtt vid biskopsvalet.

8 § Skola två eller flera elektorer eller suppleanter utses, skall valet
vara proportionellt, därest det begäres av minst så många väljande, som
motsvarar det tal, vilket erhålles, om samtliga väljandes antal delas
med det antal personer valet avser, ökat med 1. Om förfarandet vid
sådant val är särskilt stadgat.

Sker ej val av suppleanter proportionellt, skall bestämmas den ordning,
i vilken suppleanterna skola kallas till biskopsval.

Biskopsvalets förrättande

9 § Biskopsval förrättas på dag, som domkapitlet bestämmer; dock
ankommer det på regeringen att bestämma dag för val av ärkebiskop.
Lag (1975:1324).

10 § Valet förrättas av domkapitelsledamöter i domkapitlet och av övriga
röstberättigade inom varje kontrakt inför kontraktsprosten.

I valet inom varje kontrakt deltar de röstberättigade prästerna inom
kontraktet och elektorerna för lekmännen i kontraktets pastorat.

Stiftsadjunkter, föreståndare för diakonianstalter samt i 3 § avsedda
ledamöter av svenska kyrkans centralstyrelse deltar i valet i det
kontrakt där stiftets domkyrka är belägen.

Präster, som på grund av laga förfall inte kan infinna sig vid valet,
får före valet sända in sina valsedlar till kontraktsprosten i det
kontrakt där de har rösträtt.

Ledamöter av domkapitlet får delta endast i valet i domkapitlet.
Lag (1988:1550).

11 § Vid biskopsval äger envar väljande en röst.

Vid valet skola användas valsedlar av vitt papper utan kännetecken samt
särskilda valkuvert.

Varje väljande skall på sin valsedel nämna de tre till biskopstjänst
behöriga personer, som han anser vara till det lediga ämbetet de
skickligaste. Namnen skola uppföras i följd, det ena under det andra.
Lag (1989:983).

Röstsammanräkning och upprättande av biskopsförslag

12 § Domkapitlet sammanräknar rösterna vid biskopsval. Vid val av
ärkebiskop sammanräknar dock domkapitlet i Uppsala samtliga röster,
varvid rösterna räknas särskilt för varje valkorporation.

Varje godkänd valsedel räknas som hel röst för det första, som halv röst
för det andra och som tredjedels röst för det tredje på valsedeln
upptagna namnet.

13 § Vid annat biskopsval än val av ärkebiskop uppför domkapitlet på
förslag till biskopstjänsten de tre, som vid valet fått högsta rösttal.
Vid lika rösttal skiljes genom lottning, i den mån så fordras för
bestämmande av vilka som skola uppföras på förslaget. Lag
(1989:983).

14 § Vid val av ärkebiskop upprättar domkapitlet i Uppsala för varje
valkorporation en förteckning, i ordningsföljd efter rösttalen, på de
tre, som vid korporationens val fått högsta rösttal. Vid lika rösttal
skiljes genom lottning.

De på varje förteckning uppförda åsättas vad gäller valet i Uppsala
stift röstvärdena 6, 3 och 2 samt i övrigt röstvärdena 1, 1/2 och 1/3
efter den ordningsföljd, i vilken de uppförts.

På förslag till ärkebiskopstjänsten uppför domkapitlet de tre, som fått
högsta sammanlagda röstvärde. Vid lika röstvärde skiljes genom lottning,
i den mån så fordras för bestämmande av vilka som skola uppföras på
förslaget. Lag (1989:983).

15 § Upprättat förslag till ärkebiskops- eller biskopstjänst skall
genast kungöras genom anslag. Lag (1989:983).

Besvär

16 § Över elektorsval må besvär anföras allenast i samband med besvär
över biskopsvalet och det i anledning därav upprättade förslaget.

17 § Besvär över biskopsval och det i anledning därav upprättade
förslaget må anföras av röstberättigad vid valet. Besvär, som grunda sig
på fel vid elektorsval, må anföras jämväl av röstberättigad vid detta
val.

18 § Besvär anföras hos kammarrätten. Besvärshandlingen skall ha kommit
in inom tre veckor från den dag förslaget blivit kungjort genom anslag.
Lag (1975:1324).

Särskilda bestämmelser

19 § Har, sedan förslag till ärkebiskops- eller biskopstjänst
upprättats, någon av de på förslaget uppförda avlidit, blivit obehörig
till ämbetet eller anmält, att han ej önskar bli utnämnd till ämbetet,
äger regeringen förordna om nytt biskopsval. Lag (1989:983).

20 § har upphävts genom Lag (1975:1324).

Övergångsbestämmelser

1963:633

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1964.

Genom lagen upphävas 20 kap. kyrkolagen och förordningen den 30 maj 1759
om biskops- och superintendentsval.

1988:1550

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

2. I Uppsala stift ingår i valkorporationen också präster som med
fullmakt innehar en statlig tjänst som kyrkoherde i svensk församling i
utlandet eller som kyrkoherde för döva. För sådana röstberättigade
präster tillämpas 10 § tredje och fjärde styckena i fråga om valets
förrättande.