Allmän tandläkarinstruktion (1963:666);

SFS nr
1963:666
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1963-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1290
Upphävd
1994-10-01

1 § Med tandläkare förstås i denna instruktion envar, som äger
behörighet att utöva tandläkaryrket.

2 § En tandläkare är i sin yrkesutövning ställd under socialstyrelsens
inseende. Han är skyldig att följa vad styrelsen föreskriver och att
till styrelsen skyndsamt avge begärda förklaringar, utlåtanden,
upplysningar och rapporter. En tandläkare i allmän tjänst är även
skyldig att infinna sig hos styrelsen för att lämna upplysningar eller
för överläggningar.

Vad nu sagts gäller inte lärarna vid tandläkarhögskolorna, såvitt rör
deras åligganden såsom lärare, och inte heller tandläkare vid den
militära tandvården, såvitt avser annat än deras odontologiska
verksamhet. Förordning (1981:627).

3 § Varje tandläkare, vare sig han är i allmän tjänst eller enskilt
utövar tandläkaryrket, åligger:

1) att i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet
meddela patient de råd och, såvitt möjligt, den behandling, som
patientens tillstånd fordrar,

3) att vid förordnande av läkemedel iakttaga vad socialstyrelsen
och läkemedelsverket föreskrivit härom,

4) att vid utfärdande av intyg eller utlåtande iakttaga synnerlig
omsorg och samvetsgrannhet samt ställa sig till efterrättelse de
anvisningar, som socialstyrelsen meddelar,

5) att lämna kvitto å mottagen ersättning för tandläkarvård och intyg
samt att, då fråga är om utgift som skall ersättas av den allmänna
försäkringen, vid utfärdande av kvitto noggrant följa av
riksförsäkringsverket fastställt formulär jämte anvisningar samt

6) att, om patient avlidit och dödsfallet kan antagas äga samband med
behandlingen eller om patient vid behandlingen tillfogats skada eller
sjukdom av allvarlig beskaffenhet, ofördröjligen anmäla förhållandet
till socialstyrelsen. Förordning (1990:697).

4 § I allmän civil tjänst anställd tandläkare åligger att efter de
anvisningar, som meddelas av socialstyrelsen, inom sitt
verksamhetsområde verkställa planläggning för krigsorganisation av den
allmänt civila tandvården eller biträda därmed. Kungörelse (1971:23).

5 § I allmän tjänst anställd tandläkare är skyldig att, i den mån ej
hans övriga tjänsteåligganden hindra honom eller eljest särskilda skäl
äro däremot, tillhandagå länsstyrelse, domare, åklagare och
polismyndighet med av dem begärda undersökningar och utlåtanden
däröver.

6 § har upphävts genom förordning (1992:963).

7 § En tandläkare som avser att på en ort inom riket enskilt utöva
tandläkaryrket skall innan han börjar sin verksamhet göra skriftlig
anmälan till den allmänna försäkringskassa inom vars område tandvården
skall bedrivas samt till socialstyrelsen. Sådan anmälan skall också
göras om verksamheten upphör eller flyttas till annan lokal.
Förordning (1981:627).

8 § har upphävts genom förordning (1975:106).

9 § har upphävts genom förordning (1975:106).