Reglemente (1963:678) för Padjelanta nationalpark

SFS nr
1963:678
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1963-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:938
Upphävd
1988-01-01

1 § Padjelanta nationalpark, som har tillkommit i syfte att bevara ett
på sjöar och vidsträckta hedar rikt fjällandskap i dess naturliga
tillstånd, skall, med särskild hänsyn till lapparnas näringsutövning,
vårdas och förvaltas i överensstämmelse med detta syfte.

2 § Inom nationalparken skall, med de undantag som framgå av 4 §
här nedan och 6 § naturvårdslagen den 11 december 1964 (nr 822),
vara förbjudet

att förstöra eller skada markens yta eller fast naturföremål så
ock att bortföra mineral;

att fälla eller skada växande eller döda träd eller buskar så
ock att borttaga andra växter eller växtdelar;

att fiska utan särskilt tillstånd;

att jaga, fånga eller avsiktligt döda vilda djur så ock att från
ort till annan föra dödat eller fångat djur eller att skada eller
bortföra ägg, rom eller bo;

att uppföra byggnad eller stadigvarande bostad, verkställa odling
eller beta kreatur;

att medföra hund. Kungörelse (1968:677).

3 § Inom nationalparken skall vidare vara förbjudet att nyttja
motordrivet fordon eller motorbåt eller landa med luftfartyg utom
då det sker i ärende för lappväsendet eller för lapp, som hör
till någon av Sirkas, Jåkkåkaska, Tuorpons, Luokta-Mavas, Serri
och Udtja lappbyar, eller i polis-, sjukvårds- eller räddningsärende.

4 § Utan hinder av bestämmelserna i 2 § skall vara tillåtet dels

att vid tillfälligt behov använda torra grenar för att göra upp
eld eller anordna skydd;

att plocka bär för omedelbar förtäring;

att döda djur då det sker till försvar mot angrepp på person eller
egendom;

att vid färd inom nationalparken beta medförda, för resan
erforderliga rid- och klövjedjur;

att under tiden den 1 januari-den 30 april medföra draghund, därest
denna ständigt hålles under omedelbar tillsyn;

dels, för lapp som hör till någon av Sirkas, Jåkkåkaska och
Tourpons lappbyar,

att med iakttagande av eljest gällande fridlysningsbestämmelser
jaga älg;

att bedriva sådan jakt som avses i 15 § 2 mom. jaktstadgan den
3 juni 1938 (nr 279);

att vid jakt nyttja hund. Kungörelse (1967:771).

5 § Om åliggande för domänverket att meddela ordningsföreskrifter
för nationalparken samt om rätt för verket att medgiva undantag
från förbud, som meddelas i detta reglemente eller i
ordningsföreskrifterna, stadgas i naturvårdskungörelsen den
11 december 1964 (nr 825). Kungörelse (1968:677).