Kungl. Maj:ts Brev (1963:687) till överstyrelsen för yrkesutbildning angående särskilda bestämmelser om skolledare och lärare vid kommunala och landstingskommunala yrkesskolor, m.m.;

SFS nr
1963:687
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1963-11-18
Författningen har upphävts genom
SFS1988:283
Upphävd
1988-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1964:105

I skrivelse den 30 maj 1963, nr 336, har riksdagen anmält sina beslut i
anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 170, angående statlig
lönereglering för skolledare och lärare vid yrkesskolor, m.m. jämte i
ämnet väckta motioner.

——————————————————————-

——————-

Med stöd av riksdagens omförmälda beslut godkänner Kungl. Maj:t
förenämnda den 9 november 1963 träffade överenskommelse angående
lönesättning m.m. för vissa skolledare och lärare vid kommunala
yrkesskolor m.fl. läroanstalter.

Kungl. Maj:t, som i anledning av den beslutade löneregleringen inom
yrkesskolväsendet framdeles vill utfärda vissa författningar, meddelar i
avvaktan härå följande /k/ bestämmelser om skolledare och lärare vid
kommunala och landstingskommunala yrkesskolor m.m. /-k/ Bestämmelserna
skola gälla tills vidare från och med den 1 januari 1964 utan hinder av
vad i skolstadgan sägs samt må tillämpas dessförinnan för genomförandet
av löneregleringen från och med sagda dag eller i fråga om
undervisningsskyldighet m.m. från och med den tidigare tidpunkt, som
nedan i detta brev stadgas.

/r2/ Inledande föreskrifter

1 § Bestämmelser i detta brev skola äga tillämpning beträffande

/k/ dels /-k/ skolledare, biträdande skolledare och lärare vid kommunala
och landstingskommunala yrkesskolor (inberäknat centrala
verkstadsskolor), till vilka statsbidrag utgår enligt kungörelsen den 31
maj 1957, nr 480, om statsbidrag till yrkesskolor, dock icke för
befattningshavare vid följande fristående tekniska skolor: Hässleholms
stads tekniska skola, Karlstads tekniska aftonskola, Katrineholms stads
tekniska skola, Kristinehamns tekniska skola, Luleå stads tekniska
aftonskola, Norrbottens tekniska skola, Norrköpings stads tekniska
aftonskola, Stockholms stads tekniska aftonskola, Sundsvalls stads
tekniska skola, Växjö stads tekniska aftonskola, Örebro stads tekniska
aftonskola och Örnsköldsviks tekniska skola,

/k/ dels /-k/ för lärare i yrkesämnen vid grundskolans högstadium,

/k/ dels ock /-k/ för kursföreståndare och lärare vid
yrkesutbildningskurser för arbetslösa enligt kungörelsen den 29 juni
1945, nr 445, angående yrkesutbildningskurser för arbetslösa
(omskolningskurser).

Bestämmelserna skola icke tillämpas beträffande lärare vid inbyggda
skolor, såvitt gäller undervisning i yrkesarbete eller annat praktiskt
arbete.

2 §. Det i 1 kap. 4 § skolstadgan angivna poängsystemet skall ligga till
grund för bestämmande av avlöningsgrupp och undervisningsskyldighet för
heltidsanställd rektor vid yrkesskola samt arvode och
undervisningsskyldighet för deltidsanställd rektor och studierektor vid
yrkesskola och för kursföreståndare vid omskolningskurser.

Vid tillämpning av poängsystemet på landstingskommunal yrkesskola skall
sådan skola jämställas med kommunal yrkesskola.

——————————————————

/r2/ Kommunala och landstingskommunala yrkesskolor

/r2/ Organisatoriska bestämmelser

_______________________________________________________

4 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

5 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

6 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

7 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

8 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

9 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

10 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

11 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

12 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

13 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

14 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

15 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

16 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

17 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

18 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

19 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

20 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

21 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

22 §. Vid yrkesskolan i kommun inrättas ordinarie lärartjänster till det
antal länsskolnämnden bestämmer.

Antalet skall utgöra 60 procent av antalet erforderliga heltidstjänster
vid varaktiga heltidskurser.

Av det sammanlagda antalet heltidstjänster för yrkeslärare, som fordras
vid varaktiga heltidskurser av verkstadsskolekaraktär, skola 20 procent
placeras i lönegrad Ao 19.

23 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

24 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

25 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

26 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

27 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

28 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

29 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

30 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

31 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

32 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

33 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

34 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

———————————————————

/r2/ Avlönings- och pensionsbestämmelser m.m.

38 § /k/ 1 mom. /-k/ Avlöningsgrupp för heltidstjänst såsom /k/ rektor
/-k/ bestämmes med hänsyn till arbetsområdets omfattning uttryckt i
poäng på sätt framgår av följande uppställning.

Rektors arbetsområde. Antal poäng
Avlöningsgrupp

Fristående central Annan yrkesskola
verkstadsskola

högst 10,5 högst 15,5 I
11 – 19,5 16 – 24,5 II
20 – 28,5 25 – 33,5 III
29 – 38,5 34 – 43,5 IV
39 – 49,5 44 – 54,5 V
lägst 50 lägst 55 VI

/k/ 2 mom. /-k/ Avlöningsgrupp enligt 1 mom. skall för tiden från och
med den 1 januari 1964 bestämmas med hänsyn till arbetsområdets poängtal
under redovisningsåret 1962/63.

Skolstyrelsen skall före den 15 december 1963 till länsskolnämnden
inkomma med uppgift om nämnda poängtal. Nämnden skall så snart ske kan
meddela beslut om avlöningsgrupp.

/k/ 3 mom. /-k/ För heltidsanställda rektorer gälla följande lönegrader:

Avlöningsgrupp I II III IV V VI
lönegrad ABp 22 23 24 25 26 27

Rektor vid annan yrkesskola än fristående central verkstadsskola
placeras i lönegrad Bp 1, därest rektors arbetsområde omfattar lägst 71
poäng.

————————————————————-

42 §. /k/ 1 mom. /-k/ För /k/ lärare /-k/ skall gälla den
lönegradsplacering, som framgår av följande tabell och bestämmelserna i
2 och 3 mom. I tabellen angives jämväl undervisningsskyldighet för där
avsedda lärare.

Tjänst Lönegrad Undervisnings-
skyldighet
(veckotimmar)

I. /k/ Lärare i yrkesämnen /-k/

A. Lärare i yrkesarbete eller annat
praktiskt arbete samt yrkesteori i
kurser inom industri och hantverk
(motsvarande):

a) ordinarie Ao 19, Ao 17 36

b) extra ordinarie
med föreskriven pedagogisk utbildning Ae 17 36
utan dylik utbildning Ae 15 36

c) extra
med föreskriven pedagogisk utbildning Ag 17 36
utan dylik utbildning Ag 15 36

B. Lärare i praktiska och
yrkesteoretiska ämnen i kurser i
husligt arbete:

Lärare vid hushållstekniska
yrkeskurser och lärare i yrkeskurser
för utbildning av internatföreståndare

a) extra ordinarie Ae 17 30

b) extra
med föreskriven utbildning Ag 17 30
utan dylik utbildning Ag 15 30

Lärare vid övriga kurser
a) ordinarie Ao 15 30
b) extra ordinarie Ae 17 36
Ae 15 30

c) extra
med föreskriven utbildning Ag 17 36
utan dylik utbildning Ag 15 36
Ag 13 30

C. Lärare i praktiska och
yrkesteoretiska ämnen i kurser
inom vårdyrken:

a) ordinarie Ao 15 30
b) extra ordinarie Ae 17 36
Ae 15 30

c) extra
med föreskriven utbildning Ag 17 36
utan dylik utbildning Ag 15 36
Ag 13 30

D. Lärare i stenografi,
maskinskrivning, kontorsteknik,
butiksarbete, skyltning med
textning och plakatmålning samt
välskrivning:

a) ordinarie Ao 15 30
b) extra ordinarie Ae 15 30

c) extra
med föreskriven utbildning Ag 15 30
utan dylik utbildning Ag 13 30

II. /k/ Lärare i läroämnen
(tekniska, merkantila och andra
teoretiska läroämnen) /-k/

A. Adjunkt:

a) ordinarie Ao 23 24

b) extra ordinarie
utanför befordningsgång Ae 21 24
i befordringsgången Ae 19 24

c) extra Ag 19, Ag 17 24
d) adjunktsaspirant i
befordringsgången Af 17 24

B. Ämneslärare med huvudsakligen
akademisk utbildning eller
utbildning vid högre
lärarinneseminariet i Stockholm:

a) ordinarie Ao 21 24

b) extra ordinarie
utanför befordringsgång Ae 19 24
i befordringsgången Ae 17 24

c) extra Ag 17, Ag 15 24

d) ämnesläraraspirant i
befordringsgången Af 15 24

C. Ämneslärare med ingenjörsexamen
vid tekniskt gymnasium,
handelsgymnasieexamen eller
folkskollärarexamen och därjämte
viss vidareutbildning, ämneslärare
med viss akademisk utbildning, samt,
beträffande kurser för
apotekstekniker, ämneslärare med
farmacie kandidatexamen eller
receptarieexamen:

a) ordinarie Ao 19 24

b) extra ordinarie
utanför befordringsgång Ae 19 24
i befordringsgången Ae 17 24

c) extra Ag 17, Ag 15 24

d) ämnesläraraspirant i
befordringsgången Af 15 24

D. Övriga ämneslärare:

a) ordinarie Ao 17 24

b) extra ordinarie Ae 17 24

c) extra Ag 15 /n1/ 24

III. /k/ Lärare i övningsämnen /-k/

Lärare i teckning, musik eller
gymnastik:

a) ordinarie Ao 18 30

b) extra ordinarie Ae 18 30

c) extra Ag 16 30

//n1// Icke-ordinarie lärare med föreskriven pedagogisk utbildning skall
placeras i lönegrad Ag 15 och uppflyttas efter ett och ett halvt år till
lönegrad Ae 17. Lärare utan dylik utbildning skall placeras i lönegrad
Ag 15.

*/k/ 2 mom. */-k/ Lärare i kurser i husligt arbete vid skolor med
ambulerande verksamhet skall, om läraren har föreskriven utbildning,
placeras i lönegrad Ao 15 respektive Ae 15. Lärare utan dylik utbildning
skall placeras i lönegrad Ag 13.

*/k/ 3 mom. */-k/ Lärare i teoretiska läroämnen vid utbildningskurser
för systemmän och programmerare för automatisk databehandling samt vid
två- och treåriga kurser för högre sekreterarutbildning skall, därest
han uppfyller de för motsvarande lektorstjänst vid gymnasium i lönegrad
A 25 respektive A 27 uppställda behörighetskraven eller har med
utbildning för lektor i A 25 respektive A 27 för ifrågavarande
undervisning likvärdig utbildning, placeras i lönegrad såsom adjunkt och
skall dessutom erhålla arvodestillägg motsvarande skillnaden mellan den
lön han skulle ägt uppbära som lektor i lönegrad A 25 respektive A 27
och den lön han uppbär.

*/k/ 4 mom. */-k/ För lärare vid vissa specialkurser i övrigt bestämmas
anställnings- och avlöningsvillkoren av Kungl. Maj:t efter framställning
i varje särskilt fall.

*/k/ 5 mom. */-k/ För undervisning i anatomi, bakteriologi, histologi,
patologi och därmed jämförbara ämnen, som meddelas av läkare, skall
ersättning utgå enligt samma grunder som enligt rekommendation från
Svenska landstingsförbundet tillämpas vid sjuksköterskeskola.

43 § */k/ 1 mom. */-k/ Följande avlönings- och pensionsförfattningar
skola äga tillämpning på sätt Kungl. Maj:t framdeles kommer att närmare
föreskriva.

Skolledare och lärare skola inordnas under statens allmänna
avlöningsreglemente; övningslärare i teckning, musik och gymnastik skola
dock inordnas under avlöningsreglementet för övningslärare.

Statens allmänmna tjänstepensionsreglemente skall därvid gälla för
lönegradsplacerade rektorer och lärare.

Timlärarkungörelsen och Kungl. Maj:ts kungörelse den 28 juni 1962 (nr
482) om avlöningsförmåner till vissa pensionsavgångna rektorer och
lärare skola gälla.

*/k/ 2 mom. */-k/ Allmänna resereglementet skall äga tillämpning med
iakttagande av de särskilda bestämmelser Kungl. Maj:t framdeles vill
meddela.

*/k/ 3 mom. */-k/ I övrigt skola – i förekommande fall med iakttagande
av vad Kungl. Maj:t framdeles kommer att härom föreskriva – bl.a.
följande bestämmelser i tillämpliga delar gälla.

a) Kungl. Maj:ts cirkulär den 8 maj 1953 angående reglerad
befordringsgång för vissa icke-ordinarie lärare i läroämnen m.m.,

b) Kungl. Maj:ts brev den 30 juni 1959 med bestämmelser om anställnings-
och avlöningsförhållanden för vissa icke-ordinarie ämneslärare med
folkskollärarexamen, m. fl.,

c) Kungl. Maj:ts brev den 28 juni 1962 angående läraranställning i
lönegrad Ag 15 eller Ag 13,

d) Kungl. Maj:ts brev den 28 juni 1962 angående särskild ersättning för
i övningslärartjänst ingående undervisning i läroämne,

e) Kungl. Maj:ts brev den 28 juni 1963 angående vissa tillfälliga
åtgärder för avhjälpande av lärarbristen i matematik, fysik, kemi och
tekniska ämnen samt

f) Kungl. Maj:ts brev den 25 juli 1963 angående anställningsform för
vissa icke-ordinarie lärare inom det allmänna skolväsendet m.m.

________________________________________________________________________
45 §

________________________________________________________________________

*/k/ 2 mom. */-k/ Pensioneringsperiod III skall gälla för rektor, lärare
i läroämnen och lärare i yrkesämnen.

Pensioneringsperiod II skall gälla för övningslärare i musik och i
gymnastik samt pensioneringsperiod III för övningslärare i annat
övningsämne.

________________________________________________________________________

/r2/ Grundskolans högstadium

47 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

48 § har upphävts genom kungörelse (1964:105).

49 § Lönegradsplaceringen och undervisningsskyldigheten för lärare i
yrkesämnen på grundskolans högstadium, som angivas i 47 § ovan, skola
vara desamma som för motsvarande lärare vid de kommunala och
landstingskommunala yrkesskolorna.

I övrigt skall beträffande lärare i yrkesämnen på grundskolans
högstadium i tillämpliga delar gälla vad i 20-23 §§, 25 §, 29 §, 30 §
samt 34-37 §§ är stadgat.

/r2/ Omskolningskurser m.m.

_______________________________________________________________________

54 § Lönegradsplaceringen och undervisningsskyldigheten för lärare vid
omskolningskurser skola vara desamma som för motsvarande lärare vid de
kommunala och landstingskommunala yrkesskolorna. Lönegrad 19 skall icke
förekomma för lärare i yrkesarbete eller annat praktiskt arbete samt
yrkesteori i kurser inom industri och hantverk (motsvarande). Lärare vid
omskolningskurs, där arbetsåret omfattar helt år, skall åtnjuta lön
efter den löneklass, vars nummer med en enhet överstiger numret för den
löneklass, i vilken läraren är placerad.

Vid kurser för utbildning av byggnadsarbetare omfattande högst fjorton
veckor äger överstyrelsen bestämma att den, som tillfälligt anlitas som
lärare, skall i stället för löneförmåner enligt första stycket uppbära
ersättning motsvarande högst de löneförmåner, varom vederbörande gått
miste i anställningen som byggnadsarbetare.

Lönegradsplaceringen och undervisningsskyldigheten för lärare i kurser
för vuxna synskadade skola vara desamma som angivits för motsvarande
lärare vid statens blindskolor i Kungl. Maj:ts brev från den 5 juni 1963
angående anslag för budgetåret 1963/64 till det obligatoriska
skolväsendet m.m. respektive blindskolestadgan.

/r2/ Övergångsbestämmelser

55 § Den som vid kommunal eller landstingskommunal yrkesskola innehar
förordnande såsom heltidsanställd rektor vid utgången av år 1963 skall,
om förordnandet omfattar även tid därefter, utan nytt förordnande anses
inneha heltidstjänst såsom rektor enligt bestämmelserna i detta brev.
Förordnandet skall utlöpa vid den tidpunkt, som bestämts då förordnandet
meddelades, dock senast den 1 juli 1967.

Bestämmelserna i första stycket skola gälla utan hinder av vad i 6 §
sägs.

56 § Heltidsanställd rektor äger, därest detta är till fördel för honom,
under löpande förordnandeperiod, dock längst intill den 1 juli 1967,
bibehålla sin lönegradsplacering enligt kommunal central
tjänsteförteckning och den löneklassplacering, som gäller för honom
omedelbart före den 1 januari 1964, eller, om han är rektor vid central
verkstadsskola, bibehålla den löneställning, som gäller för honom enligt
avlöningsbestämmelserna för rektorer och lärare vid centrala
verkstadsskolor.

57 § Den som vid kommunal eller landstingskommunal yrkesskola innehar
förordnande såsom deltidsanställd rektor vid utgången av år 1963 skall,
om förordnandet omfattar även tid därefter, utan nytt förordnande anses
inneha motsvarande befattning enligt bestämmelserna i detta brev.
Förordnandet skall utlöpa vid den tidpunkt, som bestämts då förordnandet
meddelades, dock senast den 1 juli 1967.

58 § Lärare, som vid utgången av år 1963 innehar ordinarie tjänst vid
yrkesskola eller är fast anställd vid central verkstadsskola, skall utan
ansökan förordnas på motsvarande ordinarie enligt detta brev statligt
reglerade tjänst under förutsättning att läraren haft kommunal
anställning under 15 år eller uppnått 40 års ålder, under 10 år. Av
länsskolnämnden fastställt antal ordinarie lärartjänster må härvid
överskridas. Dylikt förordnande skall meddelas utan hinder, i
förekommande fall, av bestämmelserna i 23 § och 28 § första stycket.

Vad nu sagts skall icke äga tillämpning beträffande lärartjänster i
yrkesämnen i lönegrad Ao 19.

59 § Annan lärare än som avses i 58 § första stycket, vilken vid
utgången av år 1963 innehar ordinarie tjänst vid yrkesskola eller är
fast anställd vid central verkstadsskola, skall i förekommande fall utan
hinder av vad i 28 § första stycket sägs utan ansökan förordnas på
motsvarande extra ordinarie enligt detta brev statligt reglerade tjänst
räknat från och med den 1 januari 1964, i den mån han ej från samma
tidpunkt förordnats å ordinarie enligt detta brev statligt reglerad
tjänst.

60 § Inom Stockholms yrkesskolstyrelses förvaltningsområde skall i
förekommande fall utan hinder av vad i 23 § och 28 § första stycket sägs
lärare, som vid utgången av år 1963 innehar ordinarie eller extra
ordinarie tjänst vid yrkesskola, utan ansökan förordnas på motsvarande
ordinarie respektive extra ordinarie enligt detta brev statligt
reglerade tjänst från och med den 1 januari 1964. Fastställt antal
ordinarie lärartjänster må härvid överskridas.

Vad nu sagts skall icke äga tillämpning beträffande lärartjänster i
yrkesämnen i lönegrad Ao 19.

61 § Ordinarie eller fast anställd yrkeslärare, som avses i 58 eller 60
§ och som vid utgången av år 1963 är inplacerad i lägre lönegrad
respektive innehar lägre löneställning än den som gäller för motsvarande
ordinarie tjänst enligt detta brev, skall vid fortsatt förordnande på
tjänsten bibehålla sin tidigare lönegradsplacering eller placeras i en
mot tidigare löneställning svarande lönegrad till dess han med godkända
vitsord genomgått av överstyrelsen anordnad pedagogisk kurs för
utbildning av yrkeslärare samt tjänstgjort såsom heltidsanställd
yrkeslärare under sammanlagt minst fyra år, därest han fullgjort
tjänstgöring som assistentlärare, och eljest under sammanlagt minst sex
år. För kvinnlig yrkeslärare skall därvid exmanen, som medför generell
behörighet till tjänsten, jämställas med pedagogisk kurs och
tjänstgöring såsom assistentlärare.

Den, som genomgått allmän yrkespedagogisk kurs för lärare utan tidigare
speciell pedagogisk utbildning och tjänstgjort såsom heltidsanställd
yrkeslärare under minst sju år, skall anses ha uppfyllt under
nästföregående stycke angivna villkor för placering i lönegrad enligt
detta brev.

Vad i denna paragraf sägs skall icke gälla fast anställd yrkeslärare vid
central verkstadsskola, som vid utgången av år 1963 åtnjöt lön enligt 3
§ 3 mom. avlöningsbestämmelserna för rektorer och lärare vid centrala
verkstadsskolor i deras lydelse närmast före den 1 januari 1964.

62 § Lärare, som avses i 58, 59 eller 60 § skall, därest detta är till
fördel för honom, bibehålla den lönegradsplacering som vid utgången av
år 1963 gäller för honom enligt kommunal central tjänsteförteckning,
såvitt avser lärare vid kommunal eller landstingskommunal yrkesskola,
enligt avlöningsbestämmelserna för rektorer och lärare vid centrala
verkstadsskolor, såvitt avser fast anställd lärare vid sådan skola, samt
enligt vederbörlig tjänsteförteckning, såvitt avser ordinarie eller
extra ordinarie lärare inom Stockholms yrkesskolstyrelses
förvaltningsområde.

63 § Beträffande fast anställd ämneslärare vid central verkstadsskola,
som enligt bestämmelserna i 58 eller 59 § från och med den 1 januari
1964 förordnas såsom ämneslärare i lönegrad A 19 på motsvarande tjänst,
skall undervisningsskyldigheten, såvitt avser tjänstgöring vid central
verkstadsskola, så länge han innehar samma tjänst utan hinder av vad i
28 § andra stycket sägs utgöra 24 veckotimmar.

För annan lärare i läroämnen, som avses i 58, 59 eller 60 § och för
vilken enligt bestämmelserna i brevet den 28 juni 1963 angående
bestämmelser om vissa kommunala och landstingskommunala yrkesskolor
fastställts undervisningsskyldighet för läsåret 1963/64, må fastställd
undervisningsskyldighet tillämpas till läsårets utgång utan hinder av
vad i 28 § andra stycket sägs. Vad nu sagts skall gälla jämväl
beträffande annan icke-ordinarie lärare i läroämnen som förordnats för
läsåret 1963/64 och för vilken undervisningsskyldigheten för samma tid
fastställts enligt nämnda brev.

64 § Lärare i kurser inom vårdyrken, som vid utgången av år 1963 enligt
kommunala bestämmelser innehar ämneslärartjänst vid kommunal eller
landstingskommunal yrkesskola, må från och med den 1 januari 1964 tills
vidare erhålla fortsatt förordnande på motsvarande enligt detta brev
statligt reglerade tjänst och därvid, därest detta är till fördel för
läraren, bibehålla den lönegradsplacering samt den
undervisningsskyldighet, som enligt de kommunala bestämmelserna gällde
för vederbörande omedelbart före den 1 januari 1964. Vad här sägs skall
gälla endast i de fall läraren före den 1 januari 1964 fullgjort hela
den i tjänsten ingående undervisningsskyldigheten inom yrkesskolan. Med
yrkesskolan avses här ej inbyggd skola såvitt gäller undervisning i
yrkesarbete eller annat praktiskt arbete.

65 § Lärare, som under år 1963 eller del därav innehaft läraranställning
vid kommunal eller landstingskommunal yrkesskola eller varit anställd
som yrkeslärare vid grundskolans högstadium och som från och med den 1
januari 1964 eller senare övergår till statligt reglerad tjänst, som
avses i detta brev, skall placeras och uppflyttas i löneklass (lönerum)
med utgångspunkt i den löneklassplacering, som närmast före den 1
januari 1964 gällt för honom i hans kommunalt reglerade tjänst.

För den som varit fast anställd lärare vid central verkstadsskola eller
innehaft arvodesanställning vid omskolningskurs skall vad i första
stycket sägs äga motsvarande tillämpning, därvid placering och
uppflyttning i löneklass (lönerum) skall ske med utgångspunkt i den
löneklass, enligt vilken läraren åtnjutit lön.

66 § Lärare, som avses i 58, 59 eller 60 § och som i den kommunalt
reglerade tjänsten varit placerad i löneklass, som med mer än tre
enheter överstigit numret å tjänstens lönegrad, eller åtnjutit lön
enligt högre löneklass än den, i vilken han varit placerad, må tills
vidare, för undvikande av minskning i sina kontanta löneförmåner,
uppbära personlig lönefyllnad enligt de närmare bestämmelser Kungl.
Maj:t framdeles vill meddela.

67 § Den som vid höstterminens slut år 1963 är anställd som timlärare
vid teknisk aftonskola och som under minst två terminer i följd
tjänstgjort som timlärare vid skolan skall, därest detta är till fördel
för honom, så länge han fullgör timlärartjänstgöring vid samma skola,
uppbära timarvode jämte i förekommande fall särskild ersättning vid
aftonundervisning efter den beteckning och löneklass som enligt
kommunala bestämmelser senast varit tillämplig för honom.

68 § Rektor eller lärare, som från och med den 1 januari 1964 eller
senare övergår från kommunalt lönereglerad tjänst såsom rektor eller
lärare, vilken icke varit förenad med pensionsrätt, till enligt detta
brev statligt reglerad tjänst, må i pensionshänseende tillgodoräkna
tidigare anställning efter särskilt prövning av statens
personalpensionsverk.

69 § Vad som föreskrives i 2 punkten första, tredje och fjärde styckena
övergångsbestämmelserna till Kungl. Maj:ts brev den 15 januari 1960
angående föreskrifter i fråga om pensioneringsperioder och
pensionsåldrar m.m., för anställningar, som avses i 1 § 1 mom. statens
allmänna tjänstepensionsreglemente (SPR), skall äga motsvarande
tillämpning beträffande sådan skolledare eller lärare, för vilken på
grund av vad i det föregående stadgas annan pensioneringsperiod än
enligt Kungl. Maj:ts brev den 9 november 1962 angående ändrad lydelse av
bilagorna till förstnämnda brev blir från och med den 1 januari 1964
gällande; skolande härvid i angivna punkt första stycket föreskriven tid
av fyra år räknas från och med den 1 januari 1964 och i samma punkt
tredje stycket omförmälda anmälan göras senast den 30 juni 1964.

70 § Beträffande skolledare eller lärare, som från och med den 1 januari
1964 erhåller enligt detta brev statligt reglerad tjänst eller
befattning och som under tiden 1 juli – 31 december 1963 eller del av
denna tid innehaft motsvarande tjänst eller befattning och därvid varit
placerad i lägre lönegrad eller uppburit arovde efter oförmånligare
grunder, skall vid bestämmande av avlönings- och pensionsförmåner för
sådan tid så anses, som om tjänsten tillhört den nya högre lönegraden
eller befattningen varit avlönad enligt de nya grunderna från och med
den 1 juli 1963. Kungl. Maj:t vill framdeles meddela närmare
bestämmelser om beräkning och utbetalning av dylika förmåner.

71 § Ordinarie eller fast anställd lärare, som avses i 58 eller 60 §,
skall, om han ej önskar övergå på motsvarande enligt detta brev statligt
reglerade tjänst, inkomma med skriftlig anmälan härom före den 15
januari 1964. Anmälan skall ingivas till länsskolnämnden beträffande
kommunal yrkesskola och till skolans styrelse beträffande
landstingskommunal yrkesskola.