Lag (1963:76) om kreditaktiebolag

SFS nr
1963:76
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1963-04-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1610
Upphävd
1994-01-01

1 § I fråga om aktiebolag, som har till ändamål att driva lönerörelse
och att genom utgivande av obligationer eller andra för den allmänna
rörelsen avsedda förskrivningar upplåna för verksamheten erforderliga
medel men i vars verksamhet bankrörelse icke ingår (kreditaktiebolag),
skall gälla vad angående aktiebolag i allmänhet är föreskrivet i den
mån ej annat följer av vad nedan stadgas.

2 § Göres för registrering av kreditaktiebolag ansökan om godkännande
av stiftelsehandlingar efter vad i lagen om aktiebolag är stadgat och
finner registreringsmyndigheten hinder icke möta mot godkännande av
handlingarna, skall den med eget yttrande underställa Konungen
förslaget till bolagsordning. Konungen prövar, om förslaget
överensstämmer med lag och författning så ock om och i vad mån med
hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av bolagets rörelse
särskilda föreskrifter i bolagsordningen må erfordras. Vid godkännande
av förslag till bolagsordning äger Konungen föreskriva, att bolaget ej
utan särskilt medgivande av Konungen må driva verksamheten längre än
viss tid.

Vad i första stycket stadgas skall i tillämpliga delar gälla jämväl vid
ansökan om registrering av ändring i bolagsordning, varigenom tidigare
registrerat aktiebolag blir att anse som kreditaktiebolag.

Bolagsordning för kreditaktiebolag må ej ändras utan Konungens
godkännande.

3 § Har Konungen föreskrivit att kreditaktiebolag ej må utan särskilt
medgivande driva sin verksamhet längre än viss tid och fortsätter
bolaget verksamheten efter utgången av denna tid, äger Konungen
förordna, att bolaget skall träda i likvidation. Driver
kreditaktiebolag eljest sin verksamhet i strid mot lag eller
författning eller bestämmelse i bolagsordningen, äger Konungen
förelägga bolaget att inom viss tid vidtaga åtgärd för rättelses
vinnande. Vidtages ej åtgärd som nu sagts inom den bestämda tiden, äger
Konungen förbjuda, att bolagets verksamhet fortsättes, och förordna,
att bolaget skall träda i likvidation.

Har Konungen meddelat förordnande att kreditaktiebolag skall träda i
likvidation, utser Konungen tillika en eller flera likvidatorer att
verkställa likvidationen. Med avseende å denna skall så anses som hade
förordnandet meddelats av rätten. Likvidator äger av bolaget uppbära
arvode till belopp som bestämmes av Konungen.

4 § Konungen äger medgiva kreditaktiebolag undantag, helt eller delvis,
från vad i lag stadgas rörande skyldighet för aktiebolag att verkställa
avsättning av vinstmedel med hänsyn till förhållandet mellan bolagets
skulder och summan av aktiekapital, reservfond och skuldregleringsfond.

4 a § Ett kreditaktiebolag skall vid varje tidpunkt ha en kapitalbas,
beräknad enligt 4 b §, som motsvarar åtta procent av värdet av bolagets
placeringar, beräknat enligt 4 c § (kapitalkrav). Lag (1989:1090).

4 b § Kapitalbasen utgörs av summan av primärt och supplementärt kapital
efter avräkning enligt sista stycket. Det primära kapitalet skall utgöra
minst hälften av kapitalbasen.

Med primärt kapital avses:

A. Eget kapital.

B. Sjuttio procent av skatteutjämningsreserven.

Med supplementärt kapital avses det nominella värdet av förlagsbevis och
andra skuldförbindelser med en ursprunglig löptid av minst fem år och
med rätt till betalning först efter bolagets övriga borgenärer, dock
sammanlagt högst till ett belopp som motsvarar hälften av det primära
kapitalet. Bevis och andra skuldförbindelser vilkas återstående löptid
understiger fem år skall tas upp till ett belopp som motsvarar tjugo
procent av det nominella värdet för varje helt år som återstår till
förfallodagen.

Som primärt eller supplementärt kapital får dessutom, enligt medgivande
av regeringen eller efter regeringens bemyndigande av bankinspektionen,
räknas andra kapitaltillskott och reserver än som sägs i andra och
tredje styckena.

Från summan av det primära och supplementära kapitalet skall räknas av
det bokförda värdet av vad som har skjutits till som aktiekapital eller
i annan form i ett företag som driver något slag av finansiell
verksamhet som kräver tillstånd. Någon avräkning skall dock inte göras
om tillskottet uppgår till högst fem procent av företagets egna kapital
eller motsvarande och det sammanlagda bokförda värdet av sådana
tillskott inte överstiger tio procent av bolagets egna kaptial.
Avräkning skall inte heller göras för tillskott i företag som omfattas
av bestämmelserna i 4 d §. Lag (1990:1308).

4 c § Kapitalkravet enligt 4 a § bestäms i förhållande till bolagets
tillgångar samt sådana garantiförbindelser och andra åtaganden på
kapitalmarknaden som innebär en kreditrisk för bolaget (placeringar).
Placeringarna delas in i följande grupper:

A. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket A
bankrörelselagen (1987:617).

B. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket B
bankrörelselagen.

C. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket C
bankrörelselagen.

D. Tillgångar och åtaganden som avses i 2 kap. 10 § första stycket D
bankrörelselagen.

Vid bestämmandet av kapitalkravet undantas

— sådana tillskott som enligt 4 b § sista stycket skall räknas av från
kapitalbasen,

— tillskott i företag som omfattas av bestämmelserna i 4 d §,

— de placeringar som anges i första stycket A,

— fordringar mot företag som ingår i samma koncern som
kreditaktiebolaget och som omfattas av bestämmelser om konsoliderat
kapitalkrav samt

— fordringar som har garanterats av ett företag som ingår i samma
koncern som kreditaktiebolaget och som omfattas av bestämmelser om
konsoliderat kapitalkrav.

I övrigt skall vid bestämmandet av kapitalkravet placeringarna tas upp
till sammanlagt

— tjugo procent av summan av de placeringar som anges i första stycket
B,

— femtio procent av summan av de placeringar som anges i första
stycket C samt

— hela summan av de placeringar som anges i första stycket D.

Till grund för bestämmandet av kapitalkravet enligt tredje stycket skall
placeringarna värderas enligt följande:

1. Tillgångar värderas till sitt bokförda värde.

2. Garantiförbindelser med anknytning till kreditgivning värderas till
sitt nominella belopp.

3. Övriga garantiförbindelser värderas till halva sitt nominella belopp.

4. Andra åtaganden på kapitalmarknaden värderas till sitt nominella
belopp, om inte regeringen föreskriver ett lägre belopp.

Regeringen får bemyndiga bankinspektionen att meddela sådana
föreskrifter som enligt denna paragraf ankommer på regeringen. Lag
(1991:1021).

4 d § Om ett kreditaktiebolag har ett dotterföretag, skall vad som
föreskrivs i 4 a § om kapitalkrav tillämpas även på koncernen
(konsoliderat kapitalkrav).

Koncernens kapitalbas och placeringar skall bestämmas med tillämpning av
de regler som enligt 11 kap. 11 § aktiebolagslagen (1975:1385) gäller
för upprättandet av koncernbalansräkningar. Även den del av kapitalbasen
som belöper på minoritetsandelar skall ingå. Redovisad goodwill skall
räknas av från primärt kapital. Placeringarna skall tas upp till de
värden som föreskrivs i 4 c § eller, om dotterföretaget inte är ett
kreditaktiebolag, i annan lag. Lag (1989:1090).

5 § Kreditaktiebolag skall stå under tillsyn av bankinspektionen
såframt ej Konungen, om så från allmän och enskild synpunkt finnes utan
olägenhet kunna ske, medgiver befrielse därifrån. Sådant medgivande
lämnas för viss tid eller tills vidare.

Ledamot av eller befattningshavare hos bankinspektionen må ej vara
ledamot i styrelsen för eller anställd hos kreditaktiebolag. Ej heller
må ledamot av eller befattningshavare hos bankinspektionen vara
aktieägare i sådant bolag.

Med avseende å tillsynen skall gälla vad nedan stadgas i 6-14 §§.

6 § Bankinspektionen skall övervaka att bolaget i sin verksamhet
ställer sig till efterrättelse de lagar och andra författningar, som
hava avseende å kreditaktiebolag, ävensom den för bolaget gällande
bolagsordningen samt de föreskrifter, som med stöd av stadgande i lag
eller bolagsordning meddelats av bolagstämma eller styrelse.

Det åligger inspektionen att jämväl i övrigt med uppmärksamhet följa
bolagets verksamhet i den mån så erfordras för kännedom om de
förhållanden, som kunna inverka på bolagets säkerhet.

Inspektionen är icke på grund av vad här föreskrivits pliktig att
övervaka iakttagandet av bestämmelser, som avse enskild aktieägares
rättigheter eller skyldigheter i förhållande till bolaget eller till
annan aktieägare eller som angå bolagets inre angelägenheter.

Inspektionen äger, där så finnes erforderligt, förordna en revisor att
med övriga revisorer deltaga i granskningen av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper.
Inspektionen äger när som helst återkalla förordnande som här avses och
i stället utse ny revisor. Lag (1982:1147).

7 § Har styrelse, verkställande direktör eller bolagsstämma fattat
beslut, som står i strid mot lag eller bolagsordning, må
bankinspektionen förbjuda verkställighet av beslutet. Inspektionen må
ock förelägga styrelsen eller verkställande direktören att, om beslut
som nyss sagts gått i verkställighet, göra rättelse där så kan ske samt
att fullgöra vad styrelsen eller verkställande direktören åligger enligt
lag eller bolagsordning. Sådant föreläggande må dock icke, utom vad
angår innehållet av vinst- och förlusträkning eller balansräkning, av
inspektionen meddelas i fråga om i lag givna föreskrifter, vilkas
överträdande är belagt med straff.

Ändå att avvikelse från lag eller bolagsordning icke skett, äger
inspektionen meddela de erinringar i fråga om bolagets verksamhet, som
inspektionen kan finna påkallade.

Där inspektionen så finner erforderligt, må inspektionen meddela
närmare föreskrifter om sättet för förande av bolagets räkenskaper, om
förvaring av värdehandlingar och om inventering av dessa.

8 § Bankinspektionen äger sammankalla bolagets styrelse, när sådant
prövas nödigt. Har styrelsen icke efterkommit av inspektionen
framställd begäran om utfärdande av kallelse till extra bolagsstämma,
må kallelse utfärdas av inspektionen.

Den som enligt av Konungen meddelade bestämmelser har befogenhet att
företräda inspektionen äger närvara vid bolagsstämma eller av
inspektionen utlyst styrelsesammanträde och deltaga i överläggningarna.

9 § Bolagets styrelse och verkställande direktör åligger:

att när som helst för den befattningshavare hos bankinspektionen, som
enligt av Konungen meddelade bestämmelser har att i sådant avseende
företräda inspektionen, hålla bolagets kassa och övriga tillgångar samt
böcker, räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för granskning;

att å tider, som inspektionen bestämmer, och enligt av inspektionen
fastställda formulär upprätta och till inspektionen insända översikter,
utvisande bolagets tillgångar och skulder, ävensom uppgift om villkoren
för lån som bolaget upptager och utlämnar;

att, så snart det kan ske, till inspektionen insända i avskrift
styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse jämte
vinst- och förlusträkning samt balansräkning, revisionsberättelsen med
tillhörande handlingar ävensom protokoll över förhandlingarna vid
ordinarie bolagsstämman;

att jämväl i övrigt meddela inspektionen eller sådan befattningshavare
därstädes, som ovan sagts, alla de upplysningar rörande bolaget, som av
dem äskas; samt

att, där inspektionen finner anledning till antagande att bolaget gjort
sådana förluster att tio procent av aktiekapitalet förlorats, på
inspektionens anmodan ofördröjligen låta upprätta bokslut och kalla
revisorerna att granska detta.

10 § Träder bolaget i likvidation, äger bankinspektionen förordna
ombud, som har att närvara vid likvidatorernas sammanträden med rätt
att yttra sig till protokollet samt att i övrigt övervaka
likvidationen.

Likvidatorerna skola bereda ombudet tillfälle att när som helst
inventera bolagets kassa och övriga tillgångar samt granska bolagets
böcker, räkenskaper och andra handlingar; och må av ombudet begärd
upplysning angående förvaltningen ej av likvidatorerna förvägras.

Inspektionen äger under bolagets likvidation i avseende å likvidatorer
och bolagsstämma enahanda befogenhet som, innan bolaget trätt i
likvidation, enligt denna lag tillkommer inspektionen beträffande
styrelse, verkställande direktör och bolagsstämma.

11 § Bankinspektionen äger förelägga vite vid meddelande av föreskrift
eller förbud enligt denna lag.

12 § Talan mot bankinspektionens beslut enligt denna lag föres hos
Konungen genom besvär. Inspektionens beslut skall lända till
efterrättelse utan hinder av att talan däremot föres, om ej Konungen
annorlunda förordnar.

13 § Styrelseledamot, likvidator eller befattningshavare hos bolaget,
vilken uppsåtligen eller av grov vårdslöshet till bankinspektionen eller
den befattningshavare hos inspektionen som företräder denna meddelar
oriktig eller vilseledande uppgift angående omständighet som det ålegat
honom att lämna upplysning om, döms till böter eller fängelse i högst
ett år. Lag (1991:286).

14 § De kreditaktiebolag som omfattas av bankinspektionens tillsyn skall
med årliga avgifter bekosta inspektionens verksamhet enligt de närmare
föreskrifter som regeringen meddelar.

Bolagen skall också betala ersättning till revisorer och ombud som
förordnats enligt 6 eller 10 §. Ersättningens storlek bestäms av
bankinspektionen. Lag (1988:754).

Övergångsbestämmelser

1963:76

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1963 och skall äga tillämpning
jämväl i fall där sådan ansökan som avses i 2 § gjorts dessförinnan men
godkännande av stiftelsehandlingar eller registrering av ändring i
bolagsordning ännu icke skett.

Genom den nya lagen upphäves lagen den 14 juni 1946 (nr 313) om
hypoteksaktiebolag.

1989:1090

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1990.

2. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen
får, intill utgången av år 1992, föreskriva lägre kapitalkrav än som
anges i 4 a §. Sådana föreskrifter får dock inte innebära att det kommer
att gälla ett lägre kapitalkrav än som svarar mot kapitalbasens storlek
i förhållande till placeringarnas värde vid lagens ikraftträdande eller
mot den högre grad av kapitaltäckning som därefter har uppnåtts.

3. Utan hinder av vad som föreskrivs i 4 b § tredje stycket får
förlagsbevis och andra skuldförbindelser som utfärdats före lagens
ikraftträdande räknas in i kapitalbasen även om den ursprungliga
löptiden uppgår till mindre än fem år, dock endast till det lägre belopp
som anges i lagrummet.

4. Utan hinder av vad som föreskrivs i 4 c § första stycket får, intill
utgången av år 1990, värdehandlingar och andra fordringar för vilka
försäkringsbolag svarar hänföras till grupp B.

1990:1308

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om punkt 4 i
övergångsbestämmelserna, den 1 januari 1991 och i övrigt den 1 mars
1991.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kreditaktiebolag som
enligt lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv inte är berättigade
till avdrag för avsättning till sådan reserv.

3. För andra kreditaktiebolag gäller äldre föreskrifter till utgången av
det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 1 mars 1991.

4. Utan hinder av vad som föreskrivs i 4 c § första stycket får, intill
utgången av år 1991, värdehandlingar och andra fordringar för vilka
försäkringsbolag svarar hänföras till grupp B.

1991:1021

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

2. För kreditaktiebolag som enligt lagen (1990:654) om
skatteutjämningsreserv inte är berättigade till avdrag för avsättning
till sådan reserv gäller bestämmelserna i punkt 2 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1990:1308) om ändring i lagen
(1963:76) om kreditaktiebolag.

3. För kreditaktiebolag som har ett räkenskapsår som påbörjats före den
1 mars 1991 och som vid lagens ikraftträdande ännu inte har avslutats
gäller bestämmelsen i punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1990:1308) om ändring i lagen (1963:76) om kreditaktiebolag.

4. Utan hinder av vad som föreskrivs i 4 c § första stycket får, intill
utgången av år 1991, värdehandlingar och andra fordringar för vilka
försäkringsbolag svarar hänföras till grupp B.