Cirkulär (1964:115) till samtliga statsmyndigheter angående utnyttjande av statliga och statsbidragsberättigade byggnadsobjekt vid praktisk utbildning av byggnadsarbetare

SFS nr
1964:115
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1964-04-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:421
Upphävd
2012-07-01

För att öka möjligheterna att åstadkomma övningsobjekt för praktisk
utbildning av byggnadsarbetare är det angeläget att statliga och
statsbidragsberättigade byggen ställas till förfogande som
övningsbyggen, när detta är lämpligt med hänsyn till lokala,
utbildningsmässiga och tekniska förhållanden. Statliga och
statsbidragsberättigade byggen böra med hänsyn härtill förberedas på
sådant sätt, att deras användning som övningsobjekt underlättas. Det
åligger statsbidragsgivande myndighet att i samband med att statsbidrag
beviljas hos mottagaren av statsbidraget framhålla vikten av att nämnda
förberedande åtgärder vidtagas. På arbetsmarknadsstyrelsen ankommer att
medverka till att överläggningar komma till stånd med berörda
myndigheter om vilka byggnadsobjekt som skola ställas till förfogande
som övningsbyggen.