Förordning (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor

SFS nr
1964:137
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1964-04-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:681
Upphävd
1988-07-01

1 § Denna förordning gäller följande privatskolor, nämligen Göteborgs
högre samskola och Sigrid Rudebecks gymnasium i Göteborg, Franska skolan
i Stockholm och Lundsbergs skola i Storfors. Förordning (1983:198).

1 a § Statsbidrag lämnas till huvudmannen för

1. Göteborgs högre samskola för undervisning motsvarande årskurserna
1–9 av grundskolan samt de treåriga linjerna och den tvååriga sociala
linjen i gymnasieskolan,

2. Franska skolan för undervisning motsvarande årskurserna 1–9 av
grundskolan och de treåriga linjerna i gymnasieskolan,

3. Lundsbergs skola för undervisning motsvarande årskurserna 7–9 av
grundskolan och de treåriga linjerna i gymnasieskolan och

4. Sigrid Rudebecks gymnasium för undervisning motsvarande de treåriga
linjerna i gymnasieskolan. Förordning (1985:600).

1 b § Statsbidrag lämnas enligt föreskrifterna i denna förordning till
kostnader för

1. avlöning för rektorer och studierektorer samt för lärare på
gymnasieskolenivå (avlöningsbidrag) och

2. tilläggspensionsavgift för personal som omfattas av
avlöningsbidraget. Förordning (1983:198).

1 c § Regeringen meddelar särskilda föreskrifter om statsbidrag till

1. studie- och yrkesorientering,

2. hälsovård,

3. avlöning av elevhemsföreståndare,

4. undervisning på grundskolenivå,

5. kostnader för resor för lärare på gymnasieskolenivå i samband med
fyllnadstjänstgöring. Förordning (1983:198).

2 § Som allmänna villkor för statsbidrag gälla, att skolan är anordnad
och drives enligt privatskolförordningens bestämmelser samt att
huvudmannen ställer sig till efterrättelse de övriga föreskrifter
avseende skolan som regeringen, skolöverstyrelsen eller länsskolnämnden
meddelar. Förordning (1975:628).

3 § Statsbidrag beräknas för tiden den 1 juli–den 30 juni
(redovisningsår).

4 § Avlöningsbidraget beräknas med hänsyn till antalet i föreskriven
ordning inrättade tjänster som rektor och lärare samt ordinarie tjänster
som studierektor.

Tjänst är bidragsgrundande endast i den mån däri ingår undervisning
eller annan tjänstgöring, som avses i timplan, annan föreskrift eller
särskilt medgivande och som anordnats för helt redovisningsår eller helt
läsår. Till sådan tjänstgöring räknas ej arbete vid internat.

Ingår i tjänst undervisning, som anordnats för kortare tid än helt
läsår, skall tjänsten utan hinder därav vara bidragsgrundande, om
anordningen vidtagits med stöd av gällande föreskrifter och avser minst
en hel termin. Tjänsten skall i sådant fall räknas som hälften av
motsvarande tjänst för helt år.

Om undervisning på grundskolenivå ingår i en lärartjänst, är tjänsten i
denna del ej bidragsgrundande för avlöningsbidraget. Förordning
(1983:198).

5 § Bidragsgrundande tjänster äro antingen hela tjänster eller
deltjänster.

6 § Till hela tjänster hänföras a) tjänst som rektor och ordinarie
tjänst som studierektor, b) lärartjänst, som är förenad med full
tjänstgöring och som innehaves av ordinarie, extra ordinarie eller extra
lärare eller, om innehavare saknas, uppehålles av sådan tjänsteman eller
av pensionsavgången lärare med full tjänstgöring.

Lärartjänst anses förenad med full tjänstgöring, även om lärarens
undervisningsskyldighet nedsatts enligt vad därom särskilt stadgas eller
full tjänstgöring ej kunnat beredas honom. Tilläggstimmar inräknas ej i
hel tjänst. Kungörelse (1967:172).

7 § Till deltjänster hänföras tjänster för sådan undervisning, som ej
ingår i hela tjänster.

Varje veckotimme av deltjänst räknas som en bråkdel av motsvarande hel
tjänst enligt följande, nämligen

*/k/Hel tjänst med */k/Bråkdel
undervisningsskyldighet om
veckotimmar eller
medeltal veckotimmar*/-k/

21 1/21
24 1/24
27 1/27
30 1/30

Ingår i deltjänst ämnen för vilka ej fordras samma antal veckotimmar för
hel tjänst, beräknas statsbidrag särskilt för varje ämne. Kungörelse
(1971:350).

8 § Huruvida bidragsgrundande tjänster äro hela tjänster eller
deltjänster bestämmes med hänsyn till förhållandena vid vårterminens
början.

Beträffande tjänst, som avses i 4 § tredje stycket och som ej finns
under vårterminen, skola i stället förhållandena vid höstterminens slut
vara avgörande.

9 § Ingår fyllnadstjänstgöring i lärartjänst, beräknas avlöningsbidraget
särskilt för varje skola, där med tjänsten förenad undervisning
fullgöres. Hel tjänst delas därvid i förhållande till antalet
veckotimmar vid varje skola. Om full tjänstgöring på tjänsten är ett
annat antal veckotimmar än det för sådan tjänst avtalade antalet
veckotimmar eller medeltalet veckotimmar, omräknas varje del av tjänsten
till närmaste antal hela bråkdelar som avses i 7 § andra stycket.

Vid tillämpningen av första stycket beräknas tjänstgöringens omfattning
vid varje skola efter de grunder som gälla vid fördelning av
lönekostnaderna mellan skolorna. Kungörelse (1971:350).

10 § Årslönebeloppet för biragsgrundande tjänst bestämmes med hänsyn
till förhållandena vid vårterminens början eller i fall som avses i 8 §
andra stycket vid höstterminens slut samt beräknas, om ej annat föjer av
11 §, efter den lönegrad (löneklass) och ålderstilläggsklass inom
lönegraden (löneklassen), i vilken tjänstens innehavare eller, om
innehavare saknades, den som uppehöll tjänsten var placerad, samt den
ortsgrupp, som gällde för den kommun där skolan är belägen.

Utgick lön, på grund av särskild föreskrift, efter högre löneklass eller
ålderstilläggsklass än den i vilken vederbörande var placerad, beräknas
årslönebeloppet efter den högre löneklassen eller ålderstilläggsklassen.
Timlärare anses vara placerad i den lönegrad (löneklass) och
ålderstilläggsklass som har samma nummer som den arvodesgrupp och
ålderstilläggsklass enligt vilken hans arvode utgick.

Har årslönen i de särskilda ålderstilläggsklasserna inom en lönegrad
(löneklass) eller lönegrupperingen för viss kommun ändrats under
redovisningsåret, tillämpas summan av månadsbeloppen under året. I
förekommande fall ökas lönen med retroaktivt lönetillägg. Förordning
(1975:628).

11 § För pensionsavgången lärare beräknas årslönebeloppet till två
tredjedelar av lönen i åldertilläggsklassen inom lönegraden
(löneklassen) eller till den större del av lönen i åldertilläggsklassen
inom lönegraden (löneklassen) med vilken lärarens lön utgår.

Om lärare ej uppbär lön eller arvode enligt viss åldertilläggsklass inom
en lönegrad (löneklass) eller arvodesgrupp, ankommer det på
skolöverstyrelsen att bestämma årslönebeloppet med hänsyn till den
ersättning som utgått till honom för år räknat. Förordning (1975:628).

11 a § I fråga om stödundervisning, specialundervisning och särskild
undervisning för elever, som ej kunna deltaga i vanligt skolarbete,
skola vid tillämpningen av 4–11 §§ iakttagas följande särskilda
bestämmelser.

Tjänst är bidragsgrundande, även om den undervisning som ingår i
tjänsten avser kortare tid än hel termin.

För undervisning, som avser kortare tid än hel termin, räknas varje
fullgjord lektion som en bråkdel av en hel tjänst enligt följande,
nämligen

*/k/Hel tjänst med undervisningsskyldighet */k/Bråkdel
om veckotimmar eller medeltal vecko-
timmar*/-k/

21 1/777
24 1/888
27 1/999
30 1/1 110

Årslönebeloppet enligt tredje stycket bestämmes i sådant fall med hänsyn
till förhållandena vid den tid då undervisningen fullgjordes.

Utgår tjänstgöringstillägg eller annat tillägg till lärare för särskild
undervisning av elever, som ej kunna deltaga i vanligt skolarbete, utgår
statsbidrag med belopp som motsvarar tillägget. Kungörelse (1971:350).

12 § Bidragsunderlaget för avlöningsbidraget utgörs av summan av de
bidragsgrundande tjänsternas årslönebelopp ökad med övriga kostnader som
anges i denna paragraf.

Har rektor, studierektor eller lärare under hela läsåret åtnjutit
tjänstledighet för sjukdom eller med anledning av risk för överförande
av smitta, ökas bidragsunderlaget med belopp, som motsvarar därav
föranledda kostnader för vikarie minskat med avdragen på den
tjänstlediges lön och vad huvudmannen äger uppbära i sjukpenning enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Andra stycket tillämpas också när rektor, studierektor eller lärare
under minst 30 dagar i följd åtnjutit tjänstledighet för studier eller
offentligt uppdrag med högst B-avdrag på lönen eller åtnjutit
tjänstledighet för uppdrag som ledamot av riksdagen eller kyrkomötet
eller som riksdagens revisor.

I bidragsunderlaget inräknas vad som under redovisningsåret i enlighet
med gällande bestämmelser har utbetalats såsom

a) avlöningsförstärkning till rektor,

b) uppdragstillägg till studierektor, huvudlärare eller
institutionsföreståndare,

c) tjänstgöringstillägg eller annat tillägg till rektor, studierektor
eller lärare i anledning av aftonundervisning och

d) semesterlönetillägg till rektor, studierektor eller lärare.
Förordning (1983:198).

13 § har upphävts genom förordning (1983:198).

14 § har upphävts genom förordning (1983:198).

15 § Statsbidrag lämnas med 60 procent av det bidragsunderlag som avses
i 12 §. Dock lämnas bidrag med hela det beräknade bidragsunderlaget till
den del detta avser specialundervisning och särskild undervisning.

Efter beslut av regeringen kan statsbidrag lämnas med högre belopp än
som följer av första stycket. Förordning (1983:198).

16 § Statsbidrag till kostnader för tilläggspensionsavgift enligt lagen
(1981:691) om socialavgifter utgår med ett belopp som motsvarar följande
procent av avlöningsbidraget för varje angivet redovisningsår:

Procent Redovisningsår

10,0 1985/86
10,1 1986/87
10,4 1987/88
10,6 1988/89
Förordning (1988:17).

17 § Statsbidrag rekvireras för varje redovisningsår av huvudmannen hos
skolöverstyrelsen före den 1 september näst efter redovisningsåret.
Kungörelse (1971:350).

18 § Skolöverstyrelsen skall efter granskning av de i rekvisitionen
lämnade uppgifterna besluta om och utbetala statsbidraget.

Överstyrelsen äger därvid från bidraget avräkna vad som enligt slutligt
fastställd, av riksrevisionsverket gjord anmärkning felaktigt utbetalats
till huvudmannen i statsbidrag för tidigare redovisningsår.

Innebär överstyrelsens beslut avvikelse från rekvisitionen, skall
överstyrelsen underrätta huvudmannen om anledningen till avvikelsen.

19 § Utan rekvisition skall skolöverstyrelsen i början av juli, oktober,
januari och april till huvudmannen utbetala förskott på statsbidraget
med belopp, som motsvarar sammanlagt högst 90 procent av det beräknade
statsbidraget för de löpande redovisningsåret.

Summan av förskotten avdrages vid den slutliga utbetalningen av
statsbidraget för redovisningsåret. Kungörelse (1971:350).

20 § Åsidosätter huvudman vad som enligt privatskolförordningen eller
annan författning åligger honom, äger skolöverstyrelsen besluta, att
viss del, högst 10 procent, av statsbidraget skall innehållas i avbidan
på att rättelse sker. Vinnes ej rättelse, må skolöverstyrelsen förordna
att det innehållna beloppet skall avdragas från statsbidraget.

Finner skolöverstyrelsen, att skolan icke fyller ett behov, som står i
skäligt förhållande till kostnaderna för dess verksamhet eller att
verksamheten icke handhaves på tillfredsställande sätt, skall
överstyrelsen underställa regeringen frågan huruvida statsbidrag skall
utgå för kommande redovisningsår. Förordning (1975:628).

21 § Huvudman är skyldig att på anfordran av vederbörande statliga
myndighet lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som fordras
för myndighetens granskning.

22 § har upphävts genom kungörelse (1971:350).

Övergångsbestämmelser

1988:17

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1988. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före
ikraftträdandet.

1988:681

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

2. Genom förordningen upphävs

förordningen (1981:107) om statsbidrag till driftkostnader för vissa
lanthushållsskolor,

förordningen (1964:137) om statsbidrag till vissa privatskolor,

förordningen (1983:412) om minskning av vissa statsbidrag till
riksinternatskolor m. m.,

förordning (1984:234) om resurstimmar i gymnasieskolutbildning vid
riksinternatskolor m. m.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som
avser tid före ikraftträdandet.

4. Arvodestjänster som studierektor, huvudlärare och
institutionsföreståndare får finnas kvar så lång tid efter utgången av
juni 1988 som kan fordras för att få innehavarnas anställning på
tjänsterna att upphöra.

5. Vid ledighet på arvodestjänst som avses i punkt 4 får vikarie inte
förordnas på tjänsten.

6. Föreskrifterna i 39 och 40 §§ om skyldighet för styrelse för skola
att lämna uppgift enligt 9 och 10 §§ resp. om beräknat antal elever och
klasser den 15 januari skall under 1988 fullgöras senast den 15 juni.