Lag (1964:143) om bidragsförskott

SFS nr
1964:143
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1964-05-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1030
Upphävd
1996-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1953

1 § I enlighet med vad som föreskrivs i denna lag lämnas bidragsförskott
av allmänna medel till barn som är bosatt här i landet. Är barnet inte
svensk medborgare, tillämpas dock lagen endast om också barnets
vårdnadshavare är bosatt här i landet och antingen denne eller barnet
vistas här sedan minst sex månader. Ett barn som lämnar Sverige skall
fortfarande anses bosatt här, om utlandsvistelsen är avsedd att vara
längst sex månader. Medföljande barn till den som av en statlig
arbetsgivare sänds till ett annat land för arbete för arbetsgivarens
räkning, skall under utsändningstiden anses bosatta i Sverige.

Om ingen av föräldrarna eller endast en av dem har vårdnaden om barnet,
lämnas bidragsförskott i förhållande till förälder som inte har
vårdnaden, såvida denne inte varaktigt bor tillsammans med barnet. Om
båda föräldrarna har vårdnaden om barnet gemensamt men barnet varaktigt
bor tillsammans med endast en av dem, lämnas bidragsförskott i
förhållande till den andra föräldern.

Förälder i förhållande till vilken bidragsförskott lämnas enligt andra
stycket kallas i lagen underhållsskyldig. Vad som sägs i lagen om
vårdnadshavare gäller, i fall då barnet står under båda föräldrarnas
vårdnad, den av föräldrarna som varaktigt bor tillsammans med barnet.
Lag (1992:386).

2 § Bidragsförskott lämnas inte om

a) vårdnadshavaren uppenbarligen utan giltigt skäl underlåter att vidta
eller medverka till åtgärder för att få underhållsbidrag eller faderskap
till barnet fastställt;

b) det finns grundad anledning anta att den underhållsskyldige i
vederbörlig ordning betalar fastställt underhållsbidrag som inte
understiger vad som skulle utgå i bidragsförskott enligt 4 § första
stycket;

c) det är uppenbart att den underhållsskyldige på något annat sätt sörjt
eller sörjer för att barnet får motsvarande underhåll. Lag (1988:885).

3 § Bidragsförskott utgår från och med den månad, varunder rätt
därtill inträtt, dock ej för längre tid tillbaka än tre månader för
ansökningsmånaden.

Bidragsförskott utgår till och med den månad, varunder barnet fyllt
aderton år eller rätten till förskott eljest upphört. Lag (1970:147).

4 § Bidragsförskott utgör för år räknat 14 080 kronor.

Om det finns grundad anledning anta att fastställt underhållsbidrag
betalas i vederbörlig ordning, utgör bidragsförskottet skillnaden
mellan förskottsbelopp enligt första stycket samt
underhållsbidragets belopp.

Om det underhållsbidrag som har blivit fastställt uppenbarligen
understiger vad den underhållsskyldige bör erlägga i bidrag, lämnas
inte bidragsförskott enligt första stycket med högre belopp än
underhållsbidraget. I fall som avses i andra stycket lämnas inget
bidragsförskott. Lag (1994:1953).

4 a § Har när underhållsbidrag skall fastställas beaktats att den
underhållsskyldige i väsentlig mån fullgör sin underhållsskyldighet
genom att ha barnet hos sig, minskas bidragsförskottet med belopp som
svarar mot den del av underhållsskyldigheten som fullgörs på detta
sätt.

Har den underhållsskyldige rätt till avdrag på underhållsbidraget
enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken därför att han har haft barnet hos
sig och skall avdraget beaktas enligt 15 § vid återkrav av
bidragsförskott, minskas kommande bidragsförskott med belopp som skall
beaktas vid återkravet. Lag (1978:858).

5 § Frågor om bidragsförskott handhavas av riksförsäkringsverket och
de allmänna försäkringskassorna.

Beslut om bidragsförskott fattas av den allmänna försäkringskassa hos
vilken barnets vårdnadshavare är inskriven eller skulle ha varit
inskriven om han uppfyllt åldersvillkoret i 1 kap. 4 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

Finnes ej försäkringskassa enligt vad i andra stycket sägs fattas
beslut om bidragsförskott av den kassa hos vilken barnet är inskrivet
eller skulle ha varit inskrivet om det uppfyllt det nämnda
åldersvillkoret.

Beslut om att minska bidragsförskott enligt 4 a § andra stycket fattas
dock av den försäkringskassa som avses i 15 §.

Bestämmelsen i 20 kap. 2 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring om
förordnande till dess slutligt beslut kan fattas gäller även i ärenden
enligt denna lag. Lag (1986:1414).

6 § Den som önskar erhålla bidragsförskott eller vill komma i
åtnju-tande av högre förskott skall göra ansökan därom. Ansökan göres
av vårdnadshavaren. Om barnet har beretts vård i ett familjehem eller
ett hem för vård eller boende inom socialtjänsten, får ansökan göras
även av socialnämnden.

Ansökan skall innehålla nödiga upplysningar för bedömande av barnets
rätt till bidragsförskott ävensom en av sökanden på heder och samvete
avgiven förklaring, att de lämnade upplysningarna äro med sanningen
överensstämmande. Är sökanden ur stånd att själv avgiva sådan
förklaring, skall riktigheten av upplysningarna intygas av två
trovärdiga, med förhållandena förtrogna personer. Därest
underhållsbidrag fastställts för barnet, skall domstols beslut eller
annan handling, som kan ligga till grund för indrivning av bidraget,
i huvudskrift eller bestyrkt avskrift fogas vid ansökningen, såframt
dessa handlingar ej eljest äro tillgängliga för försäkringskassan.
Lag (1994:1442).

7 § Sedan bidragsförskott sökts skall försäkringskassan omedelbart sända
meddelande om ansökningen till den underhållsskyldige under
förutsättning att hans vistelseort är känd eller kan utrönas.
Meddelandet skall innehålla en uppmaning till den underhållsskyldige att
han skall yttra sig muntligen eller skriftligen inom en viss tid, om han
har något att invända mot ansökningen. I meddelandet skall även lämnas
underrättelse om föreskrifterna i 1 § första och andra styckena, 2 § b)
och c) samt 4 § andra stycket.

När försäkringskassan har meddelat beslut i ärendet, skall sökande och
vårdnadshavare skriftligen underrättas om beslutet. Har förskott
beviljats, skall därvid lämnas underrättelse om föreskrifterna i 12 och
13 §§. Beslut om bidragsförskott i annat fall än som avses i 4 § andra
stycket, skall skriftligen delges den underhållsskyldige. Har förskott
beviljats, skall därvid lämnas underrättelse om föreskrifterna i 2 § b)
och c) samt 16 §. Lag (1988:885).

8 § Bidragsförskott utgives förskottsvis för månad.

Vid beräkningen av bidragsförskott för månad skall det årliga
belopp, från vilket beräkningen utgår, avrundas till närmaste hela
krontal, som är jämnt delbart med tolv. Är årsbeloppet lägre än
sexhundra kronor, bortfaller bidragsförskottet för den månad
beräkningen avser.

I den mån bidragsförskott svarar mot fastställt underhållsbidrag
skall från förskott för viss månad avdragas på samma tid belöpande
bidragsbelopp, som den underhållsskyldige må hava erlagt innan
han erhållit underrättelse enligt 7 § andra stycket.

Åtnjuter barn under hel månad på statens bekostnad vård på
anstalt eller eljest kost och bostad, må bidragsförskott ej utgå för
den månaden; dock må förskott utgå för tid då barnet är
inackorderat vid sameskola. Bor barnet under hel månad i bostad
med särskild service för barn och ungdomar, som avses i lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller på
huvudmannens bekostnad i familjehem enligt nämnda lag, utgår ej
heller bidragsförskott för den månaden.

Har bidragsförskott ej lyfts före utgången av året näst efter det,
under vilket förskottet förfallit till betalning, skall förskottet vara
förverkat. Lag (1993:394).

9 § Bidragsförskott utbetalas till vårdnadshavaren. Har två
särskilt förordnade vårdnadshavare utsetts att utöva vårdnaden
gemensamt, utbetalas bidragsförskottet till den kvinnliga
vårdnadshavaren eller, om vårdnadshavarna begär det, till den
manlige vårdnadshavaren. Vistas barnet i annat enskilt hem, får
försäkringskassan efter framställning från vårdnadshavaren betala
förskottet till den som fostrar barnet.

Om synnerliga skäl föreligga, får förskottet på framställning av
socialnämnd utbetalas till lämplig person eller till nämnden att
användas för barnets bästa.

Vårdas barnet under hel månad i familjehem
eller hem för vård eller boende inom socialtjänsten, utbetalas
bidragsförskottet till det kommunala organ som svarar för
vårdkostnaden.

Det bidragsförskottsbelopp som först förfaller till betalning efter
beslut om förskott må, där barnet under den tid å vilken
förskottsbeloppet belöper i väsentlig mån erhållit sin försörjning av
allmänna medel, till den del beloppet motsvarar vad den myndighet som
tillhandahållit försörjningen visar sig hava för nämnda tid utgivit
för barnets försörjning uppbäras av myndigheten.
Lag (1994:1442).

10 § Bidragsförskott utbetalas genom riksförsäkringsverkets försorg.
Angående sättet och tiden för utbetalningen meddelas närmare
bestämmelser av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.
Lag (1976:277).

11 § Det åligger försäkringskassan att besluta om indragning av
förskottet, därest förutsättningarna för utgivande av förskott icke
längre föreligga; dock erfordras ej sådant beslut såframt
bidragsförskott skall upphöra att utgå på den grund att barnet fyllt
aderton år eller avlidit. Försäkringskassan skall jämväl besluta om
nedsättning av bidragsförskott, när bestämmelserna i denna lag föranleda
därtill.

Om barnet upphört att vara svensk medborgare eller bosatt i riket, må
försäkringskassan utan hinder därav besluta, att barnet i fortsättningen
skall åtnjuta bidragsförskott, därest det med hänsyn till
omständigheterna skulle framstå såsom oskäligt att indraga förskottet.

Ett beslut om indragning eller nedsättning av bidragsförskott skall
skriftligen delges den underhållsskyldige, om det inte avser
bidragsförskott enligt 4 § andra stycket. Lag (1988:885).

12 § Vårdnadshavare och den som eljest uppbär bidragsförskott för
barnet är skyldiga att ofördröjligen till försäkringskassan anmäla
sådan omständighet som kan påverka rätten till och storleken av
bidragsförskottet. Lag (1994:1442).

13 § Har någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att
fullgöra honom åliggande anmälningsskyldighet eller annorledes
förorsakat att bidragsförskott utgått obehörigen eller med för högt
belopp, eller har någon eljest obehörigen eller med för högt belopp
uppburit bidragsförskott och har han skäligen bort inse detta, skall
återbetalning ske av vad för mycket utbetalats, där ej
försäkringskassan finner anledning att helt eller delvis eftergiva
återbetalningsskyldighet.

Har återbetalningsskyldighet ålagts någon enligt första stycket, må
vid senare utbetalning till honom i avräkning å vad för mycket utgått
innehållas skäligt belopp. Lag (1976:277).

14 § Fordran å bidragsförskott må ej tagas i mät för gäld. Rätt till
bidragsförskott må ej överlåtas, innan förskottet är tillgängligt för
lyftning. Lag (1976:277).

15 § I den mån bidragsförskott svarar mot fastställt underhållsbidrag
inträder den försäkringskassa hos vilken den underhållsskyldige är
inskriven eller skulle ha varit inskriven om han uppfyllt
åldersvillkoret i 1 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring
intill belopp som har lämnats i bidragsförskott i barnets rätt till
underhållsbidrag gentemot den underhållsskyldige. Är den
underhållsskyldige ej inskriven och skulle han ej heller under angiven
förutsättning ha varit inskriven hos allmän försäkringskassa, inträder
Stockholms läns allmänna försäkringskassa i barnets rätt.

Har den underhållsskyldige rätt till avdrag på underhållsbidraget
enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken därför att han har haft barnet hos
sig, skall han, för att avdraget skall kunna beaktas vid återkrav av
bidragsförskott enligt första stycket, anmäla detta till
försäkringskassan inom tre månader från utgången av den kalendermånad
då vistelsen upphörde. Den underhållsskyldige skall genom intyg av den
andra föräldern eller, om sådant intyg inte kan erhållas, på annat
sätt styrka att han har haft barnet hos sig under den tid som avdraget
avser.

Oavsett vad som har bestämts genom dom eller avtal beaktas avdrag som
avses i andra stycket endast om den underhållsskyldige har haft barnet
hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn. Lag
(1978:858).

16 § Den underhållsskyldige skall, så länge bidragsförskott utgår,
till den försäkringskassa som avses i 15 § erlägga fastställt
underhållsbidrag som svarar mot förskottet, allteftersom
underhållsbidraget förfaller till betalning. Betalning av
underhållsbidraget som sker till barnet innan den underhållsskyldige
enligt 7 § andra stycket har delgetts beslutet om bidragsförskott får
dock åberopas mot kassan. Lag (1986:1414).

17 § Det ankommer på försäkringskassa som avses i 15 § att, där ej den
underhållsskyldige efter förmåga fullgör den honom enligt 16 §
åvilande betalningsskyldigheten, utan dröjsmål vidtaga erforderliga
åtgärder för fordringens indrivande.

Försäkringskassan bör bereda den, som äger föra talan för barnet,
tillfälle att i samband med återkrävande av bidragsförskott utkräva
den del av oguldna underhållsbidrag, som må överskjuta
bidragsförskottets belopp. Lag (1976:277).

18 § Försäkringskassa som avses i 15 § får besluta att återkrav
gentemot den underhållsskyldige för det allmännas räkning skall
eftergivas helt eller delvis. Eftergift får meddelas om det är
påkallat av ändring i den underhållsskyldiges ekonomiska förhållanden.
Eftergift får också i övrigt meddelas om det framstår som skäligt med
hänsyn till den underhållsskyldiges personliga förhållanden eller av
annan särskild anledning. Lag (1978:858).

19 § I mål eller ärenden enligt denna lag får delgivning inte ske med
tillämpning av 15 § delgivningslagen (1970:428). Lag (1980:1071).

20 § Kostnaderna för bidragsförskott täcks av statsmedel i den mån
ersättning inte kan tas ut av den underhållsskyldige. Lag (1979:733).

20 a § har upphävts genom lag (1979:733).

21 § Vad som enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring är
föreskrivet om riksförsäkringsverkets tillsyn över de allmänna
försäkringskassorna äger motsvarande tillämpning i fråga om kassornas
befattning med bidragsförskott.

Bestämmelserna i 20 kap. 9 § lagen (1962:381) om allmän försäkring om
uppgiftsskyldighet för statliga och kommunala myndigheter, arbets
givare och försäkringsinrättningar skall gälla i ärenden enligt denna
lag. Lag (1982:534).

22 § Ärende enligt 18 § skall i allmän försäkringskassa avgöras av
socialförsäkringsnämnd. Bestämmelserna i 17 kap. 1 § första stycket och
20 kap. 10–13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om
sammanträffande av förmåner, omprövning och ändring av försäkringskassas
beslut samt överklagande av försäkringskassas och domstols beslut har
motsvarande tillämpning i ärende enligt denna lag.

Omprövning av beslut i fråga om återbetalningsskyldighet enligt 13 §
skall göras av socialförsäkringsnämnd, om det belopp som utbetalats för
mycket överstiger 10 procent av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen om
allmän försäkring.

Ett beslut i ett ärende enligt denna lag skall gälla omedelbart, om inte
något annat anges i beslutet eller bestäms av den domstol som har att
pröva beslutet. Lag (1991:1984).

23 § har upphävts genom lag (1978:35).

24 § Regeringen äger träffa överenskommelse med främmande makt
angående utsträckt tillämpning av denna lag ävensom förordna, att
barn, som icke någonstädes äger medborgarskap eller, ehuru det äger
medborgarskap, är politisk flykting, skall äga samma rätt till
bidragsförskott som svenskt barn. Lag (1975:152).

25 § har upphävts genom lag (1976:277).

Övergångsbestämmelser

1986:143

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

2. Bestämmelsen i 22 § andra stycket i sin nya lydelse tillämpas dock
först från och med den 1 januari 1988.

3. I fråga om omprövning av beslut av socialförsäkringsnämnd som har
meddelats före den 1 januari 1988 gäller äldre bestämmelser.

1986:241

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande övergångsvis för den som
under hel månad bor på vårdhem eller specialsjukhus i enlighet
med bestämmelserna i lagen (1993:388) om införande av lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Lag (1993:394).

1986:1414

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Bestämmelserna i 4 och 8
§§ i sin nya lydelse tillämpas första gången för bidragsförskott som
avser februari 1987.

1988:885

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om bidragsförskott som avser tid före
ikraftträdandet.

1992:386

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande för barn som har lämnat Sverige före ikraftträdandet.

1994:1442

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om bidragsförskott
för tid före ikraftträdandet.

3. Den som före ikraftträdandet har förordnats som förmyndare för en
omyndig skall, om vårdnad ingår i uppdraget, anses som särskilt
förordnad vårdnadshavare vid tillämpning av bestämmelserna i deras
nya lydelser.