Lag (1964:169) om straff för folkmord

SFS nr
1964:169
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1964-03-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:406
Upphävd
2014-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:397

1 § Den som begår en gärning, för vilken det enligt lag är
föreskrivet fängelse i fyra år eller mer, mot en nationell,
etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp med
avsikt att förgöra gruppen helt eller delvis, döms för
folkmord till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst
arton år, eller på livstid. Lag (2009:397).

2 § För försök, förberedelse eller stämpling till folkmord, så ock
för underlåtenhet att avslöja sådant brott dömes till ansvar enligt
vad i 23 kap. brottsbalken stadgas.