Kungörelse (1964:18) med vissa föreskrifter angående tillämpningen av lagen den 20 december 1957 (nr 684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden

SFS nr
1964:18
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1964-01-24

Inledande bestämmelser

1 § Bestämmelserna i 4 — 13 §§ denna kungörelse skola gälla, när
Kungl. Maj:t meddelat förordnande enligt 4 § lagen om
betalningsväsendet under krigsförhållanden. Vad i 6, 11 och 12 §§ sägs
om överdragning av postgirokonto och vad i 8 § andra stycket stadgas
skall dock gälla endast under förutsättning, att Kungl. Maj:t därjämte
utfärdat sådana från förordningen angående postgirorörelse avvikande
bestämmelser, som möjliggöra överdragning av postgirokonto.

Bestämmelserna i 14 — 18 §§ denna kungörelse skola gälla, när
förordnande meddelats enligt bestämmelse i 2 — 5 §§ nämnda lag. Vad i
14 § andra stycket sägs skall dock gälla endast under förutsättning,
att Kungl. Maj:t utfärdat sådana från lagen för Sveriges riksbank och
lagen om rikets mynt avvikande bestämmelser, som möjliggöra användande
av provisoriska betalningsmedel.

Myndighet som beröres av denna kungörelse skall tillse, att de
åtgärder äro vidtagna som erfordras för att kungörelsen omedelbart
skall kunna tillämpas.

2 § I denna kungörelse förstås med

statsmyndighet: alla till statens förvaltning hörande
myndigheter och inrättningar, nämnder, kommissioner och kommittéer med
undantag för riksdagen och allmänna kyrkomötet, deras avdelningar,
utskott, nämnder, deputerade, revisorer, ombudsmän och verk; samt

kommunalmyndighet: alla till kommunal styrelse eller förvaltning
hörande stämmor och representationer, myndigheter, styrelser,
kollegier, nämnder, råd, kommissioner, revisorer, utskott och
kommittéer jämte underlydande verk och inrättningar.

Vad i denna kungörelse stadgas om kommunalmyndighet skall i
tillämpliga delar gälla för allmän försäkringskassa.

3 § I denna kungörelse förstås med

huvudförvaltning: sådan statsmyndighet, som har dragningsrätt på
statsverkets checkräkning i riksbanken;

utbetalningskort: sådan postal utbetalningshandling, som
användes i postgirorörelsen och som tillställes betalningsmottagaren
sedan på kortet angivet belopp blivit antingen bokfört hos
postgirokontoret eller postgiroavdelning eller i särskild ordning
redovisat hos postanstalt;

direktutbetalningskort: sådan postal utbetalningshandling, som
användes i postgirorörelsen och som av utfärdaren tillställes
betalningsmottagaren utan att på kortet angivet belopp dessförinnan
blivit bokfört hos postgirokontoret eller postgiroavdelning eller
redovisat hos postanstalt; samt

gireringskort: sådan postal betalningshandling, som användes i
postgirorörelsen och medelst vilken kontoinnehavaren beordrar
överföring av belopp från ett postgirokonto till ett annat.

Betalningsväsendet

4 § Insättning på samt uttag från statsverkets checkräkning i
riksbanken skall företrädesvis ske genom anlitande av
postgirorörelsen.

5 § Inbetalning till huvudförvaltning skall företrädesvis ske genom
överföring till eller inbetalning på myndighetens postgirokonto för
inbetalningar.

Medel, vilka överföras till eller inbetalas å postgirokonto för
inbetalningar, upplagt för sådan huvudförvaltning som icke har egen
checkräkning i riksbanken, överföras genom postgirokontorets försorg
till postgirokonto för statsverkets checkräkning i riksbanken.

6 § Utbetalning från huvudförvaltning skall företrädesvis verkställas
med anlitande av myndighetens postgirokonto för utbetalningar. Därvid
må direktutbetalningskort användas.

Postgirokonto, som avses i första stycket, må överdragas.

Huvudförvaltning, som icke har egen checkräkning i riksbanken, må
från postgirokonto för statsverkets checkräkning i riksbanken till
myndighetens eget postgirokonto för utbetalningar överföra för
verksamhetens upprätthållande erforderliga medel.

7 § Utan hinder av vad i 5 och 6 §§ stadgas äger huvudförvaltning, som
har egen checkräkning i riksbanken, använda för inbetalningar och
utbetalningar gemensamt postgirokonto ävensom olika konton för olika
delar av förvaltningen.

Efter medgivande av generalpoststyrelsen och riksrevisionsverket må
även annan huvudförvaltning använda olika postgirokonton för olika
delar av förvaltningen.

8 § Inbetalning till statsmyndighet som icke är huvudförvaltning
skall, om myndigheten har eget postgirokonto, företrädesvis ske genom
överföring till eller inbetalning på nämnda konto. Även utbetalning
från myndigheten skall företrädesvis verkställas med anlitande av
detta konto. Därvid må direktutbetalningskort användas av sådan
myndighet, som vederbörande huvudförvaltning efter samråd med
generalpoststyrelsen bemyndigat därtill.

Har statsmyndighet, som avses i första stycket, blivit avstängd från
förbindelse med huvudförvaltning, under vilken myndigheten i fråga om
sin medelsförsörjning lyder, må myndigheten — ändock att den saknar
tillgodohavande på sitt postgirokonto — verkställa utbetalningar över
nämnda konto. Verkställda utbetalningar skola täckas genom att
motsvarande belopp av myndigheten överföres från huvudförvaltningens
till myndighetens postgirokonto.

9 § Föranleda krigshändelser, att statsmyndighet, som har eget
postgirokonto, icke kan på ett tillfredsställande sätt använda detta
för inbetalningar eller utbetalningar, må myndigheten, utan hinder av
vad i 4 — 8 §§ stadgas, för sin kassarörelse öppna checkräkning i
penninginrättning.

10 § Därest statsmyndighet, som icke har eget postgirokonto, blir
avstängd från förbindelse med huvudförvaltning, under vilken
myndigheten i fråga om sin medelsförsörjning lyder, skall
länsstyrelsen i det län, inom vilket myndigheten har sin verksamhet,
eller, om så ej kan ske, annan lämplig länsstyrelse till myndigheten
på rekvisition utbetala för verksamhetens upprätthållande erforderliga
medel.

Kan av riksdagen beviljat anslag, som avser understöd eller bidrag
till kommun, förening, sammanslutning, anstalt eller enskild, på grund
av krigshändelser icke utbetalas av myndighet, till vars förfogande
medlen ställts, skola medlen på rekvisition utbetalas av länsstyrelse
som avses i första stycket.

11 § Kommunalmyndighet erhåller för verksamhetens upprätthållande
erforderliga medel efter rekvisition hos länsstyrelsen i det län, där
myndigheten har sin verksamhet eller, om så ej kan ske, annan lämplig
länsstyrelse. Allmän försäkringskassas behov av rörelsemedel
tillgodoses dock i första hand genom riksförsäkringsverkets försorg.

Vid utbetalning från kommunalmyndighets postgirokonto må
direktutbetalningskort användas av sådan myndighet, som vederbörande
länsstyrelse efter samråd med generalpoststyrelsen bemyndigat
därtill.

Bemyndigande, som avses i andra stycket, må även innefatta rätt för
den kommunala myndigheten att överdraga postgirokontot, när så
oundgängligen erfordras för upprätthållande av myndighetens
verksamhet.

12 § Efter medgivande av överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap
må annan innehavare av postgirokonto än stats- eller kommunalmyndighet
vid utbetalning från kontot använda direktutbetalningskort. Innan
medgivande lämnas skall överstyrelsen samråda med
generalpoststyrelsen.

Medgivande, som avses i första stycket, må även innefatta rätt för
kontoinnehavaren att överdraga postgirokontot, när så oundgängligen
erfordras för upprätthållande av kontoinnehavarens verksamhet.

13 § Det åligger generalpoststyrelsen att vid behov anordna regional
postgirobokföring vid postgiroavdelning. Innehavare av konto hos
postgirokontoret må hos postgiroavdelning utnyttja sitt
tillgodohavande på detta konto. Annan kontoinnehavare än stats- och
kommunalmyndighet må dock icke utan generalpoststyrelsens generella
tillstånd eller vederbörlig postmyndighets för det särskilda fallet
lämnade medgivande disponera sådant tillgodohavande, som är bokfört
hos postgirokontoret, med mindre saldouppgift därifrån tillställts
postgiroavdelningen.

Penningmedelsförsörjningen

14 § Riksbanken, mynt- och justeringsverket och postverket samverka
för att trygga tillgången på sedlar och mynt i landets olika delar.

Det ankommer på riksbanken att, om så erfordras för motverkande av
knapphet på sedlar och mynt, i förekommande fall efter samråd med
mynt- och justeringsverket vidtaga åtgärder för förfärdigande och
utgivande av provisoriska betalningsmedel.

15 § Närmast under länsstyrelsen svarar direktören för vederbörande
riksbankskontor — i den mån så är möjligt efter samråd med
representanter för postverket och berörda penninginrättningar — för
att erforderlig samordning sker av den riksbankens, postverkets och
andra penninginrättningars verksamhet, som avser att trygga
penningmedelsförsörjningen inom länet.

16 § Föreligger risk för att riket eller del därav skall besättas av
fientlig makt, skola de statsmyndigheter, kommunalmyndigheter samt
penninginrättningar, som ha sin verksamhet inom område vilket kan
komma att beröras därav, vidtaga sådana åtgärder att förråd av mynt,
sedlar, penninganvisningar och blanketter till sådana samt
gireringskort, utbetalningskort och direktutbetalningskort icke falla
i fiendens händer.

Medelsförvaltningen

17 § Därest på grund av rådande förhållanden för statsmyndigheterna
gällande föreskrifter angående bokföring m.m. icke kunna eller icke
lämpligen böra tillämpas, skola erforderliga förenklingar genomföras.
Därvid iakttages att sådana anteckningar om inkomster och utgifter
skola föras, som möjliggöra senare bokföring i huvudsaklig
överensstämmelse med gällande föreskrifter.

18 § Statsmyndighet, vilken verkställer utbetalning, som rätteligen
bort ankomma på annan statsmyndighet, skall därom snarast underrätta
sistnämnda myndighet.

Vad i första stycket stadgas skall äga motsvarande tillämpning när
kommunalmyndighet verkställer utbetalning för statsmyndighets
räkning.

Särskilda föreskrifter

19 § De ytterligare föreskrifter, som erfordras för tillämpningen av
här meddelade bestämmelser, utfärdas av riksbanken, försvarets
civilförvaltning, riksförsäkringsverket, generalpoststyrelsen och
riksrevisionsverket, envar myndighet såvitt avser dess
verksamhetsområde.