Krigshandelslag (1964:19)

SFS nr
1964:19
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1964-02-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:407

1 § Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-9 §§ tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges
gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får
regeringen föreskriva att bestämmelserna i 2-9 §§ skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens
prövning inom en månad från det den utfärdades. Sker inte
underställning eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom två
månader från det underställningen skedde, upphör föreskriften att
gälla. Lag (1994:1634).

2 § Utfästelse, som innebär inskränkning i friheten att till riket
införa eller ur riket utföra eller inom riket förfoga över vara eller
att fortskaffa eller eljest befordra vara till, från eller inom riket,
skall, om inskränkningen är eller kan antagas vara av beskaffenhet att
tjäna främmande makts intresse, icke vara gällande med mindre
tillstånd till utfästelsen lämnats.

3 § Tillstånd som sägs i 2 § lämnas, för särskilda fall eller för
visst slag av utfästelse, av regeringen eller den regeringen
bemyndigar därtill. Lag (1980:196).

4 § Den som handlar i strid mot en för honom gällande utfästelse
som avses i denna lag, döms till böter eller fängelse i högst sex
månader. Detsamma skall gälla, om någon, som genom sådan utfästelse
förbundit sig att inte utföra vara till utlandet eller visst främmande
land, gör försök att i strid mot utfästelsen utföra varan.

Utbyte av brott som avses i första stycket skall förklaras förverkat, om
det inte är uppenbart oskäligt. Lag (1991:288).

5 § Den som genom att lämna underrättelse om egen eller
annans verksamhet eller genom att främja inhämtande av dylik
underrättelse medverkar till övervakning rörande sådan in-
eller utförsel eller förfogande över eller befordran av vara,
som anges i 2 §, döms, om han eller hon insett eller borde ha
insett att övervakningen utövas av främmande makt eller
annars är av beskaffenhet att tjäna främmande makts intresse,
till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte
är belagd med strängare straff i 19 kap. brottsbalken.

Har åtgärden vidtagits med stöd av lag, handelsbruk eller
annan sedvänja eller har den som vidtog åtgärden handlat i
överensstämmelse med anvisning, som för visst fall eller
annars meddelats av regeringen eller av myndighet, vilken
enligt regeringens förordnande är behörig därtill, eller har
han eller hon endast på brukligt sätt bevakat rätt eller
utfört talan eller har han eller hon av annan sådan anledning
haft fog för gärningen, ska vad som föreskrivs i första
stycket inte tillämpas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Lag (2009:407).

6 § Har någon dömts till påföljd för brott som avses i denna lag och
begår han, sedan domen vunnit laga kraft, ånyo sådant brott, må för
återfallet dömas till fängelse i högst två år.

7 § Åtal för brott mot denna lag må väckas allenast efter medgivande
av regeringen eller den myndighet, som regeringen bestämmer. Lag
(1980:196).

8 § Denna lag äger icke tillämpning å främmande stats beskickning här
i riket eller å konsulära tjänstemän, vilka äro i främmande stats
tjänst här anställda och äro dess medborgare samt icke här i riket
driva handel eller annan näring.

9 § Inträder sådan tillståndsplikt, varom stadgas i 2 §, skall i lagen
avsedd utfästelse, som givits inom två månader före det
tillståndsplikten inträder, icke vara gällande, med mindre tillstånd
sökes inom en månad efter det att tillståndsplikten inträtt samt sökt
tillstånd beviljats eller tillstånd eljest lämnats inom tid som nu
sagts. Har tillstånd till utfästelsen lämnats, skall i fråga om
handling, som därefter företages i strid mot utfästelsen, vad i 4 samt
6 — 8 §§ stadgas äga tillämpning.