Kungörelse (1964:29) angående kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.

SFS nr
1964:29
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1964-03-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:386
Upphävd
2007-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:540

Såsom kunskapsprov för behörighet att utöva domartjänst gäller juris
kandidatexamen eller juristexamen. Vad i lag eller författning sägs om
lagfaren eller lagkunnig avser den som har avlagt sådan examen.

Med svensk juris kandidatexamen och juristexamen jämställs fullbordad
juristutbildning som till övervägande del har ägt rum i Danmark,
Finland, Island eller Norge. Om denna utbildning skulle vara mer än ett
år kortare än den svenska utbildningen, skall sökanden genomgå en
kompletteringsutbildning som avslutas med ett kunskapsprov.
Förordning (1991:540).