Lag (1964:334) om åklagare tillkommande andel i böter m.m.

SFS nr
1964:334
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1964-05-29

Genom lagen har förordnats: att andel i böter eller vite eller i
förbruten egendom, dess värde eller dylikt, som enligt lag eller
författning tillkommer åklagare, i stället skall tillfalla kronan.

Denna lag träder i kraft den l januari 1965, då lagen den 24 april
1936 (nr 164) om upphörande av landsfogdes rätt till andel i böter
m.m., lagen den 19 juli 194l (nr 660) om upphörande av landsfiskals
rätt till andel i böter m.m. samt lagen den 19 mars 1937 (nr 80) om
upphävande av vissa åklagares rätt till andel i böter m.m. skola
upphöra att gälla.