Kungl. Maj:ts förordning (1964:335) om upphävande av exekutiv förrättningsmans rätt till andel i restavgifter;

SFS nr
1964:335
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1964-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

Kungl. Maj:t har, med riksdagen, funnit gott förordna, att andel i
restavgifter, som enligt lag eller författning tillkommer exekutiv
förrättningsman, från och med den 1 januari 1965 i stället skall
tillfalla statsverket, om ej Konungen föreskriver annat.