Förordning (1964:351) om allmän energiskatt

SFS nr
1964:351
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1964-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1784
Upphävd
1995-01-01

1 § Vid registrering enligt 7 § andra stycket lagen (1957:262) om allmän
energiskatt får lagerhållning, återförsäljning och förbrukning anses ske
i större omfattning, om den som ansöker om registrering

1. normalt håller i lager minst 750 ton skattepliktigt fast bränsle
eller minst 500 kubikmeter skattepliktigt flytande bränsle eller

2. har en årlig omsättning av minst 7 500 ton skattepliktigt fast
bränsle eller minst 5 000 kubikmeter skattepliktigt flytande bränsle
eller

3. har en årlig omsättning av minst 150 ton skattepliktigt fast bränsle
eller minst 100 kubikmeter skattepliktigt flytande bränsle som förs ut
ur landet eller används eller är avsett att användas för sådant ändamål
som berättigar till avdrag enligt 24 § första stycket f) lagen
(1957:262) om allmän energiskatt.

Om den som ansöker om registrering omsätter eller håller i lager både
fasta och flytande skattepliktiga bränslen skall vid tillämpningen av
första stycket varje kubikmeter flytande bränsle räknas som 1,5 ton fast
bränsle. Förordning (1991:676).

2 § Beskattningsmyndigheten skall i fråga om skattepliktiga bränslen
snarast möjligt underrätta generaltullstyrelsen om verkställda
registreringar och avregistreringar. Förordning (1993:498).

3 § har upphävts genom förordning (1984:252).

4 § har upphävts genom förordning (1990:706).

5 § har upphört att gälla genom förordning (1983:1009).

6 § upphör att gälla genom förordning (1981:433).

7 § har upphävts genom förordning (1990:706).

8 § har upphävts genom förordning (1984:998).

9 § Föreskrifter om införsel till landet av skattepliktigt bränsle
meddelas av generaltullstyrelsen efter samråd med riksskatteverket.
Förordning (1984:998).

Övergångsbestämmelser

1983:1009

Den upphävda paragrafen gäller dock fortfarande i fråga om
överskottskraft som förbrukats dessförinnan.

1990:706

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, utom såvitt avser 1
§ som träder i kraft den 1 juli 1990.