Exportvagnskungörelse (1964:39)

SFS nr
1964:39
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1964-03-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:558
Upphävd
2001-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:469

1 § Om någon som inte har sitt egentliga hemvist i Sverige här har
förvärvat en personbil eller en motorcykel som han ämnar föra ut ur
landet, får fordonet utan hinder av bilregisterkungörelsen (1972:599)
tillfälligt brukas i Sverige, om fordonet är infört i
exportvagnsförteckning och försett med skyltar enligt vad som anges i
9 §.

En bil eller motorcykel får också tillfälligt brukas
i Sverige enligt vad som sägs i första stycket, om den som har
förvärvat fordonet har sitt egentliga hemvist här men avser att
flytta från landet inom tre månader från den dag då fordonet införs i
exportvagnsförteckning.

Rätten att bruka ett fordon med stöd av denna kungörelse upphör, i
fall som avses i första stycket om den som har fått fordonet infört i
exportvagnsförteckning därefter fått sitt egentliga hemvist i Sverige
eller om hans vistelse här annars inte längre kan anses vara endast
tillfällig, och i fall som avses i andra stycket om han inte flyttat
från landet inom den angivna tiden och inte har rätt till temporär
import enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli
1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr
2913/92 om inrättandet av en tullkodex för
gemenskapen. Rätten att bruka fordonet upphör också om fordonet överlåts,
hyrs ut eller lånas ut till någon som inte endast tillfälligt vistas här.

Ett fordon som är infört i exportvagnsförteckning får inte brukas i
yrkesmässig trafik. Förordning (1996:841).

1 a § Förordningen gäller även personbil eller motorcykel som skall
brukas utanför landet av svensk utlandsmyndighet. För dessa fordon
gäller dock inte bestämmelsen i 3 § c.

En behörig företrädare för den berörda myndigheten skall avge försäkran
enligt 3 § d och göra ansökan enligt 5 §. Förordning (1992:1523).

2 § Exportvagnsförteckning förs hos Tullverket. Förteckningen bildas
av ett exemplar av sådant bevis om exportvagnsregistrering som avses
i 7 § och, i original eller bestyrkt avskrift, besiktningsinstrument,
intyg eller registreringsbevis, som enligt 5 § skall bifogas ansökan
om införande i förteckningen.

Fordon som förs in i förteckningen (exportvagn)
tilldelas ett exportvagnsnummer, vilket i ordningsföljd skall bestå
av en bokstav och ett ordningsnummer. Förordning (1999:469).

3 § Fordon som avses 1 § får på ansökan införas i
exportvagnsförteckning under förutsättning

a) att fordonet inte är, varit eller bort vara här i
riket registrerat annat än i förening med avställning och att
fordonet inte heller förut införts i exportvagnsförteckning;

b) att fordonet inom ett år före ingivandet av ansökan om dess
införande i förteckningen antingen godkänts vid exportvagnsbesiktning
enligt 65 § fordonskungörelsen (1972:595) eller upptagits i intyg om
överensstämmelse enligt 7 a § fordonskungörelsen eller i typintyg
enligt 62 § fordonskungörelsen och inte därefter underkastats sådan
ändring, att det inte längre överensstämmer med uppgifterna i
utfärdat besiktningsinstrument för exportvagn eller intyg;

c) att för fordonet tecknats gränsförsäkring eller annan svensk
trafikförsäkring för tid, varunder det längst får kvarstå i
förteckningen;

d) att fordonets ägare eller den som avser att förvärva fordonet
avger försäkran att han inte har sitt egentliga hemvist i Sverige och
inte avser att vistas här eller avser att vistas här endast
tillfälligt eller, om han har sitt egentliga hemvist i Sverige att
han avser att flytta från landet inom tre månader från den dag då
fordonet införs i exportvagnsförteckning, att fordonet skall före
utgången av den tid, varunder det enligt vad i 6 § sägs längst får
kvarstå i exportvagnsförteckning, utföras ur riket eller, om så inte
sker och det är fråga om ett fordon som utgör icke-gemenskapsvara
enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om
inrättandet av en tullkodex för gemenskapen , anmälas till förtullning
och att fordonet inte efter besiktningsinstrumentets eller intygets
utfärdande undergått sådan ändring som avses i b).

Med ändring, som nämns i första stycket b), avses inte en ändring
som endast innefattar avvikelse som är att hänföra till fordonets
utstyrsel eller utbyte av motor mot annan med denna helt
överensstämmande motor. Förordning (1996:841).

4 § har upphävts genom förordning (1973:106).

5 § Ansökan om bils eller motorcykels införande i
exportvagnsförteckning skall göras skriftligen hos myndighet som
avses i 2 § av fordonets ägare eller den som avser att förvärva
fordonet. Ansökningshandlingen skall innehålla uppgift om sökandens
fullständiga namn, nationalitet, yrke och bosättningsort i utlandet.
Vistas sökanden här i riket skall, om möjligt, uppgift lämnas om
sökandens postadress i Sverige och om den tid under vilken sökanden
ämnar bruka fordonet här i riket.

Ansökan skall vara åtföljd av

besiktningsinstrument för exportvagn, intyg om överensstämmelse
eller typintyg i original eller bestyrkt avskrift,

i fråga om registrerat fordon registreringsskylten eller
registreringsskyltarna,

bevis i två exemplar om trafikförsäkring utom i fall då
gränsförsäkring tecknas, samt

försäkran som sägs i 3 § första stycket d).

Sökanden skall på anmodan av den myndighet, där förteckning förs,
lämna de ytterligare uppgifter som myndigheten behöver. I fråga om
registrerat fordon får i stället för besiktningsinstrument eller
intyg inges registreringsbevisets fordonsdel i original eller
bestyrkt avskrift, om den innehåller samma uppgifter som instrumentet
eller intyget. Förordning (1996:841).

6 § Bil eller motorcykel må kvarstå i exportvagnsförteckning längst till
och med den månad då ett år förflutit från den dag då fordonet infördes
i förteckningen.

Fordon skall avföras ur exportvagnsförteckningen när den i första
stycket stadgade tiden utgått eller när fordonet blivit infört i
bilregistret utan att samtidigt avställas eller, i fråga om registrerat
fordon, avställning av fordonet upphört eller när fordonet annars skall
förtullas. Förordning (1978:689).

7 § I samband med att bil eller motorcykel införs i
exportvagnsförteckning åligger det den myndighet som för förteckningen

att tillhandahålla sökanden bevis om exportvagnsregistrering,

att i fråga om registrerat fordon snarast till Vägverket översända
den eller de registreringsskyltar, som tillhandahållits för fordonet,
jämte underrättelse om att fordonet har införts i
exportvagnsförteckning,

att till trafikförsäkringsföreningen eller vederbörande
försäkringsanstalt snarast översända det ena exemplaret av
försäkringsbevis, försett med fordonets exportvagnsnummer.

I bevis om exportvagnsregistrering skall anges den dag då fordonet
infördes i förteckningen, den dag till och med vilken fordonet längst
får kvarstå i förteckningen och det exportvagnsnummer som har tilldelats
fordonet. Beviset skall även innehålla upplysning på svenska och på
engelska, franska eller tyska om vad som föreskrivs i 1 § tredje och
fjärde styckena och om att fordonet vid färd utom Sverige skall vara
försett med svenskt nationalitetsmärke. Förordning (1995:1355).

8 § När en bil eller motorcykel har förts in i en
exportvagnsförteckning, skall den myndighet, som för förteckningen,
tillhandahålla två skyltar för varje bil och en skylt för varje
motorcykel. Skyltarna skall uppta fordonets exportvagnsnummer.

För införandet i exportvagnsförteckning och för exportvagnsskyltarna
betalas sammanlagt en avgift på 290 kronor till den myndighet som för
förteckningen. Förordning (1988:1435).

9 § På exportvagnsskylt skall bokstaven och siffrorna i ordningsnumret
vara utförda i svart på vit botten i en rad. På skylten skall finnas ett
rött fält före bokstaven och ett rött fält efter ordningsnumret. På det
första fältet skall med vita tecken anges månaden och på det andra
fältet kalenderåret då den i 6 § första stycket angivna tiden går ut.

Tullverket svarar för upphandlingen av exportvagnsskyltarna.
Förordning (1988:1435).

10 § Exportvagnsskylt skall vara anbringad på personbil såväl framtill
som baktill och på motorcykel baktill.

En skylt skall alltid hållas i sådant skick att den kan avläsas lätt.
Under färd får inte last eller annat placeras så att skylten inte går
att avläsa. Förordning (1986:12).

11 § Vid färd med fordon som inte är registrerade skall bevis om
exportvagnsregistrering samt besiktningsinstrument, intyg om
överensstämmelse eller typintyg medföras och på tillsägelse visas upp
för polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman. Förordning (1996:841).

12 § Den som i ansökan om bils eller motorcykels införande i
exportvagnsförteckning eller i sådan försäkran som sägs i 3 § första
stycket d) lämnar veterligen oriktig uppgift, dömes till böter, om ej
gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

13 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 10 eller 11 §
döms till penningböter. Förordning (1996:841).

14 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna kungörelse
meddelas av Generaltullstyrelsen. Föreskrifter i frågor som rör
polismyndigheters verksamhet meddelas efter samråd med
Rikspolisstyrelsen och i övrigt efter samråd med Vägverket. Förordning
(1992:1523).

15 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1999:469).

Övergångsbestämmelser

1988:1435

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Föreskriften i 9 §
andra stycket träder dock i kraft den 1 juli 1989.

För exportvagnsregistreringar beträffande vilka ansökan gjorts före den
1 januari 1989 gäller äldre föreskrifter.

1995:221

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.