/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1964:411) om statslån till sjukhem;

SFS nr
1964:411
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1964-05-29
Författningen har upphävts genom
SFS1988:228
Upphävd
1989-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1969:269

1 § Landstingskommun och stad som ej tillhör landstingskommun må i den
ordning och på de villkor, som nedan angivas, av statsmedel erhålla lån
till byggande av sjukhem för långvarigt kroppssjuka och lättskötta
psykiskt sjuka, vilka behöva vård under avsevärd tid.

2 § Lån till sjukhem beviljas och utbetalas av socialstyrelsen.
Kungörelse (1967:906).

3 § Lån till sjukhem utgår till nybyggnad samt om- eller tillbyggnad,
vilken är att anse som likvärdig med nybyggnad, under förutsättning

/k/ att /-k/ byggnaden är fristående eller sammanbyggd med annan
vårdinrättning,

/k/ att /-k/ sjukhemmet förses med erforderliga diagnostiserings- och
behandlingsresurser samt planeras och utrustas så att det får en
hemliknande miljö,

/k/ att /-k/ sjukhemmets vårdplatser utgöra ett nettotillskott till
vårdplatsantalet vid sjukvårdshuvudmannens sjukhem för vården av
långvarigt kroppssjuka och lättskötta psykiskt sjuka samt

/k/ att /-k/ byggnadsarbetena påbörjats under tiden den 25 november 1963
– den 31 december 1969. Kungörelse (1969:269).

4 § Lån till sjukhem utgår med det belopp som motsvarar verkliga
kostnaden för byggnadsarbetena, dock med högst 30 000 kronor för varje
vårdplats, som utgör ett nettotillskott till vårdplatsantalet vid
sjukvårdshuvudmannens sjukhem för vården av långvarigt sjuka.

5 § Lån till sjukhem är ränte- och amorteringsfritt under fem år från
den dag då lånet blivit i sin helhet utbetalat. Lånet skall därefter
betalas genom amorteringar under högst tjugofem år. Under
amorteringstiden erlägges ränta motsvarande gällande normalränta för lån
från statens utlåningsfonder.

6 § Ansökan om lån skall ingivas till socialstyrelsen. Vid ansökningen
skola fogas ritningar och preliminär kostnadsberäkning samt en plan för
ordnande på längre sikt inom sjukvårdsområdet av vården av långvarigt
kroppssjuka och lättskötta psykiskt sjuka.

Sedan nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader granskat
ritningarna och kostnadsberäkningen, fattar socialstyrelsen preliminärt
beslut om lån. Sjukvårdshuvudmannen äger, sedan byggnadsarbetena
påbörjats, som förskott utbekomma två tredjedelar av det preliminärt
beslutade lånebeloppet.

Då sjukhemmet färdigställts skall sjukvårdshuvudmannen till
socialstyrelsen göra anmälan härom. Vid anmälan skola fogas till
riktigheten bestyrkta räkenskaper eller bestyrkt räkenskapssammandrag
över kostnaderna. Socialstyrelsen fattar därefter slutligt beslut om lån
och utbetalar detta med avdrag för utgivet förskott. Kungörelse
(1967:906).

7 § Lån må ej beviljas till vårdplatser, för vilka bidrag utgått
jämlikt kungörelsen den 21 december 1951 (nr 820) angående statsbidrag
till uppförande eller inrättande av anstalter för kroniskt sjuka eller
kungörelsen den 4 juni 1937 (nr 296) angående statsbidrag till
uppförande, inrättande eller inlösen av vårdhem för lättskötta
sinnessjuka.

8 § Socialstyrelsen meddelar de närmare föreskrifter, som erfordras för
tillämpningen av denna kungörelse. Kungörelse (1967:906).

Övergångsbestämmelser

1988:228

Den upphävda kungörelsen gäller fortfarande i fråga om lån som har
beviljats med stöd av kungörelsen. Vad som i kungörelsen föreskrivs med
avseende på socialstyrelsen skall dock i stället gälla kammarkollegiet.