Lag (1964:47) om krigshjälp

SFS nr
1964:47
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1964-03-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1720
Upphävd
1995-07-01
Ändring införd
t.o.m SFS 1991:1665

1 § Kommer riket i krig, skola bestämmelserna i 2 –5 §§ träda i
tillämpning. Då kriget upphört, förordnar regeringen senast före
avslutandet av den riksdagssession, som börjar näst efter krigets
slut, att bestämmelserna icke vidare skola tillämpas; dock att vad nu
sagts ej skall gälla, i den mån bestämmelserna alltjämt skola äga
tillämpning på grund av förordnande enligt andra stycket.

Vid krigsfara, vari riket befinner sig, äger regeringen förordna, att
nämnda bestämmelser skola tillämpas. Sådant förordnande skall, vid
äventyr att det eljest förfaller, inom en månad underställas riksdagen
för dess prövning av frågan, huruvida förordnandet skall bestå. Blir
förordnandet icke inom två månader från det underställningen skett av
riksdagen gillat, är detsamma förfallet. Upphör krigsfaran, skall
meddelat förordnande av regeringen upphävas senast före nästkommande
riksdagssessions avslutande. Lag (1981:21)

2 § Krigshjälp utgår till den, som på grund av krigsskada, utrymning
eller andra med krig eller krigsfara sammanhängande förhållanden
saknar tillgängliga medel till sitt livsuppehälle eller till
erforderlig vård och vars hjälpbehov icke tillgodoses på annat sätt.

I den mån regeringen så förordnar skall ock, utan avseende på om
hjälpbehov som i första stycket sägs föreligger, krigshjälp för viss
tid utgå till den, som på grund av krigsskada eller utrymning lämnat
sin bostad. Lag (1981:21).

3 § Det åligger kommun att utgiva krigshjälp till den som är bosatt i
eller eljest tagit uppehåll i kommunen. Länsstyrelsen må, när
särskilda skäl äro därtill, förordna att kommunen skall utgiva
krigshjälp enligt 2 § första stycket även till den som tillfälligt
vistas i kommunen.

Kommun är icke skyldig att utgiva ekonomisk hjälp enligt 6 §
socialtjänstlagen (1980:620) till den, som saknar medel av anledning
som i 2 § första stycket sägs. Lag (1981:21).

4 § Den som önskar erhålla krigshjälp enligt 2 § första stycket, skall
lämna upplysning om orsaken till hjälpbehovet ävensom på heder och
samvete intyga att han saknar tillgängliga medel till sitt uppehälle
och erforderlig vård samt att hans hjälpbehov ej tillgodoses på annat
sätt. Därest anledning ej föreligger till antagande att hjälpbehovet
ändrats sedan krigshjälp som nu sagts senast lämnats, må krigshjälp
därefter utgivas utan ny prövning av hjälpbehovet.

Sökes krigshjälp för personer, som tillhöra samma hushåll, må vad i
första stycket sagts fullgöras av den som förestår hushållet.

Regeringen må som villkor för erhållande av krigshjälp enlig 2 §
första stycket stadga skyldighet för hjälpsökande att hos organ för
den offentliga arbetsförmedlingen anmäla sig som arbetssökande samt
antaga lämpligt arbete i den mån sådant erbjudes. Lag (1981:21).

5 § Krigshjälp utgives i form av kontant bidrag eller, när
hjälpbehovets art eller andra förhållanden föranleda därtill, som
naturahjälp.

Krigshjälp lämnas enligt taxa, som fastställes av regeringen, och
utgår, där den ej är avsedd för bestridande av viss engångskostnad, i
förskott för högst en månad.

Angående utbetalning av krigshjälp till annan än hjälptagaren
stadgas i lagen om skyldighet att upplåta inkvarteringsbostad i krig
m.m. Lag (1981:21).

6 § I varje kommun skall finnas en krigshjälpsnämnd för att sköta
kommunens uppgifter enligt denna lag. Kommunen får tillsätta en särskild
krigshjälpsnämnd eller uppdra åt en annan nämnd att vara
krigshjälpsnämnd. Har så ej skett är socialnämnden krigshjälpsnämnd.

I fråga om en särskild krigshjälpsnämnd gäller vad som är föreskrivet om
nämnder i kommunallagen (1991:900). Lag (1991:1665).

7 § Ledamot av krigshjälpsnämnd eller den som av nämnden utsetts att
mottaga ansökan om krigshjälp må, för tid intill dess nämnden nästa
gång sammanträder, å dess vägnar bevilja krigshjälp, om sökanden är i
så trängande behov därav, att nämndens sammanträde ej kan avvaktas,
eller om hjälpen skall utgå enligt 2 § andra stycket. Sådant beslut
skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Lag (1977:207).

8 § För utgiven krigshjälp äger kommun erhålla ersättning av
statsmedel.

Ersättning fastställes av länsstyrelsen. Kommun äger av
länsstyrelsen utfå förskott å ersättningen.

9 § Den, som vid ansökan om krigshjälp medvetet eller av grov
vårdslöshet lämnat oriktig eller vilseledande uppgift rörande
hjälpbehovet eller orsaken till detta, är ersättningsskyldig för
krigshjälp som utgivits på grund av sådan uppgift.

Regeringen förordnar med riksdagen om ersättningsskyldighet för
krigshjälp enligt 2 § första stycket

a) för hjälptagare, där denne kommer i åtnjutande av annan social
förmån för samma tid som krigshjälpen avser;

b) för underhållsskyldig, där krigshjälpen utgivits till hans make
eller till hans barn under sexton år, för tillgodoseende av
hjälpbehov, vilket icke skulle ha förelegat därest han fullgjort sin
underhållsskyldighet. Lag (1981:21).

10 § Länsstyrelse åligger att följa tillämpningen av denna lag och med
stöd därav meddelade bestämmelser samt därvid tillse, att
krigshjälpsverksamheten bedrives på ett ändamålsenligt sätt.

Yppas missförhållande med avseende på kommuns handhavande av
krigshjälpsverksamhet eller förberedelser för sådan verksamhet, skall
länsstyrelsen vidtaga den åtgärd, som finnes erforderlig för att
åstadkomma rättelse. Beslut att ersättning av statsmedel för utgiven
krigshjälp icke skall utgå eller skall utgå i minskad omfattning må
dock meddelas endast såvida kommunen grovt åsidosatt sina
skyldigheter.

11 § Talan mot krigshjälpsnämnds beslut föres genom besvär hos
länsstyrelsen.

Över länsstyrelses beslut i ärende enligt denna lag, som genom
besvär kommit under länsstyrelsens prövning, må klagan ej föras. Över
annat beslut av länsstyrelse föres talan genom besvär hos regeringen.

Krigshjälpsnämnds och länsstyrelses beslut lända till efterrättelse
utan hinder av förd klagan, om ej länsstyrelsen förordnar annorlunda.
Lag (1981:21).

12 § De närmare föreskrifter, som finnas erforderliga för tillämpningen
av denna lag, meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer. Lag (1981:21).