Förordning (1964:484) om mottagande för statens räkning av gåvo- och donationsmedel

SFS nr
1964:484
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA5
Utfärdad
1964-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:140
Upphävd
1998-05-01

1 § Ett ärende angående mottagande för statens räkning av gåvo- eller
donationsmedel skall, om inte annat följer av andra stycket, avgöras av
den myndighet som är redovisningsskyldig för medlen om dessa tas emot.

Om en gåva eller en donation utgörs av jord eller byggnad eller om
mottagandet i annat fall kan antas medföra framtida kostnader för
staten, skall ärendet överlämnas till regeringen för prövning. Detta
behöver dock inte ske, om de framtida kostnaderna endast utgörs av
lönekostnadspålägg enligt 3 § och staten får ersättning för dessa
kostnader. */k/ Förordning (1991:1171). */-k/

2 § En myndighet som tar emot en gåva eller donation skall underrätta
riksrevisionsverket om mottagandet. En kopia av gåvohandlingen,
donationsurkunden eller annan liknande handling skall bifogas
underrättelsen. */k/ Förordning (1991:1171). */-k/

3 § Belopp motsvarande lönekostnadspålägg enligt förordningen (1969:54)
om beräkning och redovisning av lönekostnadspålägg, som belöper på sådan
lön eller annan ersättning som betalas med gåvo- eller donationsmedel,
skall för varje budgetår senast den 30 juni krediteras den i
statsbudgeten uppförda inkomsttiteln */k/ Statliga pensionsavgifter,
netto. Förordning (1991:1171). */-k/