/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:487) om överflyttande på centrala studiehjälpsnämnden av de uppgifter som tillkomma studiehjälpsnämnden och garantilånenämnden;

SFS nr
1964:487
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1964-06-04

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att vad Kungl. Maj:t i gällande
författningar eller särskilda beslut stadgat rörande studiehjälpsnämnden
och garantilånenämnden i stället skall avse centrala
studiehjälpsnämnden.