Kungörelse (1964:491) angående tillämpning av vissa nya bestämmelser om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar

SFS nr
1964:491
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1964-06-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1098
Upphävd
2010-10-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att bestämmelserna i lagen den
29 juni 1964 (nr 490) angående tillägg till lagen den 28 april 1949
(nr 183) om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar skola lända till
efterrättelse här i riket från och med den 10 juli 1964.