Kungörelse (1964:514) med vissa anvisningar rörande tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet även som beträffande vissa andra skatter

SFS nr
1964:514
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1964-06-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1193
Upphävd
1994-11-01

Kungl. Maj:t, som den 23 september 1960 utfärdat kungörelse (nr 549)
om tillämpning av ett mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland
den 17 april 1959 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter å inkomst och förmögenhet ävensom beträffande
vissa andra skatter, har funnit gott att i anslutning därtill meddela
följande anvisningar rörande det närmare förfarandet vid avtalets
tillämpning med avseende å tysk källskatt på inkomst av kapital m.m.

I. Restitution av tysk källskatt på utdelning och ränta

Önskar fysisk eller juridisk person, som enligt förenämnda avtal och
kungörelse äger hemvist i Sverige, vinna nedsättning av tysk källskatt
(Kapitalertragsteuer) för i art. 9 i avtalet avsedd utdelning å aktier
och andelar eller erhålla befrielse från dylik skatt för sådan
utdelning å andelar i tysk ekonomisk förening
(Genossenschaftsanteilen), som är hänförlig till art. 17 i avtalet,
har han att ingiva ansökan om restitution till länsstyrelsen i det
län, inom vilket sökandens hemortskommun är belägen. Detsamma skall
gälla för person, som önskar åtnjuta motsvarande befrielse från tysk
källskatt för i art. 10 i avtalet angiven ränta.

Ansökningen skall avfattas å blankett med beteckningen Fi 221 enligt
av tysk myndighet föreskrivet formulär /k/ (Bilaga 1) /-k/ /n1/.
Blankett till ansökan tillhandahålles av länsstyrelsen.

//n1// Bilagan är här utesluten; upplysning om dess innehåll kan
erhållas hos länsstyrelserna.

Vederbörande taxeringsintendent har att, efter det ansökan inkommit
till länsstyrelsen, undersöka förutsättningarna för återbetalning av
tysk källskatt med hänsyn till sökandens hemvist. Därest sådan
förutsättning föreligger, har taxeringsintendenten att kostnadsfritt
teckna intyg därom på ansökningen samt återställa det för tysk
myndighet avsedda exemplaret av ansökningen till sökanden. Det andra
exemplaret överlämnas till vederbörande taxeringsnämnd. Har den i
ansökningen angivna inkomsten ännu icke blivit föremål för beskattning
i Sverige, men föreligger skattskyldighet för densamma, verkställer
taxeringsintendenten erforderliga anteckningar till ledning för
blivande taxering i Sverige.

Ansökan skall av sökanden därefter ingivas till vederbörande tyska
beskattningsmyndighet (Finanzamt) före utgången av det kalenderår, som
följer efter det, då den tyska källskatten erlagts.

II. Skattebefrielse för royalty och liknande ersättning

1. Önskar fysisk eller juridisk person, som enligt förenämnda avtal
och kungörelse äger hemvist i Sverige, vinna befrielse från skyldighet
att i Förbundsrepubliken Tyskland erlägga skatt (Abzugsteuer) för
sådan royalty eller annan ersättning, som omtalas i art. 11 i avtalet,
har han att därom ingiva ansökan till länsstyrelsen i det län, inom
vilket sökandens hemortskommun är belägen. Särskilt formulär för sådan
ansökan har icke föreskrivits av tysk myndighet.

Ansökan om skattebefrielse, som skall avfattas på tyska språket, bör
innehålla följande.

a. Ansökan bör upptaga rubriken “Antrag auf Erteilung einer
Bescheinigung über das Vorliegen der Voraussetzungen für die
Steuerbefreiung von Lizenzgebühren und ähnlichen Vergütungen gemäss
Artikel 11 des deutsch-schwedischen Doppelbesteuerungsabkommens
(Freistellungsbescheinigung)”.

b. Inkomsttagarens ävensom gäldenärens namn och adress. Undertecknas
ansökningen genom ombud, skall fullmakt bifogas.

c. En beskrivning över royaltyinkomstens beskaffenhet ävensom uppgift
om sättet för dess beräkning.

d. Uppgift om den tidpunkt, från och med vilken skattebefrielse
yrkas.

e. En försäkran av sökanden att royaltyn eller ersättningen icke
förvärvas genom ett inom Förbundsrepubliken Tyskland eller Land Berlin
beläget fast driftställe i dubbelbeskattningsavtalets mening.

Vederbörande taxeringsintendent har att, efter det ansökan inkommit
till länsstyrelsen, undersöka förutsättningarna för skattebefrielse
med hänsyn till sökandens hemvist. Därest sådan förutsättning
föreligger, har taxeringsintendenten att kostnadsfritt teckna intyg
därom på ansökningen samt återställa ansökningen till sökanden. Har i
ansökningen angiven inkomst ännu icke blivit föremål för beskattning i
Sverige, men föreligger skattskyldighet för densamma, verkställer
taxeringsintendenten erforderliga anteckningar till ledning för
blivande taxering i Sverige.

Ansökan skall av sökanden därefter ingivas till vederbörande tyska
beskattningsmyndighet (Finanzamt).

Enligt det i Förbundsrepubliken Tyskland föreskrivna förfarandet
meddelar den tyska beskattningsmyndigheten, om ansökningen finnes
grundad, beslut (Freistellungsbescheinigung), enligt vilket
inkomsttagaren berättigas att uppbära inkomsten utan avdrag för tysk
källskatt. Beslutet äger giltighet för en tid av tre år, därest
detsamma dessförinnan icke återkallas. Efter utgången av nämnda tid
har inkomsttagaren att inkomma med förnyad ansökan.

2. Har tysk källskatt innehållits vid utbetalning av royalty eller
liknande ersättning till inkomsttagare med hemvist i Sverige och är
denne berättigad till skattebefrielse enligt förenämnda avtal och
kungörelse, skall det ovan under 1. angivna förfarandet iakttagas i
tillämpliga delar.

I sådant fall bör ansökan upptaga rubriken “Antrag auf Erstattung der
deutschen Abzugsteuer auf Lizenzgebühren und ähnlichen Vergütungen
nach dem deutsch-schwedischen Doppelbesteuerungsabkommen”. Därjämte
bör ansökan, utöver vad som angives ovan under 1. b, c och e,
innehålla uppgift om inkomstens bruttobelopp, tiden för förvärvet samt
för inkomsten erlagd tysk källskatt. Ansökan med därå av vederbörande
taxeringsintendent tecknat intyg skall ingivas till vederbörande tyska
beskattningsmyndighet (Finanzamt) före utgången av det kalenderår, som
följer efter det, då den tyska källskatten erlagts.

III. Restitution av tysk bolagsskatt

Enligt tysk skattelagstiftning har en aktieägare med hemvist i
utlandet som erhåller utdelning från tyskt bolag i vissa fall rätt
till restitution av bolagsskatt som belöper på utdelningen. Rätt till
sådan restitution föreligger i följande två typfall:

a. Tyskt bolag delar ut vinst som hänför sig till bolagets inkomster
från utlandet.

b. Tyskt bolag delar ut vinst som hänför sig till tid före
ikraftträdandet av den nya tyska bolagsskattelagstiftningen den 1
januari 1977.

Fysisk eller juridisk person med hemvist i Sverige, som har uppburit
utdelning av ovan angivet slag, bör i samband med utdelningen ha
erhållit intyg från det tyska bolaget eller dess kreditinstitut som
styrker rätten till restitution. Ansökan om restitution avfattas på
blankett med beteckningen VE 4 enligt av tysk myndighet föreskrivet
formulär /k/ (bilaga) /-k/ /n2/ och insändes till “Bundesamt für
Finanzen, Postfach 200389, 5300 Bonn 2, Bundesrepublik Deutschland”.
Blankett till ansökan tillhandahålls av budgetdepartementet.
Förordning (1981:117).

Bilagan här utesluten. Upplysning om dess innehåll kan erhållas
hos budgetdepartementet.

Övergångsbestämmelser

1994:1300

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 1994.

2. De genom lagen (1992:1193) om dubbelbeskattningsavtal mellan
Sverige och Tyskland upphävda kungörelsen (1935:567) angående
särskilt förfarande för erhållande av handräckning i Tyskland i
vissa beskattningsärenden, kungörelsen (1935:568) angående
handräckning åt tysk myndighet i vissa beskattningsärenden,
kungörelsen (1960:549) om tillämpning av ett mellan Sverige och
Förbundsrepubliken Tyskland den 17 april 1959 ingånget avtal för
undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst
och förmögenhet ävensom beträffande vissa andra skatter,
kungörelsen (1964:514) med vissa anvisningar rörande
tillämpningen av avtalet mellan Sverige och Förbundsrepubliken
Tyskland den 17 april 1959 för undvikande av dubbelbeskattning
beträffande skatter å inkomst och förmögenhet ävensom
beträffande vissa andra skatter, kungörelsen (1967:722) om
tillämpning av avtal den 14 maj 1935 mellan Sverige och Tyska
riket för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt
samt förordningen (1975:846) om kupongskatt för person med
hemvist i Förbundsrepubliken Tyskland, m. m., skall dock
fortfarande tillämpas

a) beträffande inkomstskatt, på inkomst som förvärvas den 31
december 1994 eller tidigare,

b) beträffande förmögenhetsskatt, på skatt som tas ut på
förmögenhetstillgångar som innehas den 31 december 1994 eller
tidigare,

c) beträffande arvsskatt, på kvarlåtenskap efter person som avlider
den 31 december 1994 eller tidigare, och

d) beträffande handräckning, som verkställs den 31 december 1994
eller tidigare.