/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:518) med vissa förordnanden enligt lagen den 17 maj 1963 (nr 158) om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift;

SFS nr
1964:518
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1964-06-29
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:51

1 § Vad i lagen om ersättning för skada i följd av atomfartygs drift
stadgas angående ansvarighet för skada i följd av atomolycka skall äga
tillämpning beträffande det i Amerikas Förenta Stater registrerade
atomfartyget Savannah.

2 § Ansvarigheten för innehavaren av Savannah för skada i följd av en
och samma atomolycka skall vara begränsad till ett belopp i svenska
kronor motsvarande femhundra miljoner U.S. dollar efter den köpkurs å
checkar utställda i U.S. dollar som gäller vid tiden för
skadeersättningarnas bestämmande.

Ansvarighetsbeloppet innefattar jämväl ränta och rättegångskostnader.

3 § Amerikas Förenta Stater i egenskap av innehavare av Savannah befrias
från försäkringsplikt varom stadgas i 10 § atomansvarighetslagen den 3
juni 1960 (nr 246).

4 § Anmälan enligt 13 § andra stycket sista punkten
atomansvarighetslagen av anspråk på ersättning för skada i följd av
atomolycka, som medfört ansvarighet för innehavaren av Savannah, skall
göras hos länsstyrelsen i Stockholms län. Förordning (1991:51).