Cirkulär (1964:530) till samtliga statsmyndigheter angående åtgärder vid inträffade skadefall

SFS nr
1964:530
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1964-06-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:855
Upphävd
2011-08-01

Kungl. Maj:t har, i enlighet med riksdagens skrivelse den 28 maj 1963
nr 274 i anledning av riksdagens år 1962 församlade revisorers
berättelse angående verkställd granskning av statsverket m.m., funnit
gott förordna som följer.

Har olycksfall med person- eller egendomskada som följd inträffat i
statlig verksamhet, skall den myndighet, inom vars verksamhetsområde
händelsen inträffat, snarast söka i detalj klarlägga händelseför
loppet. Därvid skola vittnen och, där så kan ske, den skadelidande
höras. Föremål som kan tjäna till bevis i saken skall undersökas och
tillvaratagas. Om anledning förekommer att anmäla händelsen till
polismyndighet, skall dylik anmälan skyndsamt göras och tillgängligt
utredningsmaterial ställas till polismyndighetens förfogande.
Olycksfallet skall omedelbart rapporteras till den myndighet som i
första hand har att taga ställning till ansvars- och skadeståndsfrågor
eller som svarar för skydds- och säkerhetsfrågor.

Hänvändelse med förfrågan om lämpligt förfarande kan göras till
justitiekanslerämbetet, som därvid tillhandagår med råd och
anvisningar.