/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:533) om överflyttande å skolöverstyrelsen av vissa uppgifter, som tillkomma sjöfartsstyrelsen;

SFS nr
1964:533
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1964-06-29
Författningen har upphävts genom
SFS1988:662
Upphävd
1988-07-01