Kungörelse (1964:56) angående garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande av obligationer till svenska statens 4,3 % obligationslån av den 12 januari 1963 med flera lån

SFS nr
1964:56
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1964-03-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

På därom av fullmäktige i riksgäldskontoret gjord framställning har
Kungl. Maj:t, samtidigt som Kungl. Maj:t fastställt av fullmäktige
fattade beslut rörande utfärdande av obligationer till dels svenska
statens 4,3 % obligationslån av den 12 januari 1963, dels svenska
statens 4 1/2 % obligationslån av den 15 mars 1963, dels svenska
statens 4 3/8 % obligationslån av den 18 mars 1963, dels svenska
statens 4 1/4 % obligationslån av den 17 maj 1963, dels svenska
statens 4 1/2 % obligationslån av den 28 juni 1963, dels svenska
statens 4 3/4 % obligationslån av den 12 augusti 1963, dels svenska
statens 5 1/4 % obligationslån av den 15 november 1963, dels ock 1963
och 1964 års premieobligationslån, meddelat Sin garanti å den rikets
gäld, som uppkommit genom utfärdande av till nämnda lån hörande
obligationer å sammanlagt nominellt tremiljarder
tvåhundrafyrtioåttamiljoner sjuhundranittiofemtusen kronor.