Kungl. Maj:ts Kungörelse (1964:57) om tillämpning av en av Internationella arbetskonferensen antagen konvention angående utlänningars likställande med ett lands egna medborgare i fråga om social trygghet

SFS nr
1964:57
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1964-03-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:224
Upphävd
1989-07-01

Den 25 april 1963 registrerades Sveriges ratifikation av Internationella
arbetskonferensens den 28 juni 1962 antagna konvention (nr 118) angående
utlänningars likställande med ett lands egna medborgare i fråga om
social trygghet – i svensk text av den lydelse härvid fogad bilaga /n1/
utvisar – varvid i ratifikationshandlingen angavs, att Sverige godtager
de ur konventionen härrörande förpliktelserna beträffande följande i
artikel 2 uppräknade grenar av social trygghet, nämligen a) hälso- och
sjukvård, b) kontantförmåner vid sjukdom, c) förmåner vid havandeskap
och barnsbörd, g) förmåner vid yrkesskada samt h) förmåner vid
arbetslöshet.

Kungl. Maj:t finner gott giva vederbörande tillkänna, att konventionen,
i de delar Sverige godtagit de därur härrörande förpliktelserna, skall
lända till efterrättelse från och med den 25 april 1964 i förhållande
till Jordanien, från och med den 28 augusti 1964 i förhållande till
Norge, från och med den 4 november 1964 i förhållande till Guatemala
samt från och med den 18 november 1964 i förhållande till Syrien.