Kungörelse (1964:574) om överflyttande på studiemedelsnämnderna av de uppgifter som tillkomma statsstipendienämnderna

SFS nr
1964:574
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1964-09-09

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att vad Kungl. Maj:t i
gällande författningar eller särskilda beslut stadgat rörande
statsstipendienämnd i stället skall avse vederbörande
studiemedelsnämnd.