Stämpelförordning (1964:619);

SFS nr
1964:619
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1964-10-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:191
Upphävd
1992-07-01

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller i fråga om avgifter enligt
expeditionskungörelsen (1964:618) och förordningen (1987:452) om
avgifter vid de allmänna domstolarna. Förordning (1987:457).

Stämpelmärken, stämpelbeläggning m.m.

2 § Stämpelbeläggning av handling sker genom att stämpelmärke sätts på
handlingen.

Beslutar riksskatteverket om undantag enligt 24 §
expeditionskungörelsen (1964:618), skall verket meddela erforderliga
föreskrifter. Förordning (1979:1061).

3 § Riksskatteverket förordnar vilka valörer av stämpelmärken som
skall finnas.

Stämpelmärken skall av postverket tillhandahållas myndighet som skall
stämpelbelägga handling. Förordning (1984:407).

4 § Myndighet som skall stämpelbelägga handling eller som av
domstolsverket medgetts rätt att förse ansökan vid domstol med stämpel
får mot betalning stämpelmärken från postanstalt eller i annan ordning
som postverket föreskriver.

Domstolsverket skall underrätta postverket om medgivande för myndighet
att förse ansökan vid domstol med stämpel. Förordning (1984:407).

5 § har upphävts genom förordning (1975:37).

6 § har upphävts genom förordning (1984:407).

7 § Stämpelbeläggningen bör ske med så få märken som möjligt.

Stämpelmärke sätts på handling som utlämnas till den betalningsskyldige.
Stämpelmärke som avser ansökningsavgift enligt 5 § förordningen
(1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna sätts på det exemplar
av ansökningen som ligger kvar hos domstolen eller myndigheten.

Skall avgift tas ut för en avskrift som skall användas vid aktbildning
eller delgivning eller annars för en expedition som inte lämnas till den
betalningsskyldige, skall stämpelbeläggningen ske på en annan
expedition, om sådan utfärdas.

Stämpelmärke som avser avgift för avtryckskortregister sätts på en
särskild handling med vilken registret överlämnas till beställaren. En
sådan handling skall innehålla uppgift om det antal kort registret
omfattar. Förordning (1987:457).

8 § Stämpelmärke makuleras genom påteckning, stämpling eller perforering
med angivande av datum för makuleringen. Påteckningen, stämplingen eller
perforeringen skall göras delvis på stämpelmärket och delvis på
handlingen.

Om en statlig myndighet har fått tillstånd enligt 5 § förordningen
(1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna att själv förse en
ansökan med stämpel, skall den domstol till vilken ansökan inges
makulera stämpeln. Förordning (1987:457).

9 § Om stämpelmärken, som en myndighet har erhållit mot betalning,
inte har tagits i anspråk för avsett ändamål och myndigheten beräknar
att de inte heller kommer till användning inom en nära framtid, skall
riksskatteverket ersätta myndigheten det betalda beloppet mot att
märkena avlämnas.

Bestämmelsen i första stycket gäller även när ett stämpelmärke blivit
obrukbart för sitt ändamål, satts på en felaktigt utskriven handling
eller använts oriktigt. Stämpelmärke på en underskriven expedition får
inlösas i samma ordning, om expeditionen inte begagnats för sitt
ändamål eller om betalning för expeditionen inte har kunnat erhållas.
Förordning (1984:407).

10 § har upphävts genom förordning (1984:407).

11 § Avskrivna stämpelmärken och sådana inlösta stämpelmärken som är
obrukbara skall förstöras av riksskatteverket. Förordning (1984:407).

Uppbörd och redovisning

12 § har upphävts genom förordning (1984:407).

13 § har upphävts genom förordning (1984:407).

14 § har upphävts genom förordning (1984:407).

15 § har upphävts genom förordning (1984:407).

16 § har upphävts genom förordning (1984:407).

17 § Efter varje månads utgång skall postverket lämna uppgift till
riksskatteverket om sammanlagda värdet av utlämnade stämpelmärken och
om beloppet av influtna stämpelmedel.

Postverket skall senast den 31 mars varje år lämna redogörelse
till riksskatteverket över postverkets förvaltning av stämpelmärken
och stämpelmedel under föregående år. Förordning (1984:407).

18 § Så snart det lämpligen kan ske och senast på femtonde dagen efter
uppbördsmånadens utgång skall postverket sätta in de under månaden
influtna stämpelmedlen på riksskatteverkets postgirokonto. Förordning
(1984:407).

19 § har upphävts genom förordning (1984:407).

20 § har upphävts genom förordning (1984:407).

21 § har upphävts genom förordning (1984:407).

22 § har upphävts genom förordning (1984:407).

Tillsyn över uppbörden

23 § Domstolsverket skall utöva tillsyn över uppbörd och redovisning av
avgifter som domstolarna tar ut enligt förordningen (1987:452) om
avgifter vid de allmänna domstolarna. Förordning (1987:457).

24 § har upphävts genom förordning (1984:407).

25 § har upphävts genom förordning (1984:407).

26 § har upphävts genom förordning (1979:1061).

27 § har upphävts genom förordning (1982:1017).

28 § har upphävts genom förordning (1984:407).

Underrättelser om avgiftsskyldighet m.m.

29 § Om skyldighet att lämna skriftlig erinran angående avgift för
expedition gäller bestämmelserna i 25 § expeditionskungörelsen
(1964:618). Förordning (1984:407).

30 § har upphävts genom förordning (1984:407).

31 § har upphävts genom förordning (1984:407).

32 § har upphävts genom förordning (1982:466).

33 § Om expeditionsavgift som har fastställts av inskrivningsmyndighet
inte har kunnat tas ut, får domstolsverket skriva av
expeditionsavgiften i myndighetens räkenskaper. Förordning
(1984:407).

33 a § har upphävts genom förordning (1984:407).

Särskilda bestämmelser

34 § har upphävts genom förordning (1975:37).

35 § Postverket meddelar närmare föreskrifter om försäljning av
stämpelmärken från verket samt om uppbörd och redovisning av därvid
influtna stämpelmedel.

Närmare föreskrifter om uppbörd och redovisning av avgifter enligt
förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna meddelas
av domstolsverket. I övrigt meddelar riksskatteverket de föreskrifter
som fordras för tillämpningen av denna förordning i vad den avser
tillhandahållande av stämpelmärken samt uppbörd och redovisning av
stämpelmedel. Innan föreskrifter enligt detta stycke meddelas skall, om
det behövs, samråd ske med riksrevisionsverket. Förordning (1987:457).

36 § har upphävts genom förordning (1984:407).

37 § Med inskrivningsmyndighet avses i denna förordning även
sjöfartsregistret. Förordning (1984:407).

Övergångsbestämmelser

1982:1017

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983.

Äldre bestämmelser i 27 § gäller fortfarande i fråga om lotterier, som
enligt tillstånd enligt lotteriförordningen (1939:207) har kunnat
påbörjas före den 1 januari 1983.

1984:407

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om stämpelskatt som har fastställts enligt
stämpelskattelagen (1964:308).